Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Andrzej Stawicki

mgr Andrzej Stawicki
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-4229-8709
Konsultacje

Poniedziałek 9:30-10:30, Środa 11:30 - 12:30. Konsultacje odbywają się online (na platformie MS Teams poprzez funkcję "zadzwoń") lub w Instytucie (pok. 107). 


Istnieje możliwość konsultacji w innym terminie po wczesniejszym umówieniu się drogą mailową. 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-040 Lublin

O sobie

 • 2015 - wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. (Temat rozprawy: Zmiana instytucjonalna i strategie adaptacji na polskich uniwersytetach. Promotor: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS).
 • 2012 - studia podyplomowe z zakresy statystycznej analizy danych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.
 • 2010 - magsterium na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. (Promotor: prof.dr hab. Józef Styk).

Zainteresowania badawcze

 • socjologia nauki
 • problematyka zmiany instytucjonalnej
 • przemiany funkcji uniwersytetów
 • socjologia organizacji - procesy zmian i organizacyjnego uczeni się 
 • teorie systemowe w socjologii
 • ilosciowe metody badań społecznych i analiza danych 
 • metodologia badań ewaluacyjnych i analiza polityk publicznych

Działalność naukowa

Wybrane artykuły:

 • Stawicki A. 2021, Tworzenie wiedzy na pograniczu nauki i praktyki w ujęciu systemowym. Przypadek polskich nauk humanistycznych i społecznych."Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne". 9 (1), s.83.
 • Stawicki A. 2019, Zmiana tożsamości uniwersytetów w świetle teorii organizacji Niklasa Luhmanna. Przestrzeń Społeczna nr 2(2019).
 • Stawicki A. 2018, Ewaluacja kostruktywistyczna - zastosowanie, mocne strony i ograniczenia podejścia.Konteksty Społecznenr 2(2018). 
 • Stawicki A. 2015, Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej, Opuscula Sociologica nr 4(2015).
 • Stawicki A. 2014, Interdyscyplinarne ujęcie zależności centro-peryferyjnych (rec. Tomasz Zarycki, Peryferie. Nowe ujęcie symbolicznych zależności centro-peryferyjnych. Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa 2010),  Konteksty Społeczne T II, nr 1(3).
 • Stawicki  A. , Nazaruk-Napora M. 2015,  Principles of the Bologna Process and their implementation In Poland, in Radzik R., Kisla A. (eds.) Contemporary educational challenges, (Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015).

Wybrane konferencje:

 • "Wiedza w akademii i poza akademią"  Lublin, 10.10. 2020, UMCS, referat: "Współpraca uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w perspektywie instytucjonalnej oraz systemowej".
 • "Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym". Warszawa 12.04.2019, Uniwersytet Warszawski, referat: "Strategie uprawomocniania wiedzy w dyskursie na temat tożsamości polskich uniwersytetów".
 • 13th European Evaluation Society Biennial Conference "Evaluation for More Resilient Society". Thessaloniki, Grecce 01.10.2018 - 05.10.2018. Referat "Evaluation studies supporting complex programs in the field of culture."
 • Solidarność w czasach nieufności. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 14-17.09.2016. Referat: Badania ewaluacyjne a praktyka zarządzania jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym  
 • Społeczne funcjie uniwersytetów w czasach dynamicznych zmian. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 12-13.05.2016. Referat: „Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywstości społecznej". 
 • Polska innowacyjna - wielopłaszczyznowy rozwój kraju. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 16.05.2013 Lublin. Referat: „Kapitał społeczny a rozwój oparty na innowacji". 

Uczestnictwo w szkołach letnich:

 • 07.04. - 10.05. 2022 - Copernicus College, kurs z zakresu filozofii nauki potwierdzony certyfikatem. 
 • 1-6. 07. 2019 -  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, "Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych".
 • 20-26. 09. 2017 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, szkoła letnia „Polityki Oparte na Dowodach”.
 • 03-07. 07. 2017 - Uniwersytet Genewski, szkoła letnia „Evaluating Policy Intervention”.

 

Pozostała aktywność i doświadczenie badawcze:

 • Autorstwo wielu raprtów badawczych związanych z funcjonowaniem szkolnictwa wyższego, dotyczących m.in. karier zawodowych absolwentów, ewaluacji jakości kształcenia, potrzeb rynku pracy, ewaluacji strategii rozwoju uniwersytetu. 
 • Realizacja badań diagnostycznych związanych z problematyką społeczeństwa obywatelskiego, potrzeb kulturalnych młodzieży, stanu edukacji kulturalnej w województwie lubelskim oraz funkcjonowania i rozwoju kultury studenckiej w Polsce. 
 • Ewaluacja regionalnego programu Młodzi LUBią Kulturę realizowanego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach ogólnopolskiego projektu Bardzo Młoda Kultura koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 
 • Badanie wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój miasta.
 • Badanie publiczności Centrum Kultury w Lublinie.
 • Ewaluacja projektu „Mikro innowacje – Makro korzyści” w ramach POWER Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, który został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Rozwoju.