Patronat Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Miło nam poinformować, że „I Dzień Internacjonalizacji UMCS z Santander Universidades” swoim patronatem objęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Jest to szczególne wyróżnienie i jednocześnie wyjątkowe wsparcie dla pierwszego tego typu wydarzenia organizowanego na naszym Uniwersytecie.

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. NAWA ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej - tak z Polski, jak i z zagranicy.

NAWA całościowo realizuje politykę państwa polskiego dotyczącą wsparcia indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego. Wspiera również proces umiędzynarodawiania oferty programowej uczelni oraz promuje polskie szkolnictwo wyższe oraz język polski za granicą.

Agencja przyznaje również środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom mającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. 

Strona internetowa Agencji

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2019