Konkurs

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na najbardziej umiędzynarodowionego pracownika naukowo-dydaktycznego, doktoranta i studenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Plebiscyt związany jest z organizacją I Dnia Internacjonalizacji UMCS.

„Nagroda dla najbardziej umiędzynarodowionego pracownika naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta UMCS” zostanie przyznana w trzech odrębnych kategoriach za osiągnięcia mające charakter międzynarodowy i wpływające na zwiększenie stopnia internacjonalizacji oraz wizerunku międzynarodowego UMCS.

 

Wykorzystaj szansę i aplikuj już dziś, zdobądź nagrodę w wysokości 2500 zł finansowaną z Programu Santander Universidades!  

Rejestracja trwa od 14 do 20 listopada br. poprzez formularz na stronie Santander.

Załącznik:

 

 

Kryteria - skrót -

Nagroda może zostać przyznana pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, który jest zatrudniony na UMCS w pełnym wymiarze czasu pracy oraz spełnia następujące (wszystkie) kryteria: realizuje bądź realizował grant/projekt naukowo-badawczy lub edukacyjny o charakterze międzynarodowym, prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną o charakterze międzynarodowym, wykazał się szczególnymi osiągnięciami na rzecz umiędzynarodowienia UMCS oraz aktywnie uczestniczył w pracach zespołów/komisji, których celem było zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni/wydziału/instytutu czy innej jednostki uniwersyteckiej.

O nagrodę może starać się także doktorant, który jest uczestnikiem studiów doktoranckich na 2, 3 lub 4 roku, a w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę: osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,3; realizuje bądź realizował grant/projekt naukowo-badawczy o charakterze międzynarodowym, uzyskał indywidualne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym w zakresie działalności naukowej, np. opublikował recenzowaną publikację w zagranicznym czasopiśmie naukowym, brał czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych lub realizuje/zrealizował projekt badawczo-naukowy lub posiada międzynarodowe osiągnięcia w zakresie działalności artystycznej i/lub otrzymał nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych lub w działalności sportowej i osiągnął wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym oraz aktywnie uczestniczył w kołach naukowych lub organizacjach studenckich/doktoranckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym, w szczególności takim jak: Welcome Party for International Students, Drzwi Otwarte UMCS, itp. lub prowadził działalność na rzecz zagranicznej promocji Uniwersytetu.

Nagroda może zostać przyznana studentowi, który studiuje na co najmniej drugim roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub co najmniej pierwszym roku studiów II stopnia, a w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę: osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,3; uzyskał indywidualne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym w zakresie działalności naukowej, np. opublikował recenzowaną publikację w zagranicznym czasopiśmie naukowym, brał czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych lub rozpoczął lub zrealizował projekt badawczo-naukowy lub posiada międzynarodowe osiągnięcia w zakresie działalności artystycznej i/lub otrzymał nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych, lub w działalności sportowej i osiągnął wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym oraz działał w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym, w szczególności takim jak: Welcome Party for International Students, Drzwi Otwarte UMCS, itp. lub prowadził działalność na rzecz zagranicznej promocji Uniwersytetu lub uczestniczył w programie Erasmus lub działał w organizacjach studenckich mających za cel statutowy działalność związaną z internacjonalizacją (m.in. AEGEE, AISEC).

O Nagrodę dla najbardziej umiędzynarodowionego pracownika naukowo-dydaktycznego, doktoranta i studenta UMCS mogą również ubiegać się cudzoziemcy pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy lub realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom i formę studiów.

Osoby ubiegające się o „Nagrodę najbardziej umiędzynarodowionego pracownika naukowo-dydaktycznego, doktoranta i studenta UMCS” do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają skany dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia, takie jak: stosowne zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dyplomy ukończenia studiów potwierdzone za zgodność z oryginałem, w przypadku studentów cudzoziemców – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia, zaświadczenia od opiekunów naukowych lub promotorów, tłumaczenia zaświadczeń wydanych w językach obcych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu.