Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Woźnicki

dr Marek Woźnicki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
081-537-51-48
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 602


 


Dyżury stacjonarne we wrześniu odbędą się:


12 września (poniedziałek) godz 11.30-12.30.


19 września (poniedziałek) godz. 9.00-10.00.


26 września (poniedziałek) godz. 13.30-14.30. 


 


Dyżury on-line odbywają się poprzez aplikację Microsoft Teams (poprzez funkcję czatu lub połączenia audio/video) w czwartki w godz. 9.00-10.00


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-078 Lublin

O sobie

Jestem absolwentem prawa (2009) i historii (2012) na UMCS w Lublinie, a także prawa kanonicznego (2014) na UKSW w Warszawie, wraz z dodatkowym dyplomem papieskim licencjata (tzw. licencjat rzymski) z tej dziedziny.
 
Jestem absolwentem aplikacji ogólnej (2010) w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
W latach 2011-2015 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.
 
Od października 2012 r. jestem zatrudniony na stanowisku asystenta, a od października 2020 r. - na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem w 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność polityczna ministra w III Rzeczypospolitej Polskiej" (promotor - prof. dr hab. Sławomir Patyra, recenzenci - prof. dr hab. Marek Chmaj i prof. dr hab. Radosław Grabowski).
 
Pełnione funkcje: rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów UMCS (2020-2021), członka senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów UMCS (od 2021 roku), członka wydziałowej komisji ds. praktyk i staży studenckich (od 2018 roku). 
 

Działalność naukowa

Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych, z zakresu prawa konstytucyjnego i historii prawa. 

Jestem autorem monografii naukowej "Geneza i ewolucja odpowiedzialności politycznej ministra w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej", Lublin 2018.

Zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności: prawa wyborczego, wolności sumienia i religii oraz innych konstytucyjnych praw i wolności jednostki, prawa parlamentarnego, składu Rady Ministrów i jej organizacji wewnętrznej, odpowiedzialności politycznej Rady Ministrów i ministrów, w tym praktyki stosowania instytucji indywidualnego wotum nieufności przez Sejm RP.

Numer ORCID ID: 0000-0001-7010-134X  (https://orcid.org/0000-0001-7010-134X

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marek-Woznicki 

 

Od lutego 2018 r. jestem redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Prawo i Polityka" http://www.prawoipolityka.pl/

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

 


Ogłoszenia

Linki do przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 zostały przesłane studentom poprzez USOS.

 

----------------------------------------------------------

Jestem opiekunem praktyk na kierunku PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM (studia stacjonarne I stopnia), dla grupy I (osoby z nazwiskami od A do Ł).

Studenci są zobowiązani do odbycia jednej praktyki (na roku II - w semestrze letnim) w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin.

Więcej informacji https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm

 

Spotkanie informacyjne dotyczące praktyk odbyło się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Link do zespołu (z prezentacją dotyczącą praktyk):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRYZSZZAERvB0fc9yMVluuWkNIIXRTZ_KO8upkRQBptk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b98cd96a-0448-43b1-ae95-5206304fa979&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b