ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/1417
20-031 Lublin

Kontakt

pok. 1303, piętro XIII (Rektorat), tel. 81 537-52-17

Godziny dyżurów

mgr Magdalena Tarnowska - poniedziałak, wtorek, piątek - 9.00-14.00

mgr Hubert Ząbek - środa, czwartek - 9.00-14.00

Opis

ZESPÓŁ:

 1. dr Mariusz FILIPEK - radca prawny
 2. mgr Hubert ZĄBEK - radca prawny
 3. mgr Magdalena TARNOWSKA - adwokat

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • analizowanie orzecznictwa sądowego i administracyjnego dotyczącego działalności uczelni oraz informowanie o nim Władz Uniwersytetu;
 • udzielanie jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu pomocy prawnej w sprawach dotyczących ich działalności, w szczególności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa;
 • opiniowanie pod względem zgodności z przepisami zewnętrznymi umów zawieranych przez Uniwersytet oraz innych aktów wywołujących skutki prawne w stosunku do pracowników i podmiotów zewnętrznych;
 • opiniowanie pod względem zgodności z przepisami zewnętrznymi wewnętrznych aktów normatywnych;
 • reprezentowanie Uniwersytetu, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, w postępowaniach: sądowych, arbitrażowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi, a także prowadzenie rejestrów i dokumentacji tych spraw;
 • opiniowanie pod względem prawnym spraw, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub działania na szkodę Uniwersytetu, w tym udzielanie wskazówek dotyczących gromadzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego w tych sprawach;
 • obsługa prawna roszczeń Uniwersytetu, w tym roszczeń majątkowych, w szczególności poprzez występowanie na podstawie zgromadzonego przez właściwe jednostki materiału dowodowego na drogę prawną właściwą do wyegzekwowania roszczeń w terminach zapobiegających ich przedawnieniu;
 • informowanie Władz Uniwersytetu o istniejących nieprawidłowościach i naruszeniach prawa stwierdzonych na podstawie prowadzonych spraw, w tym udzielanie wskazówek i wyjaśnień dotyczących właściwego postępowania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i postępowania w stosunku do osób, które się ich dopuściły.