Cel projektu i planowane efekty

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji usług publicznych oferowanych przez UMCS.

Cel realizowany będzie poprzez następujące zadania:

 • wdrożenie modułu zamówień publicznych i gospodarki materiałowej,
 • wdrożenie nowego systemu elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia,
 • dostosowanie treści portalu rekrutacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zakup podpisu elektronicznego,
 • zakup serwerów z oprogramowaniem i skanerów kodów kreskowych.

W ramach projekt osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • udostępnimy co najmniej 100 dokumentów zawierających informacje publiczne,
 • dokumenty te zostaną pobrane/odtworzone minimum 100 000 razy,
 • udostępnimy 2 usługi publiczne on-line o stopniu dojrzałości 4 (transakcja),
 • powstaną 2 systemy teleinformatyczne,
 • udostępnimy 2 usługi wewnątrzadministracyjne (A2A),
 • na potrzeby działania systemów kupimy serwery, na których będzie dostępne co najmniej 15 TB przestrzeni dyskowej.

Udostępnione usługi skierowane będą do następujących grup docelowych:

 • kandydaci na studia, które są prowadzone w ramach publicznego systemu kształcenia,
 • przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (około 12 000 podmiotów rocznie).

Produktem wytworzonym wramach projektu będą systemy informatyczne opracowane i wdrożone z użyciem metod projektowania zorientowanego na użytkownika (tzw. user centered design) oraz zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. na poziomie AA, a także częściowo na poziomie AAA. Korzystanie z nich będzie możliwe poprzez sieć internetową. Systemy te będą spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w tym będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania
danych oraz informacji.