Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Wetoszka

mgr Piotr Wetoszka
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-7196-0899
https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Wetoszka
Konsultacje

Lato 2021/2022


Poniedziałki i wtorki


Kod MsTeams: la1u01h


 


Kody dostępy do przedmiotów:


Polityka społeczna (Ekonomia, II rok 1 stopnia): ns7kqw7


Rynek pracy (Ekonomia, I rok 2 stopnia): 9s9wwer


Sozialpolitik in Polen und Deutschland (przedmiot w j. obcym): i6cqzao


 

O sobie

Jestem absolwentem Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Studia rozpocząłem w 2010 r., II stopień na kierunku ekonomia ze specjalizacją systemy ekonomiczne ukończyłem w roku 2015. Z wykształcenia jestem również germanistą. Studia filologiczne odbyłem na Wydziale Humanistycznym UMCS. Pracę na Wydziale Ekonomicznym UMCS rozpocząłem w październiku 2015 r., w ówczesnej Katedrze Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej.

Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów:

1. Ekonomia, I stopień:

  • Gospodarka regionalna
  • Polityka społeczna
  • Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego

2. Ekonomia, II stopień:

  • Rynek pracy

Ponadto aktualizację ofertę zajęć w j. angielskich oraz j. niemieckim z obszarów polityki regionalnej i społecznej, a także ekonomii instytucjonalnej.


Działalność naukowa

Mój obecny obszar badawczy obejmuje rolę różnych sektorów gospodarki w polityce lokalnej – ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzę badania nad procesem dyfuzji budżetów obywatelskich w Polsce w warunkach zmian legislacyjnych, niskiej stabilności fiskalnej gmin oraz epidemii COVID-19.

Wystąpienia konferencyjne:

1. Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” na Uniwersytecie Rzeszowskim – w latach 2016-2017 oraz 2019-2020.

2. Referat „Państwo jako interesariusz spółdzielni socjalnych w Szwecji i w Polsce”, Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii”, Szczecin, 9 czerwca 2017.

 Publikacje naukowe (w porządku chronologicznym):

1.Wetoszka P. (2020). "The allocation of participatory budgeting funds within the context of population ageing and social inequalities", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 63(3): 303-317.

2. Wetoszka P. (2018). "Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej. Przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 55(3): 283-294.

3. Maleszyk P., Wetoszka P. (2017). "Sześciogodzinny dzień pracy w Szwecji: przesłanki, rozwiązania i efekty", Polityka Społeczna 11-12: 34-39.

4. Wetoszka P. (2017). "Państwo jako interesariusz spółdzielni socjalnych w Szwecji i w Polsce", Marketing i rynek 11: 642-653.

5. Wetoszka P. (2016). "Czynniki kształtujące szwedzki rynek alkoholowy w warunkach zmian monopolu państwowego, Alkoholizm i narkomania 29(4): 223-236.

6. Wetoszka P. (2017). "Rola instytucji edukacyjnych w zapewnianiu włączenia społecznego: analiza przypadku Szwecji", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51(3): 219-230.