CENTRUM PRAWNO-ORGANIZACYJNE

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/1301
20-031 Lublin

Kontakt

Dyrektor: r.pr. Grzegorz Narolski - Rektorat pok. 1302, tel. 537-51-20


Z-ca Dyrektora: r.pr. Sylwia Pawłowska-Jachura


Zespół Legislacji Wewnętrznej, tel. 537-51-19
Sekcja ds. Organizacyjnych, tel. 537-52-23
Zespół Radców Prawnych pok. 1303, tel. 537-52-17


 


E-mail:
legislacja@mail.umcs.pl
organizacja@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

prawny.umcs.pl

Godziny dyżurów

Centrum Prawno-Organizacyjne
godz. 7.15-15.15

Zespół Radców Prawnych
godz. 9.00-14.00

 

Opis

Do zadań Centrum należy w szczególności:

  • organizowanie i koordynowanie prac w zakresie wewnętrznej legislacji i współpraca w tym zakresie z jednostkami merytorycznymi,
  • ewidencjonowanie, gromadzenie i publikowanie aktów prawnych wydanych przez Senat, Rektora, prorektorów i Kanclerza,
  • obsługa organizacyjno-prawna Władz Uczelni, w tym obsługa administracyjno-kancelaryjna Senatu, Komisji Statutowej oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej,
  • organizacja uroczystości uniwersyteckich,
  • prowadzenie zaopatrzenia jednostek organizacyjnych w pieczęci, w tym pieczęci urzędowe,
  • prowadzenie centralnego rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Rektora oraz centralnego rejestru umów w zakresie niezastrzeżonym dla innych jednostek,
  • opracowywanie projektów struktury organizacyjnej i regulaminów o charakterze ogólnym,
  • przygotowywanie i udostępnianie interpretacji i wykładni wewnętrznych aktów normatywnych oraz informowanie o wykładni aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
  • poprzez Zespół Radców Prawnych obsługa prawna Uniwersytetu i jego jednostek, w tym reprezentowanie Uniwersytetu w postępowaniu sądowym i administracyjnym.