Praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami odbywania obowiązkowych praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Obowiązek odbycia praktyk dotyczy wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji, niezależnie od kierunku, stopnia i formy studiów.

Studenci jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do odbycia dwóch praktyk. Pierwszą praktykę student ma obowiązek odbyć na IV, a drugą na V roku studiów. Na wniosek studenta Opiekun Praktyk może wyrazić zgodę na wcześniejsze odbycie każdej z praktyk, jednak nie wcześniej niż na III roku studiów.

Studenci studiów I stopnia są zobowiązani do odbycia praktyki na III roku studiów. Na wniosek studenta Opiekun Praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki na II roku studiów.

Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do odbycia praktyki na II roku studiów. Na wniosek studenta Opiekun Praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki na I roku studiów.

Każda praktyka powinna obejmować co najmniej 120 godz.

Na wniosek studenta, jako praktyka może być zaliczona wykonywana przez studenta praca zawodowa lub inna działalność pozwalająca na osiągnięcie efektów praktyki dla danego kierunku.

Zasady odbywania praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji określają:
- Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
- Regulamin organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
(dokumenty dostępne w zakładce:  Do pobrania).

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i zaliczenia praktyki oraz zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności dosstępne są w zakładce: Organizacja i zaliczenie praktyki.