Projekt ,,Edukacja włączająca bez granic – Polska - Islandia"

 

Projekt był realizowany od 01.02. 2022 do 30.06.2022 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami
z Polski i Islandii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze. W projekcie założono, że uczestnicy nabędą nową wiedzę i rozwiną swoje kompetencje zawodowe niezbędne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza te dotyczące pracy z rodziną, z dziećmi z ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z dysleksją rozwojową. W ramach współpracy planuje si ̨e przeprowadzenie badań wśród uczniów ze SPE w Polsce i na Islandii i porównanie ich z badaniami zrealizowanymi w Norwegii w zakresie ich psychospołecznego i socjalnego funkcjonowania w edukacji włączającej. Współpraca będzie miała na celu wymianę doświadczeń między dwoma instytucjami. Cel praktyczny sprowadza się do zwiększania  świadomości Polaków i Islandczyków na temat potrzeby propagowania idei edukacji. Efektem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych wykładowców przygotowujących przyszłych nauczycieli do pracy. Uczestnicy projektu w miejscu pracy będą upowszechniali uzyskane wyniki badań dotyczące funkcjonowania uczniów z SPE na Islandii oraz wiedzę zdobytą na temat diagnozy oraz pracy z nimi.