Cele współpracy Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi

Cele współpracy Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi

 

  1. Wydział Pedagogiki i Psychologii dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
  2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci reprezentują Wydział uczestnicząc w różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym, naukowo-dydaktycznym, kulturalnym oraz popularyzatorskim.
  3. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi służy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia na Wydziale.
  4. Interesariusze zewnętrzni wywodzą się m.in. ze: środowiska administracyjnego, biznesowego, organizacji pozarządowych, kulturalnych, oświatowych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych itp.
  5. Wydział współpracuje z otoczeniem zewnętrznym na podstawie ustnych i pisemnych umów oraz porozumień.