Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Trubalska

dr Justyna Trubalska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 - stacjonarnie


pokój A.5.04


Wtorek g. 8.30-9.30 


Czwartek g. 10.00-12.00 


Konsultacje online  po uprzednim uzgodnieniu mailowym (justyna.trubalska@umcs.pl)


 


 


 


 


 


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013). Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Moje zainteresowania badawcze są skoncentrowane na kilku obszarach: bezpieczeństwo energetyczne (polityka energetyczna), zarządzanie kryzysowe oraz systemy wczesnego ostrzegania. Jestem członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Prowadzę również działalność ekspercką.

 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6508-0580


Działalność naukowa

Jestem autorką kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim oraz angielskim (lista wybranych publikacji poniżej). Posiadam doświadczenie w organizacji konferencji i seminariów naukowych. Realizuję również granty naukowe. 

 

Wybrane publikacje

Monografie

Trubalska J., Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej PolskiejPolskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015, ss. 314.

Książki pod redakcją

Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.) Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony obywateliWSEI, Lublin 2019, ss.86. 

Trubalska J., Paździor M. Wojciechowski Ł., (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, WSEI, Lublin 2019, ss.139.

Trubalska J. M. Paździor, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka (red.)   Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki,  WSEI, Lublin 2018, ss. 422.

Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.), Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni,  Wydawnictwo WSEI, Lublin 2017, ss. 156.

Trubalska J., Wojciechowski Ł. (red.),  Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo WSEI, Lublin 2017, ss. 148.

Gąska M., Trubalska J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane problemyWydawnictwo WSEI, Lublin 2015, ss. 355. 

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach (wybrane)

Trubalska J., The prospects for energy cooperation in the Visegrad Group,  „Annales Universotatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio M” 2019, vol. IV, s. 65-75.

Trubalska J., Regulacje prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni - krajowy system cyberbezpieczeństwa, [w:] Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony obywateli, Trubalska, Wojciechowski Ł. (red.),WSEI, Lublin 2019, s. 29-40.

Trubalska J.,  Miejsce węgla brunatnego w bilansie energetycznym, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym, Trubalska J., Paździor M. Wojciechowski Ł., (red.)  WSEI, Lublin 2019, ss.131-139.

Trubalska J., Koncepcje i dylematy wczesnego ostrzegania, [w:] Prognozowanie w naukach społecznych. Wymiar narodowy i międzynarodowy,  (red.) Świeboda H., ASzW, Warszawa 2018, ss. -28-43.

Trubalska J.,  Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki,  WSEI, Lublin 2018. ss.117-134.

Trubalska J. Koncepcja unii energetycznej – wyzwania i perspektyw rozwoju,  [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. A. Podraza, J. Gryz, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018, ss.147-157.

Trubalska J., Popik K. (współautorstwo), Gospodarka gruntami i rekultywacja terenów pogórniczych w świetle aktualnych rozwiązań prawnych [w:] Ochrona prawna zasobów naturalnych, red. J.Stelmasiak, E.Kruk, G. Lubeńczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss.181-191.

Trubalska J.  Rywalizacja państw o surowce energetyczne,  [w:] Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy,  red. Marta Gębska, Akademia Sztuki Wojennej, Lublin 2017, s. 179-189.

Trubalska J., Trubalski A., Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni[w:] Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni,  red. J. Trubalska, Ł. Wojciechowski, WSEI, Lublin 2017, ss.17-30.

Trubalska J., W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2017, nr 97, ss. 21-32.

Trubalska J., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane problemy[w:] Bezpieczeństwo Polski – wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy,  red. Marek Gąska, WSEI, Lublin 2017, s. 125-137.

Trubalska J.,  Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi UE„Przegląd Geopolityczny” 2017, 19, s. 104-113.

Trubalska J., Znaczenie elektrowni jądrowych dla bezpieczeństwa energetycznego w państwach Unii Europejskiej[w:] Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty, (red.) M. Ilnicki, Ł. Nowakowski, I. Protasowicki, Warszawa 2017, s.144-161.

Trubalska J., System antyterrorystyczny w Polsce – wybrane aspekty„Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2016, tom 105, nr 4, ss. 153-166.

Trubalska J., Trans-European Energy Infrastructure Projects. The case of the North-South Gas Corridor“Humanities and Social Sciences” 2016, nr 23, vol. XXI , ss. 191-203.

Trubalska J., Wenezuelski „paradoks obfitości,  [w:] Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, (red.) K. Krzywicka, P. Trefler, UMCS, Lublin 2016, ss. 433-450. 

Trubalska J., Polsko-litewska współpraca energetyczna, [w:] 20 lat polsko – litewskiego sąsiedztwa (1991-2011). Próba bilansu, (red.) K. Marzęda – Młynarska, J. Olchowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 57-70.

Trubalska J., Infrastruktura energetyczna UE w kontekście budowy wspólnego rynku energii na przykładzie infrastruktury gazu ziemnego w Europie Środkowej [w:] Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, (red.) S. Gędek, M. Ruszel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015 ss. 35-50.

Trubalska J., Brazil’s elections in 2014 - an attempt to summarise“Annuario Lationoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” vol.2/2015, ss. 59-70.

Trubalska J., Rola Międzynarodowej Agencji Energetycznej w polityce energetycznej Polski[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane problemy, (red.) M. Gąska, J. Trubalska, WSEI, Lublin 2015, ss. 80-94.

Trubalska J., Realizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne w Europie(red.) Bojarczyk B. Olchowski J., TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom IX, Lublin 2014, ss. 33 – 50. 

Trubalska J., Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski – stan obecny„TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom IX a, Lublin 2014, ss. 139 – 147.

Trubalska J., Solidarność energetyczna Unii Europejskiej – próba definicji„Studia i analizy europejskie” 2011, nr 2 (8)/2011, ss. 108 – 116. 

Trubalska J., Podziemne magazyny gazu jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski,„TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” O.L. PAN, tom V, Lublin 2010, ss. 108 – 118.


Ogłoszenia