Projekt ,,Edukacja włączająca bez granic – Polska - Norwegia"

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z Polski
i Norwegii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze. W projekcie założono, że uczestnicy nabędą nową wiedzę
i rozwiną swoje kompetencje zawodowe niezbędne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza te dotyczące pracy z rodziną, z dziećmi z ADHD, zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z dysleksją rozwojową. W ramach współpracy zaplanowano przeprowadzenie badań wśród uczniów ze SPE w Polsce
i w Norwegii i porównanie ich z badaniami zrealizowanymi na Islandii w zakresie ich psychospołecznego i socjalnego funkcjonowania w edukacji włączającej. Współpraca ma na celu wymianę doświadczeń między dwoma instytucjami. Cel praktyczny sprowadza się do zwiększania świadomości Polaków i Norwegów, a także Islandczyków na temat potrzeby propagowania idei edukacji włączającej dzięki upowszechnieniu materiałów przygotowanych z badań.

Projekt stanowi kontynuację współpracy nawiązanej między UMCS i Szkołą Polską. Odpowiada on na potrzeby zgłaszane przez instytucję zapraszającą i stanowi istotny krok w rozwoju pracowników UMCS. Efektem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych wykładowców przygotowujących przyszłych nauczycieli do pracy. Uczestnicy projektu w miejscu pracy będą upowszechniali uzyskane wyniki badań dotyczące funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w Norwegii oraz wiedzę zdobytą na temat diagnozy oraz pracy z nimi.