Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Marzec

dr Justyna Marzec
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023


stacjonarne pokój A.5.04, online po uprzednim uzgodnieniu mailowym justyna.marzec@mail.umcs.pl


Konsultacje w semestrze letnim


Środa 8.00-9.30 (rozpoczynając od 29.03.23)


czwartki 9.00-10.30 (online po uprzednim uzgodnieniu mailowym )


 


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013). Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Moje zainteresowania badawcze są skoncentrowane na kilku obszarach: bezpieczeństwo energetyczne (polityka energetyczna), zarządzanie kryzysowe oraz systemy wczesnego ostrzegania. Jestem członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Prowadzę również działalność ekspercką.

 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6508-0580


Działalność naukowa

Jestem autorką kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim oraz angielskim (lista wybranych publikacji poniżej). Posiadam doświadczenie w organizacji konferencji i seminariów naukowych. Realizuję również granty naukowe. 

 

Wybrane publikacje

Monografie

Trubalska J., Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej PolskiejPolskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015, ss. 314.

Trubalska J., Wenezuela – demokracja na rozdrożu, Warszawa, Wydawnictwo Episteme,  2021.

Trubalska JPodstawy prawne. Podręcznik. Studia Przypadków, WSEI, Lublin 2021.

Książki pod redakcją (wybrane)

Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.) Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony obywateliWSEI, Lublin 2019, ss.86. 

Trubalska J., Paździor M. Wojciechowski Ł., (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, WSEI, Lublin 2019, ss.139.

Trubalska J. M. Paździor, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka (red.)   Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki,  WSEI, Lublin 2018, ss. 422.

Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.), Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni,  Wydawnictwo WSEI, Lublin 2017, ss. 156.

Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.),  Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo WSEI, Lublin 2017, ss. 148.

Gąska M., Trubalska J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane problemyWydawnictwo WSEI, Lublin 2015, ss. 355. 

 

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach (wybrane)

Trubalska J., The prospects for energy cooperation in the Visegrad Group,  „Annales Universotatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio M” 2019, vol. IV, s. 65-75.

Trubalska J., Regulacje prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni - krajowy system cyberbezpieczeństwa, [w:] Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony obywateli, Trubalska, Wojciechowski Ł. (red.),WSEI, Lublin 2019, s. 29-40.

Trubalska J.,  Miejsce węgla brunatnego w bilansie energetycznym, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, Trubalska J., Paździor M. Wojciechowski Ł., (red.)  WSEI, Lublin 2019, ss.131-139.

Trubalska J., Koncepcje i dylematy wczesnego ostrzegania, [w:] Prognozowanie w naukach społecznych. Wymiar narodowy i międzynarodowy,  (red.) Świeboda H., ASzW, Warszawa 2018, ss. -28-43.

Trubalska J.,  Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki,  WSEI, Lublin 2018. ss.117-134.

Trubalska J. Koncepcja unii energetycznej – wyzwania i perspektyw rozwoju,  [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. A. Podraza, J. Gryz, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018, ss.147-157.

Trubalska J., Popik K. (współautorstwo), Gospodarka gruntami i rekultywacja terenów pogórniczych w świetle aktualnych rozwiązań prawnych [w:] Ochrona prawna zasobów naturalnych, red. J.Stelmasiak, E.Kruk, G. Lubeńczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss.181-191.

Trubalska J.  Rywalizacja państw o surowce energetyczne,  [w:] Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy,  red. Marta Gębska, Akademia Sztuki Wojennej, Lublin 2017, s. 179-189.

Trubalska J., Trubalski A., Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni[w:] Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni,  red. J. Trubalska, Ł. Wojciechowski, WSEI, Lublin 2017, ss.17-30.

Trubalska J., W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2017, nr 97, ss. 21-32.

Trubalska J., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane problemy[w:] Bezpieczeństwo Polski – wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy,  red. Marek Gąska, WSEI, Lublin 2017, s. 125-137.

Trubalska J.,  Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi UE„Przegląd Geopolityczny” 2017, 19, s. 104-113.

Trubalska J., Znaczenie elektrowni jądrowych dla bezpieczeństwa energetycznego w państwach Unii Europejskiej[w:] Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty, (red.) M. Ilnicki, Ł. Nowakowski, I. Protasowicki, Warszawa 2017, s.144-161.

Trubalska J., System antyterrorystyczny w Polsce – wybrane aspekty„Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2016, tom 105, nr 4, ss. 153-166.

Trubalska J., Trans-European Energy Infrastructure Projects. The case of the North-South Gas Corridor“Humanities and Social Sciences” 2016, nr 23, vol. XXI , ss. 191-203.

Trubalska J., Wenezuelski „paradoks obfitości,  [w:] Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, (red.) K. Krzywicka, P. Trefler, UMCS, Lublin 2016, ss. 433-450. 

Trubalska J., Polsko-litewska współpraca energetyczna, [w:] 20 lat polsko – litewskiego sąsiedztwa (1991-2011). Próba bilansu, (red.) K. Marzęda – Młynarska, J. Olchowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 57-70.

Trubalska J., Infrastruktura energetyczna UE w kontekście budowy wspólnego rynku energii na przykładzie infrastruktury gazu ziemnego w Europie Środkowej [w:] Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, (red.) S. Gędek, M. Ruszel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015 ss. 35-50.

Trubalska J., Brazil’s elections in 2014 - an attempt to summarise“Annuario Lationoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” vol.2/2015, ss. 59-70.

Trubalska J., Rola Międzynarodowej Agencji Energetycznej w polityce energetycznej Polski[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane problemy, (red.) M. Gąska, J. Trubalska, WSEI, Lublin 2015, ss. 80-94.

Trubalska J., Realizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne w Europie(red.) Bojarczyk B. Olchowski J., TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom IX, Lublin 2014, ss. 33 – 50. 

Trubalska J., Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski – stan obecny„TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom IX a, Lublin 2014, ss. 139 – 147.

Trubalska J., Solidarność energetyczna Unii Europejskiej – próba definicji„Studia i analizy europejskie” 2011, nr 2 (8)/2011, ss. 108 – 116. 

Trubalska J., Podziemne magazyny gazu jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski,„TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom V, Lublin 2010, ss. 108 – 118.