Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Woźnicki

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
081-537-51-48
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 602


 


W dniach 20 lipca - 4 września 2020 przebywam na urlopie wypoczynkowym.

O sobie

Absolwent prawa (2009) i historii (2012) na UMCS w Lublinie oraz prawa kanonicznego (2014) na UKSW w Warszawie, a także absolwent aplikacji ogólnej (2010) w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
W latach 2011-2015 zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.
Od 2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UMCS.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2017 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność polityczna ministra w III Rzeczypospolitej Polskiej" (promotor - prof. dr hab. Sławomir Patyra).
 
 
 
 

 


Działalność naukowa

Autor kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych, z zakresu prawa konstytucyjnego i historii prawa, w szczególności dotyczących problematyki prawa wyborczego oraz Rady Ministrów

Autor monografii naukowej "Geneza i ewolucja odpowiedzialności politycznej ministra w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej", Lublin 2018.

Od lutego 2018 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Prawo i Polityka" http://www.prawoipolityka.pl/

 


Ogłoszenia

Opiekun praktyk na kierunku ADMINISTRACJA (studia stacjonarne I stopnia).

Studenci studiów I są zobowiązani do odbycia jednej praktyki na każdym stopniu studiów (rok III studiów I stopnia) w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.

 

1. Studenci zamierzający odbyć praktyki studenckie powinni w pierwszej kolejności ustalić z potencjalnym Praktykodawcą, czy wyraża on zgodę na odbycie praktyki studenckiej.

2. Następnie studenci powinni zgłosić chęć odbycia praktyki do Dziekanatu.

3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do Systemu Obsługi Praktyk Studenckich na stronie http://praktyki.umcs.lublin.pl/ oraz zapoznać się z treścią Instrukcja - Moduł Student http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._17.10.2017).pdf 

 

W systemie należy wprowadzić następujące dane:

- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;

- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru:
insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;

- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki

4. Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy

5. Istnieje możliwość zaliczenia działalności zawodowej studenta w ramach praktyki studenckiej (zatrudnienie w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, staż, własna działalnośc gospodarcza). W tym celu należy w pierwszej kolejności złożyc odpowieni wniosek do Opiekuna praktyk studenckich / wzór wniosku dostępny w załącznikach poniżej /.

Dokumentami niezbędnymi do zaliczenia pracy zawodowej są (w zależności od rodzaju działalności zawodowej): umowa o pracę i zakres czynnności/ umowa cywilnoprawna/ umowa o staż i Program stażu/ wypis z CEIDG. PODANIE POWINNO ZOSTAĆ ZAŁĄCZONE DO SYSTEMU JEDNOCZEŚNIE Z DOKUMENTAMI ZALICZAJĄCYMI I JEST WARUNKIEM AKCEPTACJI I ZALICZENIA PRAKTYKI.

 

6. Studenci Wydziału Prawa i Administracji nie prowadzą Dziennika praktyk.

Ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe! (potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia powinno być przedstawione Praktykodawcy na jego żądanie, nie jest konieczne ich dostarczenie Opiekunowi praktyk)

 

Praktyka powinna być odbyta w ciągu semestru w wymiarze co najmniej 120 godzin. Praktyka może się odbywać zarówno w trakcie zajęć dydaktycznych, jak również w trakcie sesji/wakacji/ferii. Nie jest istotne, czy praktyka odbywa się "w ciągu" przez trzy tygodnie, czy np. 1 dzień w tygodniu przez piętnaście tygodni. Jest to kwestia do uzgodnienia z Praktykodawcą.

 

7. WARUNKIEM AKCEPTACJI I ZALICZENIA PRAKTYKI JEST ZREALIZOWANIE WSZYSTKICH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZYPISANYCH DO DANEGO KIERUNKU STUDIÓW.

Efekty kształcenia dostępne w załącznikach poniżej.

Potwierdzeniem odbycia praktyki i zrealizowania efektów jest ZAŚWIADCZENIE o ODBYTEJ PRAKTYCE wypełnione i podpisane przez Praktykodawcę.

(wzór w załączniku)

8. Po zakończeniu praktyki należy:

Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana).

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

 

2) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.Załączniki