Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Woźnicki

dr Marek Woźnicki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
081-537-51-48
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 602 (z uwagi na trwający remont dyżury odbywają się w pokoju 205).


Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22


wtorek 8.30 - 9.30 (on-line).


środa 13.15 - 14.15 (stacjonarnie - pokój 205 w budynku WPiA oraz on-line). 


 


UWAGA - dyżur w dniu 19.01.2022 (środa) odbędzie się w godz. 12.30-13.30.


Z uwagi na sytuację pandemiczną, osoby chcące skorzystać z dyżurów stacjonarnych proszone są o wczesniejsze umówienie się drogą mailową lub poprzez MS Teams.


 


 


Dyżury on-line odbywają się poprzez aplikację Microsoft Teams: zespół "Dyżur - dr Marek Woźnicki"


Kod zespołu e5k7kry


Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0fc73ec8f43d48c89682d458d365435e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ea345a9-98fc-4816-814d-19c11bd730e3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-078 Lublin

O sobie

Absolwent prawa (2009) i historii (2012) na UMCS w Lublinie, a także prawa kanonicznego (2014) na UKSW w Warszawie, wraz z dodatkowym dyplomem papieskim licencjata (tzw. licencjat rzymski) z tej dziedziny.
 
Absolwent aplikacji ogólnej (2010) w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
W latach 2011-2015 zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.
 
Od października 2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta, a od października 2020 r. - na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność polityczna ministra w III Rzeczypospolitej Polskiej" (promotor - prof. dr hab. Sławomir Patyra, recenzenci - prof. dr hab. Marek Chmaj i prof. dr hab. Radosław Grabowski).
 
Pełnione funkcje: rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów UMCS (2020-2021), członka senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów UMCS (od 2021 roku), członka wydziałowej komisji ds. praktyk i staży studenckjich (od 2018 roku). 
 
 
 Rz

Działalność naukowa

 

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych, z zakresu prawa konstytucyjnego i historii prawa. 

Autor monografii naukowej "Geneza i ewolucja odpowiedzialności politycznej ministra w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej", Lublin 2018.

Zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności: prawa wyborczego, wolności sumienia i religii oraz innych konstytucyjnych praw i wolności jednostki, prawa parlamentarnego, składu Rady Ministrów i jej organizacji wewnętrznej, odpowiedzialności politycznej Rady Ministrów i ministrów, w tym praktyki stosowania instytucji indywidualnego wotum nieufności przez Sejm RP.

Numer ORCID ID: 0000-0001-7010-134X  (https://orcid.org/0000-0001-7010-134X

 

Od lutego 2018 r. redaktor naczelny czasopisma naukowego "Prawo i Polityka" http://www.prawoipolityka.pl/

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

 


Ogłoszenia

Linki do przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 zostały już przesłane studentom poprzez system USOS.

 

----------------------------------------------------------

Jestem opiekunem praktyk na kierunku PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM (studia stacjonarne I stopnia), dla grupy I (osoby z nazwiskami od A do Ł).

Studenci są zobowiązani do odbycia jednej praktyki (na roku II - w semestrze letnim) w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin.

Więcej informacji https://www.umcs.pl/pl/praktyki,15544.htm

 

Spotkanie informacyjne dotyczące praktyk odbędzie się w styczniu za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRYZSZZAERvB0fc9yMVluuWkNIIXRTZ_KO8upkRQBptk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b98cd96a-0448-43b1-ae95-5206304fa979&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b