Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dominika Polkowska

dr hab. Dominika Polkowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT SOCJOLOGII, KATEDRA SOCJOLOGII GOSPODARKI I METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+, Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2023/2024 konsultacje stacjonarnie we wtorki 9.00-9.30 i środy 12.50-13.20 - pokój 139


oraz


poniedziałek 12.00-13.00 - aplikacja Teams (proszę się odezwać przez czat)


 


Tematyka seminarium licencjackiego i magisterskiego:

- rynek pracy i współczesne stosunki pracy (wszystko co dzieje się z pracą, z rynkiem pracy, zarówno w ujęciu ilościowym (dane, statystyki), jak i z perspektywy aktorów rynku pracy: pracowników i pracodawców; współczesna rola związków zawodowych i organizacji pracodawców, zmiany jakie zachodzą w związku z pracą na przestrzeni lat)
- rynek pracy w Lublinie
- wpływ nowych technologii na rynek pracy (praca platformowa - poprzez aplikacje, praca zdalna, media społecznościowe)
- polityka edukacyjna
- prekariat i praca prekarna - nierówności na rynku pracy (kwestia dyskryminacji)
- socjologia zawodów (nowe zawody na rynku pracy, np. youtuberzy, vlogerzy i itp., ginące zawody na rynku pracy, np. rymarz, bednarz czy pucybut itd.; monitoring zawodów)
- migranci na rynku pracy w Polsce (ujęcie historyczne, ale również współczesność)
- delegowanie pracowników i konsekwencje delegowania dla kariery zawodowej
- kariera zawodowa i satysfakcja z pracy
- case studies określonych przedsiębiorstw
- postrzeganie grup mniejszościowych, stosunek do grup mniejszościowych - takich jak migranci/tki, osoby LGBTQI+ i in.
-różne aspekty pracy zdalnej
- dialog społeczny w Polsce (rola związków zawodowych, organizacji pracodawców)
- partycypacja społeczna, konsultacje społeczne - na poziomie gmin
- Lublin akademicki
- studenci zagraniczni w Lublinie


Profile naukowe:


PBN
Scholar
Scopus
ORCID


Badania dotyczące pracowników plaformowych - rezultaty badań dostępne publicznie:


1) Wykład pt. Czy aplikacje to przyszłość pracy? Praca dostawców jedzenia w czasie pandemii, wygłoszony przez dr Dominikę Polkowską w ramach wydarzenia organizowanego przez Biennale Warszawa (Cykl: Rewolucje opiekuńcze) 8 kwietnia 2021


https://www.youtube.com/watch?v=mXNb-Q1BsK0


2) Wywiad w Gazecie Wyborczej - 17.09.2021

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,27550530,zachodzilam-w-glowe-dlaczego-tam-jeszcze-ktos-jezdzi-przyszlosc.html


 


 3) Zachęcam do zapoznania się z raportem zbiorczym dotyczącym pracy platformowej w Unii Europejskiej, w którym jestem autorką raportu dla Polski


European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policies.  Thematic Review 2021 on Platform work. Synthesis report. Written by Harald Hauben, Marta Kahancová and Anna Manoudi, March 2021


https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8419&furtherPubs=yes


 


  

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

• 2022 - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
• 2013-2014 – Studia podyplomowe „Analiza danych” – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS
• 2009 – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, promotor – prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN Warszawa)
• 1999 – 2004 – Studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS – kierunek socjologia, ukończone z wyróżnieniem, promotor – prof. dr hab. Józef Styk

Praca zawodowa:

• od 2024 - profesor uczelni w Katedrze Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych
• od 2019 roku do 2023 - adiunkt w Katedrze Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych
• od 1.12.2013 do 1.12.2016 roku i od 1.10.2019 do chwili obecnej - Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS
• od 2010 do 2019 roku - adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS
• od 2004 do 2010 roku – asystent w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS

Zainteresowania naukowe:

• Praca platformowa i gig economy
• Prekariat, zatrudnienie prekarne
• Stosunki pracy we współczesnym świecie
• Socjologia pracy
• Nowe zawody na rynku pracy
• Metody badań jakościowych

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:

• Ekspert Komisji Europejskiej w programie Horizon 2020 oraz Horizon Europe
• Stały korespondent Eurofoundu od 2022
• Recenzent w projektach "COST" (European Cooperation in Science and Technology)
• Stały recenzent Studiów Socjologicznych
• Recenzent w czasopismach: Polish Sociological Review, Gender & Education, International Journal of Comparative Sociology
• Ekspert zewnętrzny w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz w Narodowym Centrum Nauki (NCN)

 


Działalność naukowa

Granty naukowe:

1. "Prognoza transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych do przepisów krajowych w Polsce i na Słowacji - wpływ na pracę kierowców oraz kurierów z Ukrainy pracujących za pośrednictwem aplikacji". Granty Interwencyjne NAWA. Numer umowy: BPN/GIN/2023/1/00010/U/00001. Kierownik projektu
2. "Personal and household services in Central and Eastern European Countries: Improving working conditions and services through industrial relations" (PERHOUSE), w ramach konkursu DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations". AGREEMENT NUMBER - 101052340. Kierownik zespołu polskiego. Lider projektu Central European Labour Study Institute, Bratislava, Slovakia. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipcaa 2024 r.
3. "Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries" (BARMIG) w ramach konkursu DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations". AGREEMENT NUMBER - VS/2020/0119 - Kierownik całego projektu. UMCS liderem konsorcjum składającego się z partnerów ze Słowacji, z Estonii i Chorwacji. Okres realizacji 1.09.2020-31.07.2022.
4. "Secure Mobility – Uncovering Gaps in the Social Protection of Posted Workers" (SMUG) w ramach konkursu EaSI Programme, DG Employment, European Commission. Kierownik zespołu polskiego. Lider projektu Uniwersytet Jyväskylän w Finlandii. Agreement number: VS/2020/0483. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
5. Platformowe modele biznesowe a prekaryzacja pracy. Na przykładzie kierowców Ubera - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Miniatura 2) nr 2018/02/X/HS6/00957; okres realizacji 16.10.2018-15.10.2019

Wykaz publikacji z lat 2014-2024:

 1. Mika, B., D. Polkowska (2024), The game of Ride-Pass in platform work: Implementation of Burawoy’s concept of workplace games to app-mediated ride-hailing industry in Poland, New Media & Society, First published online March 15, 2024, https://doi.org/10.1177/14614448241236.
 2. Polkowska, D. (2024), Autonomiczna czy kontrolowana? O motywacji pracowników platformowych w systemie pracy na żądanie w Polsce, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XX, Numer 1, s. 102-123.
 3. Polkowska, D., B. Mika (2023), Is it possible to outsmart Uber? Individual working tactics within platform work in Poland, European Societies, 25(4): 606–626, doi.org/10.1080/14616696.2022.2156578.
 4. Mika, B., D. Polkowska (2023), Work-on-demand in patchwork capitalism: The peculiar case of Uber's fleet partners in Poland, New Technology, Work and Employment, 38 (3): 513-528.
 5. Kolasa-Nowak, A., K. Podgórska, D. Polkowska (2022), Migrant Workers in Poland. Working conditions and social rights. Lublin: Maria-Curie Sklodowska University Press.
 6. Polkowska, D. 2021, Przyspieszenie czy spowolnienie? Praca platformowa dostawców jedzenia w dobie pandemii Sars-Cov-2, Studia Socjologiczne, 4 (243): 109–133. (DOI: 10.24425/sts.2021.139724)
 7. Polkowska, D. 2021. Social partners and the world of work in Poland: Between East and West, W: Daniel Vaughan-Whitehead, Youcef Ghellab, Rafael Muñoz de Bustillo Llorente (red): The New World of Work. Challenges for Social Partners and Labour Institutions, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd, s. 369-405.
 8. Polkowska, D. 2021. Unionisation and mobilisation within platform work: towards precarisation—a case of Uber drivers in Poland, Industrial Relations Journal, 52 (1): 25-39, doi.org/10.1111/irj.12315
 9. Polkowska, D. 2021. Platform work during the COVID-19 pandemic: a case study of Glovo couriers in Poland, European Societies, Volume 23, Issue sup1, p. S321-S331, doi.org/10.1080/14616696.2020.1826554
 10. Polkowska, D. i K. Filipek. 2020. Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland, Review of Radical Political Economics, 52 (3): 564-581. DOI: 10.1177/0486613419857295.
 11. Filipek, K i D. Polkowska, 2020. The Latent Precariousness of Migrant Workers: a Study of Ukrainians Legally Employed in Poland, Journal of International Migration and Integration, 21(1): 205–220. DOI: 10.1007/s12134-019-00708-6. https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-019-00708-6
 12. Polkowska, D. 2019. New Dimensions of Precarious Work among Migrants: A Qualitative Meta-analysis of Current Research, Asian and Pacific Migration Journal, 28 (4): 440–456. https://doi.org/10.1177/0117196819890502
 13. Polkowska. D. 2019. Między światem realnym a wirtualnym: obietnice vs. rzeczywistość. Prekarna praca kierowcy Ubera? Przegląd Socjologii Jakościowej Tom XV Numer 4, s. 224-249. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume48/PSJ_15_4_Polkowska.pdf
 14. Polkowska, D. 2019. Does the App Contribute to the Precarization of Work? A Case of Uber Drivers in Poland, Partecipazione e Conflitto, 12(3): 717-741. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/21275
 15. Polkowska, D. 2019. Uber jako socjo-techniczna sieć. Zastosowanie teorii aktora-sieci do analizy pracy platformowej, Studia Socjologiczne, 4 (235): 245-272. DOI: 10.24425/sts.2019.126162 http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2019_nr4_s.245_272.pdf
 16. Kolasińska, E., D. Polkowska i P. Wegenschimmel. 2019. Środowisko pracy i role socjologów zakładowych oraz ich doświadczenia zawodowe, Przegląd Socjologiczny 68(3): 43-69. DOI: 10.26485/PS/2019/68.3/2.http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/576/524
 17. Polkowska, D. 2019. Prekariat w dobie nowych technologii: czy platform economy prowadzi do prekaryzacji? Próba charakterystyki, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(3): 80–95.
 18. Polkowska, D. 2018. Od proletariatu do prekariatu. Ciągłość czy zmiana? Próba analizy, Prakseologia, 160: 41-67.
 19. Polkowska, D. 2018. Socjolog – prekariusz? O tożsamości zawodowej absolwentów socjologii. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9 (1): 96-106.
 20. Polkowska, D. 2017, The Feminisation of Precarity. Poland Compared to Other Countries, Annales. Etyka w życiu gospodarczym. vol. 20, nr 8, s. 119-136.
 21. Polkowska, D. 2016. Precariat: Contemporary Face of Labour Relations, Warsaw Forum of Economic Sociology, 7:1(13) Spring 2016, s. 27-41.
 22. Polkowska, D. 2016. The “precarity trap” of Poland’s youth labour market: flexible employment a barrier or opportunity?, EMECON, 1/2016: 1-16.
 23. Polkowska, D. 2016. Work at home, home at work: difficulties in achieving work-life balance in selected European countries, Polish Sociological Review, 2/2016, s.191-208.
 24. Polkowska, D. 2015. Zależności między „pracą” a „rodziną” – perspektywa konfliktu – ujęcie teoretyczne, w: Praca, więź, integracja, t. II, red. U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 73-86.
 25. Polkowska, D. 2015. Prekariat w szkolnictwie wyższym. Próba analizy, Dialog: 2, s. 39-43
 26. Polkowska, D. (red.) 2014. The Value of Work in The Contemporary Society, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom. ISBN: 978-184888-357-4
 27. Polkowska, D. 2014. Men Between Work and Family: Whether Difficulties in Achieving Work-life Balance Also Apply to Men? Poland Compared to Other Countries, In The Value of Work in Contemporary Society, red. D. Polkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 93-102
 28. Polkowska, D. 2014. Introduction: The New Meanings of Work in the Contemporary World, In The Value of Work in Contemporary Society, red. D. Polkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. vii-xii.
 29. Polkowska, D. 2014. Parental Movements in Poland: Success or Failure? The Cases of First Quarter Mothers and Save the Little Ones, Warsaw Forum of Economic Sociology, Volume 5, Number 1(9), Spring 2014, s.55-68.
 30. Polkowska, D. 2014. Mężczyzna w sferze prywatnej: fikcja czy rzeczywistość? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol LXXVI, Nr 4, 351-364.
 31. Polkowska, D. 2014. Why scientific pipeline is still leaking? Women scientists in Poland and their work-life balance. International Studies in Sociology of Education, Vol. 24, Nr 1, s. 24-44.

Wybrana działalność międzynarodowa:

- Udział w projekcie Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Europejskiej: Enhancing social partners’ and social dialogue’s roles and capacity in the new world of work - nadzór i realizacja polskiej części projektu - czerwiec 2019-marzec 2020, Udział w konferencji w Brukseli 5-6 marca 2020.
- Visiting Researcher - Central European Labour Studies Institute, Bratysława, Słowacja - luty 2019
- IVth International Conference: Social boundaries of work. Work, knowledge and power in contemporary capitalism’, 25-26.10.2018, Gdansk (Poland). Paper: “Grateful” precariat: precarious work among Ukrainian migrants.
- Program STA Erasmus – Universidad Aberta, Lizbona, Portugalia – październik/listopad 2013, kwiecień 2018
- The International Conference: On the Edge: Genealogies and Futures of Precarity, Central European University, 3-4.06.2016, Budapeszt, Węgry. Paper: Genealogies and Meanings of Precariat
- Visiting Scholar w HIVA Research Institute for Work and Society - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia - luty 2016
- Udział w warsztatach - RISIS course „Early Career Researchers: Features and potentials of the doctoral candidates and doctoral holders study ProFile; Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy, wrzesień 2015
- Wizyta studyjna na Cyprze, Pafos - maj 2015
- Program STA Erasmus - Universidad de Granada, Granada, Hiszpania, kwiecień 2015, kwiecień 2019
- Członek Network for Intersectional Research into Higher Education - działającej przy Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja (wizyta studyjna - 14-18 październik 2014)
- International scientific conference: In and Against the State: Resisting Austerity, European Sociological Association RN 14 Gender Relations in the Labour Market and the Welfare State Mid-term Conference, 4-5 September 2014, Queen Mary University London, United Kingdom; Paper: The usefulness of the Work-Family Fit and Balance Model of Patricia Voydanoff to study the relationships between work and family in different occupations
- Wizyta przygotowawcza w ramach realizacji grantu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Fundusze Norweskie i EEG) - University of Akureyri, Islandia – maj 2014
- International scientific conference: The Value of Work, 3rd Global Conference, 1-3 September 2013, Mansfield College Oxford, Organizator: Inter-Disciplinary.Net, United Kingdom; Paper: Men between work and family: whether difficulties in achieving work-life balance also apply to men? Poland compared to other countries (Oxford, UK).
- International scientific conference: Gender and employment in Europe across the lifecourse, National University of Ireland, Galway, 6/7th September, 2012; Paper: Women scientists and their work-life balance. Case of Poland (Galway, Irlandia)


Ogłoszenia

Tematyka seminarium licencjackiego i magisterskiego:

- rynek pracy i współczesne stosunki pracy (wszystko co dzieje się z pracą, z rynkiem pracy, zarówno w ujęciu ilościowym (dane, statystyki), jak i z perspektywy aktorów rynku pracy: pracowników i pracodawców; współczesna rola związków zawodowych i organizacji pracodawców, zmiany jakie zachodzą w związku z pracą na przestrzeni lat)
- rynek pracy w Lublinie
- wpływ nowych technologii na rynek pracy (praca platformowa - poprzez aplikacje, praca zdalna, media społecznościowe)
- polityka edukacyjna
- prekariat i praca prekarna - nierówności na rynku pracy (kwestia dyskryminacji)
- socjologia zawodów (nowe zawody na rynku pracy, np. youtuberzy, vlogerzy i itp., ginące zawody na rynku pracy, np. rymarz, bednarz czy pucybut itd.; monitoring zawodów)
- migranci na rynku pracy w Polsce (ujęcie historyczne, ale również współczesność)
- delegowanie pracowników i konsekwencje delegowania dla kariery zawodowej
- kariera zawodowa i satysfakcja z pracy
- case studies określonych przedsiębiorstw
- postrzeganie grup mniejszościowych, stosunek do grup mniejszościowych - takich jak migranci/tki, osoby LGBTQI+ i in.
-różne aspekty pracy zdalnej
- dialog społeczny w Polsce (rola związków zawodowych, organizacji pracodawców)
- partycypacja społeczna, konsultacje społeczne - na poziomie gmin
- Lublin akademicki
- studenci zagraniczni w Lublinie