Informacje ogólne

Nazwa beneficjenta:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tytuł projektu:

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie

Wartość projektu:

3 450 000 zł, w tym wartość dofinansowania: 2 932 500 zł (85%)

Informacje o konkursie:

rpo.lubelskie.pl

Konkurs nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16
Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie
Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020