Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego

✯ List Profesora Jana Adamowskiego do organizatorów, uczestników i sympatyków Jubileuszu

 

 

Konferencja i Jubileusz Profesora Jana Adamowskiego znalazły szerokie odbicie w mediach. W dołączonym pliku (w wersjach word i pdf) prezentujemy linki do zarejestrowanych informacji o naszym wydarzeniu i serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji.

 

 

 


Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu z okazji 70. rocznicy Jego urodzin.

"Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości"
29-30 listopada 2018 roku

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a. Rozpoczęcie przewidziane jest w Sali Rady Wydziału, natomiast dalsze obrady odbędą się zgodnie z programem.

Uroczystość Jubileuszu
Profesora Jana Adamowskiego

29 listopada 2018 roku, czwartek, godz. 10.00
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS


✯ PROGRAM KONFERENCJI (
PDF do pobrania tutaj >>>)

✯ Księga abstraktów (PDF do pobrania >>>

✯  Sylwetka Profesora Jana Adamowskiego
(PDF do pobrania >>>)


Honorowym patronatem Konferencję objęli:

 • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 • Polski Komitet ds. UNESCO
 • Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)

Komitet Honorowy Konferencji:

Dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.
– Prorektor UMCS ds. Kształcenia
Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
Dr hab. Ewa Głażewska, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS
Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. nadzw. – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka – Przewodnicząca Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)
Mgr Mirosław Korbut – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Mgr Waldemar Majcher – Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Dr Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Akademia Umiejętności
Dr hab. Robert Bubczyk, prof. nadzw. – Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Prof. dr hab. Piotr Dahlig – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Stanisław Grabias – Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Jolanta Ługowska – Uniwersytet Wrocławski
Prof. Katya Mihaylova – Bułgarska Akademia Nauk, Sofia
Dr hab. Teresa Smolińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Roch Sulima – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Patronat medialny:

 • KulturaLudowa.pl
 • „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”
 • „Pismo Folkowe”

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS

Zakład Gramatyki i Tekstologii Współczesnego Języka Polskiego UMCS
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL O/Lublin
dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin
dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej UMCS, ZG PTL, PTL o/Lublin
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz – sekretarz Konferencji
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin

Miejsce obrad:

               
Główne wejście do budynku Wydziału
Humanistycznego UMCS,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
  Boczne wejście do budynku Wydziału
Humanistycznego, bezpośrednio do części
z Salą Obrad Rady Wydziału
  Lokalizacja wejść do budynku Wydziału
Humanistycznego UMCS (zrzut z mapy Google)

 

Link do map google: https://www.google.com/maps/@51.2452826,22.5437801,514a,35y,256.22h,16.59t/data=!3m1!1e3


ARCHIWUM KONFERENCJI

Ogłoszenie i zaproszenie do uczestnictwa

Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu.

Konferencja pt. "Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości" odbędzie się w Lublinie w dniach 29–30 listopada 2018 roku. Wydarzenie organizowane jest w roku 70. urodzin Profesora Jana Adamowskiego i ma na celu podjęcie naukowej dyskusji w zakresach badawczych bliskich Jubilatowi, a wciąż aktualnych dla współczesnej folklorystyki, językoznawstwa, kulturoznawstwa.

Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

Proponowane kręgi tematyczne Konferencji:

 • Folklor jako zjawisko społeczno-kulturowe
 • Gatunki folkloru tradycyjne i współczesne
 • Podstawowe kategorie kultury:  przestrzeń, czas i inne
 • Zwyczaje, obrzędy, rytuały – przemiany formy i funkcji
 • Kultura pogranicza, w tym – wschodnie pogranicze kulturowe
 • Kultura regionalna i Lubelszczyzna jako region kulturowy
 • Regionalne tożsamości kulturowe
 • Wartości kultury ludowej we współczesności
 • Sacrum, tradycyjna religijność i pobożność
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w tradycyjnych i współczesnych tekstach kultury
 • Język i artyzm tekstów folkloru
 • Współczesna twórczość ludowa – główne formy i przejawy
 • Artyści ludowi we współczesnym przekazie tradycji
 • Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku

Dorobek Jubilata charakteryzuje interdyscyplinarność i Konferencja również powinna mieć wymiar interdyscyplinarny. Dlatego zaproszenie do uczestnictwa skierowane jest do kulturoznawców, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów, socjologów, pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką kultury typu ludowego i form jej współczesnego funkcjonowania.

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu należy przesyłać do 15 czerwca 2018 roku na adres mailowy: jubileusz.JA@poczta.umcs.lublin.pl. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo ok. 1 lipca 2018 roku

Przewidywana opłata konferencyjna w wysokości 250 zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie.

Materiały pokonferencyjne zgodziły się przyjąć do druku dwa czasopisma: „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” oraz „Literatura Ludowa”. Artykuły będą podlegały procedurze recenzowania zgodnej z regulaminami tych czasopism.

Tabula Gratulatoria
W materiałach przygotowywanych na Konferencję znajdzie się również Tabula Gratulatoria, zatem osoby, które zechciałyby dołączyć się do życzeń dla Jubilata poprzez umieszczenie swojego nazwiska (wraz z nazwą uczelni i instytutu) na liście gratulacyjnej, proszone są o informację drogą mailową na adres dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS: k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl.

 


 

 

 

 

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  18 kwietnia 2018