Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Poniatowski

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
81 537 53 27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorki: 11.10-12.10, p. 524 w budynku WPiA.


Środy: 10.00-11.00, Teams (kod zespołu: oj3083l).


Informacje w sprawie praktyk studenckich znajdują się na dole strony. 


 


 


 


 


 


 


 


 

Działalność naukowa

Profil w serwisie ResearchGate

 

Monografia naukowa:

1) Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.), Warszawa 2019

Artykuły w czasopismach naukowych:

1) Czynny żal sprawcy usiłowania (cz. 1), Palestra 2015, nr 5-6

2) Czynny żal sprawcy usiłowania (cz. 2), Palestra 2015, nr 9-10

3) Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym, Studia Iuridica Lublinensia 2016, nr 4 (współautor K. Wala)

4) Przestępstwo oszustwa w tzw. klasycznej postaci w ujęciu prawnoporównawczym, Studia Iuridica Lublinensia 2017, nr 4 (współautor K. Wala)

5) Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów, Studia Iuridica Lublinensia 2017, nr 2

6) Gloss on the Supreme Court ruling of 19 January 2017, I KZP 11/16 (with reference to the Supreme Court judgement of 21 June 2017, I KZP 3/17), Ius Novum 2018, nr 4

7) Problematyka zbiegu art. 242 § 1 k.k. z art. 338 i art. 339 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2019, nr 4

8) Odpowiedzialność penalna za ucieczkę osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie rzymskim i w prawie starożytnych Aten, Czasopismo Prawno-Historyczne 2020, z. 1

9) Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 września 2016 r. (II AKz 321/16) – w kwestii trybu ścigania przestępstw przeciwko mieniu, gdy czyn został popełniony w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 294 § 1 k.k.), Studia Iuridica Lublinensia 2020, nr 3

10) Ucieczka z zakładu poprawczego – przestępstwo czy tylko przewinienie dyscyplinarne?, Prawo w Działaniu 2020, t. 43

11) Penal aspects of regaining freedom by a person legally deprived of it in the United Kingdom and the Republic of Ireland [wersja w języku polskim: Karnoprawne aspekty odzyskania wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną w Wielkiej Brytanii i Irlandii], Ius Novum 2020, nr 4, s. 80–99 [83-103]

12) Przestępstwo urojone – wybrane prawnokarne aspekty, Prokuratura i Prawo 2021, nr 1

13) Pojęcie zabytku w przepisach karnych ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – problemy interpretacyjne i (nie)zgodność z zasadą nullum crimen sine lege certa, Palestra 2021, nr 4

14) Przestępczość zorganizowana w Polsce — obraz statystyczny opracowany na podstawie sprawozdań z działalności Centralnego Biura Śledczego (Policji). Wybrane aspekty, Przegląd Policyjny 2021, nr 2, s. 227-246 [wersja w języku angielskim: Organised crime in Poland — statistical picture based on reports of the Central Bureau of Investigation of the Police. Selected aspects, Przegląd Policyjny 2021, nr 2, s. 247-266]

15) Czyn ciągły a współdziałanie przestępne – wybrane zagadnienia, Prawo w Działaniu 2021, t. 47

16) Niedopuszczalne lub nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych – aspekty prawnokarne, Prokuratura i Prawo 2021, nr 10

17) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część pierwsza, Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXVIII, 2021, nr 1 (współautor W. Radecki)

18) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część druga, Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXVIII, 2021, nr 2 (współautor W. Radecki)

19) Odpowiedzialność karna za niepodjęcie działań zmierzających do ochrony przed ponadnormatywnym hałasem drogowym, Prokuratura i Prawo 2020, nr 10-11

20) (Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy, Transformacje Prawa Prywatnego 2021, nr 3

21) Samochód a środowisko na tle rozważań prawników czeskich i rozwiązań przyjętych w Polsce (część I), Prokuratura i Prawo 2022, nr 1 (współautor W. Radecki)

22) Samochód a środowisko na tle rozważań prawników czeskich i rozwiązań przyjętych w Polsce (część II), Prokuratura i Prawo 2022, nr 2 (współautor W. Radecki)

23) The Legal Basis for Protection against Road Traffic Noise: An Outline of the Issue. Part One [wersja w języku polskim: Prawne podstawy ochrony przed hałasem drogowym. Zarys problematyki. Część pierwsza], Studia Iuridica Lublinensia 2022, nr 1

24) Dopuszczalne poziomy hałasu drogowego – kilka uwag o pozornej ochronie akustycznej, Palestra 2022, nr 6

25) Road traffic noise problem and protection against such noise in Polish law  basic issues, České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního prostředí 2022, nr 2

26) Uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w państwach z kręgu romańskiej kultury prawnej – aspekty prawnokarne, Prawo w Działaniu 2022, t. 49

27) Delimitation of Offences under Article 243 and Article 239(1) of the Polish Criminal Code – Considerations in the Context of the Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 12 January 2016, II AKA 151/15, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2022, nr 1

28) Sexual offences in Poland in a statistical perspective – selected issues, Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» 2022, nr 2

29) Przestępstwo zabójstwa w ukraińskim prawie karnym na tle rozwiązań polskich (część I), Prokuratura i Prawo 2022, nr 11 (współautor K. Wala)

30) Przestępstwo zabójstwa w ukraińskim prawie karnym na tle rozwiązań polskich (część II), Prokuratura i Prawo 2022, nr 12 (współautor K. Wala)

31) Samowolne oddalenie się z miejsca pracy przez skazanego zatrudnionego poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta (uwagi na tle uchwały SN z 8.04.2021 r., I KZP 9/20), Państwo i Prawo 2022, z. 12

32) Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein, Ius Novum 2023, nr 1

Rozdziały w monografiach naukowych:

1) Samorząd zawodowy adwokatury – strażnik demokratycznego państwa prawnego, [w:] Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2016

2) Samobójstwo w ujęciu statystycznym, [w:] Samobójstwo, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017 (współautor K. Wala)

3) Wykroczenie nieopuszczenia gruntu wbrew żądaniu osoby uprawnionej (art. 157 k.w.), [w:] Naruszenie miru domowego, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019 (współautor K. Wala)

4) Przestępstwo naruszenia miru domowego, [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, red. M. Mozgawa, Lublin 2020

5) Przestępstwo znęcania się nad osobą prawnie pozbawioną wolności i dopuszczenia do takiego znęcania się (art. 247 k.k.), [w:] Znęcanie się, red. M. Mozgawa, Warszawa 2020

6) Severe detriment to health as a statutory feature of the crimes described in the Polish Penal Code, Матеріали ІІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 14-15 травня 2020 р. – Тернопіль: Вектор 2020

7) Dlaczego więźniowie uciekają? Czy można temu zapobiec? Próba zarysowania problemu w świetle badań akt sądowych, [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i psychologii kryminalistycznej, red. I. Mołdoch-Mendoń, K. Maciąg, Lublin 2020

8) Criminal liability for impermissible or unauthorised processing of personal data on the grounds of the Polish Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data, Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р. Том 1. – Тернопіль: Вектор 2021

9) Niektóre kontrowersyjne kwestie związane z konstrukcją przestępstwa kradzieży z włamaniem. Próba nowego spojrzenia, [w:] Kradzież z włamaniem, red. M. Mozgawa, Warszawa 2021

10) Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej – wybrane zagadnienia, [w:] Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz recydywistycznej, red. P. Góralski, Warszawa 2022 (współautorka A. Nowosad)

11) Stan regulacji części szczególnej Kodeksu karnego, [w:] Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego, red. M. Mozgawa, P. Poniatowski, K. Wala, Warszawa 2022 (współautorzy M. Mozgawa, M. Kulik, K. Wala)

12) Przestępstwo stosowania przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224 § 2 i 3 k.k.), [w:] Przestępstwo zmuszania, red. M. Mozgawa, Warszawa 2022


Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

KIERUNEK PRAWNO-ADMINISTRACYJNY, STUDIA STACJONARNE

(osoby z nazwiskami zaczynającymi sie na literę M do Ż)

       Studentów zainteresowanych odbywaniem praktyk studenckich uprzejmie proszę o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronach:

- https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm (proszę zajrzeć do wszystkich znajdujących się tam zakładek dotyczących praktyk) - tam znajdują się najważniejsze informacje,

- https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/page/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._15.09.2020).pdf,

- https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/page/Najczesciej_zadawne_pytania_i_problemy_w_SOP.pdf.

       Dokumentację praktyki proszę dostarczać bezpośrednio do Państwa dziekanatu. Praktyka zostanie oceniona po otrzymaniu przeze mnie potwierdzenia z dziekanatu, że dokumentacja została dostarczona. 

     Opiekun Praktyk, na wniosek studenta, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność, jeżeli zostały osiągnięte efekty praktyk. W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki, student jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego ich wykonywanie. Dokument ten powinien zawierać: 1) wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność; 2) okres wykonywania pracy lub innej działalności; 3) rodzaj i zakres wykonywanych czynności; 4) podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

       Zaświadczenie o odbytej praktyce proszę pobrać z konta w Systemie Obsługi Praktyk (zakładka Dokumentacja praktyki), a nie ze strony  https://praktyki.umcs.lublin.pl/do-pobrania-0.

      Ważne: Zgodnie z programem studiów kierunku Prawno-administracyjnego II stopnia (studia rozpoczęte 1 października 2019 r. lub później) studenci odbywają praktykę zawodową w wymiarze 60 godzin w semestrze letnim na I roku studiów.