Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Lesiński

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-6522-3625
Konsultacje

W sem. zim. roku akademickiego 2020/21, konsultacje odbywają się:


-w poniedziałki w godz. 17.00-18.30


-w piątki w godz. 11.00-12.30


Kontakt również pod numerem tel. 81 537 54 40 (pok. 412) lub poprzez system Teams. 


Zachęcam także do kontaktowania się za pomocą służbowej poczty elektronicznej.

O sobie

Urodzony w 1991 roku w Lublinie, absolwent tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Studia magisterskie na kierunku prawo oraz następnie studia doktoranckie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Na tym samym Wydziale zatrudniony od roku 2017 w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego. Pracę doktorską pt. „Państwo w myśli Roberta von Mohla” obronił w roku 2020 z wyróżnieniem, (promotor : dr hab. Małgorzata Łuszczyńska Prof. UMCS).

Radca prawny. W roku 2019 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując następnie pozytywny wynik z państwowego egzaminu radcowskiego. Wpisany na listę radców prawnych ORIP Lublin.

W roku 2018 uzyskał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), na pobyt naukowy w Instytucie Prawa Państwowego, Teorii Ustroju i Filozofii Prawa, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu, (opiekun naukowy: Prof. Dr Martin Borowski). Realizował również pobyty badawcze w Staatsbibliotek zu Berlin (dwukrotnie w roku 2016) oraz Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (w roku 2019).

W roku 2019 w ramach konkursu PRELUDIUM 15 Narodowego Centrum Nauki otrzymał grant na realizację projektu badawczego pt. „U źródeł niemieckiego liberalizmu: Państwo w myśli Roberta von Mohla”.

W czasie studiów doktoranckich wielokrotny stypendysta Rektora UMCS. Uzyskał również stypendium z Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów, przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin.

Aktywny uczestnik konferencji ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. Autor szeregu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Stale współpracuje z Kołem Naukowym Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UMCS (uczestniczy m. in. w organizacji konkursów przedmiotowych, Turnieju Debat Oksfordzkich oraz konferencji naukowych).

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów UMCS (2021-2024).

Absolwent Dethloff Deutschschule oraz Alliance Francaise de Lublin. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim (Goethe-Zertiffikat B2) i francuskim (DELF B2).

Prywatnie pasjonat historii i polityki XX wieku, architektury modernistycznej oraz psów wszelkich ras.


Działalność naukowa

W swojej działalności badawczej skupia się na zagadnieniach prawa niemieckiego i niemieckiej myśli politycznej i prawnej. Szczególnym zainteresowaniem darzy koncepcje niemieckiego liberalizmu oraz państwa socjalnego. Interesuje się również problematyką idei zawartych w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec.