ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/1417
20-031 Lublin

Kontakt

pok. 1303, piętro XIII (Rektorat), tel. 81 537-52-17 (537-51-19)

Godziny dyżurów

mgr Magdalena Tarnowska - wtorek, czwartek

 

W pozostałe dni dokumenty proszę składać w pokoju 1301, te. 537-51-19

 

Opis

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • analizowanie orzecznictwa sądowego i administracyjnego dotyczącego działalności uczelni oraz informowanie o nim Władz Uniwersytetu;
  • udzielanie jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu pomocy prawnej w sprawach dotyczących ich działalności, w szczególności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa;
  • opiniowanie pod względem zgodności z przepisami zewnętrznymi umów zawieranych przez Uniwersytet oraz innych aktów wywołujących skutki prawne w stosunku do pracowników i podmiotów zewnętrznych;
  • opiniowanie pod względem zgodności z przepisami zewnętrznymi wewnętrznych aktów normatywnych;
  • reprezentowanie Uniwersytetu, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, w postępowaniach: sądowych, arbitrażowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi, a także prowadzenie rejestrów i dokumentacji tych spraw;
  • opiniowanie pod względem prawnym spraw, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub działania na szkodę Uniwersytetu, w tym udzielanie wskazówek dotyczących gromadzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego w tych sprawach;
  • obsługa prawna roszczeń Uniwersytetu, w tym roszczeń majątkowych, w szczególności poprzez występowanie na podstawie zgromadzonego przez właściwe jednostki materiału dowodowego na drogę prawną właściwą do wyegzekwowania roszczeń w terminach zapobiegających ich przedawnieniu;
  • informowanie Władz Uniwersytetu o istniejących nieprawidłowościach i naruszeniach prawa stwierdzonych na podstawie prowadzonych spraw, w tym udzielanie wskazówek i wyjaśnień dotyczących właściwego postępowania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i postępowania w stosunku do osób, które się ich dopuściły.