Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Kostrubiec

dr hab. Jarosław Kostrubiec
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO
Funkcje
Prodziekan
Telefon
+48 81 537 5439
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-1379-9846
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Kostrubiec
https://umcs-pl.academia.edu/JarosławKostrubiec
https://scholar.google.pl/citations?user=Fh4YY9wAAAAJ&hl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=ZznlfCpCOTU
Konsultacje

w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023:


poniedziałek (pokój 205): 10.00. -11.00.


czwartek (pokój 205): 13.00.-14.00. 


Uprzejmie informuję, że do 10 września 2023 przebywam na urlopie wypoczynkowym.

O sobie

Profesor UMCS, doktor habilitowany w dyscyplinie nauki prawne; radca prawny; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki prawne. Odbył staż naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002 r.). Stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst w Niemczech w Katedrze Prawa Publicznego, Ogólnej Nauki o Państwie i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu (2005/2006 r.). Uczestnik seminariów (2005 r.) w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte). Był prezesem Koła Naukowego Prawników (1999/2000 r.). Stanowisko Of Counsel w kancelarii adwokackiej Adwokat Radosław Kostrubiec. Wchodzi w skład zarządu Stowarzyszenia Stypendystów DAAD i Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej. Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Lex localis - Journal of Local Self-Government” (Scopus, Web of Science) i członkiem redakcji "Juridical Tribune - Tribuna Juridica" (SCOPUS, Web of Science). Pełni funkcję redaktora zarządzającego czasopisma naukowego „Studia Iuridica Lublinesia” oraz redaktora naczelnego „Studenckich Zeszytów Naukowych”. Stały recenzent w takich czasopismach naukowych, jak: „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego”, „Lex localis - Journal of Local Self-Government” (Scopus, Web of Science), "Przegląd Prawa Administracyjnego", „Polish-Georgian Law Review”, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” i „Kortowskie Zeszyty Prawnicze”. Zainteresowania badawcze J. Kostrubca koncentrują się wokół idei państwa prawnego, doktrynalnych i dogmatycznych aspektów organizacji oraz funcjonowania administracji publicznej, historii administracji i myśli administracyjnej. Efektem badań możliwych m.in. dzięki pobytowi na stypendium naukowym w Niemczech były referaty i artykuły publikowane w pozycjach konferencyjnych i czasopismach prawniczych. Wydano monografię pt. Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka (Lublin 2015). Wyrazem zainteresowań badawczych związanych z problematyką państwa było także wydanie z L. Dubelem, G. Ławnikowiczem i Z. Markwartem podręcznika akademickiego pt. Elementy nauki o państwie i polityce (Warszawa 2011), jak również współautorstwo pozycji książkowej pt. Zasady ustroju politycznego państwa (Poznań 2012), czy też monografii pt. Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe (Warszawa 2014). Drugi nurt badań stanowią historyczne i doktrynalno-teoretyczne aspekty związane z organizacją oraz funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Efektem zainteresowań wskazaną wyżej problematyką była m.in. redakcja naukowa i współautorstwo takich monografii, jak: Prawno-administracyjne ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (Lublin 2013), Legislacja administracyjna (Warszawa 2013), Niezespolona administracja rządowa (Warszawa 2011), redakcja naukowa monografii pt. Działalnie administracji publicznej. Ujęcie procesowe (Warszawa 2013), współautorstwo komentarza do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Warszawa 2012), czy publikacje związane z reformami centrum administracji rządowej w Drugiej Rzeczypospolitej. Osobnym obszarem zainteresowań badawczych jest problematyka związana z prawem szkolnictwa wyższego (Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015). Wskazane wyżej nurty zainteresowań naukowych nie stanowią wyizolowanych pół badawczych. Wspólnym mianownikiem pozostaje idea państwa prawnego jako źródło instytucji politycznych i prawnych, związanych z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami cyberbezpieczństwa [The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland] (Web of Science Book CItation Index); The Public Dimension of Cybersecurity (Web of Science Book CItation Index) oraz sztucznej inteligencji [Sztuczna inteligencja a prawa i wolności człowieka].

H-index: 

11; i10-index: 13 (Google Scholar); 1 (SCOPUS, Web of Science) 

Liczba cytowań:

400 (Google Scholar); 14 (SCOPUS)

Scopus Author ID: 57221832377

Web of Science ResearcherID: ABD-9526-2021

WYWIADY 

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH

2021 Zastępca kierownika międzynarodowego projektu badawczego: The place of cybersecurity in the public realm. The European dimension, Institute for Local Self-Government Maribor, Slovenia.  

2021 COST Action (The European Cooperation in Science and Technology):  CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (Funkcje w projekcie: zastępca kierownika grupy badawczej (Vice-Leader) WG 5: Data, mixed methods and training courses; Training school coordinator).

2020 Projekt badawczy pt. „Istota sztucznej inteligencji - Zagadnienia prawne” (Umowa o wykonanie pracy naukowo-badawczej Nr IWS/F/341/54/2019, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości).  

2018 Udział w realizacji polsko-niemieckiego projektu “Policy of dealing with the past - A German-Polish Dialouge”, 2018, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg.  

2012-2014 Udział w realizacji projektu „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Nr O ROB/0076/03/001; wykonawca: 1) stan prawny, zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz funkcjonalny prawa bezpieczeństwa narodowego RP; 2) Unifikacja i nowelizacja prawa bezpieczeństwa narodowego, mająca na względzie kształtowanie się systemu bezpieczeństwa narodowego RP; 3) Docelowy model systemu bezpieczeństwa narodowego RP.  

REFERATY

2021 - referat pt. Sztuczna inteligencja i jej ograniczenia ze względu na ochronę wybranych praw człowieka i podstawowych wolności, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Korzystanie z wolności i praw człowieka i obywatela w cyberprzestrzeni” (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 26-28 listopada 2021 r.). 

2021 - referat pt. Artificial intelligence and cybersecurity: threat or limiting clause in the system of human rights?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Threats in cyberspace” (Institute for Local Self-Government Maribor, International e-Conference, 25 listopada 2021). 

2021 - referat pt. Crisis, resilience and public administration - Public law and the challenges of the COVID-19 pandemic in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy proceduralno-materialne ze stosowaniem i egzekwowaniem prawa, w tym wynikające z epidemii Covid -19” (Warszawa, 15 listopada 2021).

2021 - J. Kostrubiec, A. Wołoszyn-Cichocka, referat pt. Polish public law and the challenges of the COVID-19 pandemic, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Crisis, resilience, innovation and public administration – in the light of the COVID-19 pandemic (a Polish-Hungarian perspective)” (Lublin, 25 października 2021).

2021 - referat pt. The tasks of public entities and the cybersecurity system in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa (E-conference) pt. “Legal Aspects of Cybersecurity in Europe”, Institute for Local Self-Government Maribor (8 września 2021). 

2020 - referat pt. The role of inter-municipal cooperation in the process of urbanisation in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa (E-conference) pt. “Urbanisation and local government(s)”, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Law (27 listopada 2020).

2020 - referat pt. The role of public order regulations as acts of local law in the performance of tasks in the field of public safety by local self-government in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2020 (on-line, 15-16 października 2020).

2019 - referat pt. Building competences for inter-municipal and cross-sectoral cooperation as tools of local and regional development in Poland. Current issues and perspectives, TRANSYLVANIAN INTERNATIONAL CONFERENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION (CLUJ-NAPOCA, 24-26 października 2019).

2019 - referat pt. Wartość prawa w procesie unifikacji administracji publicznej. Z dziejów ewolucji ustroju administracji ogólnej na terenach byłego zaboru rosyjskiego w początkach Drugiej Rzeczypospolitej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wartość prawa. Od absolutyzmu prawnego do nihilizmu prawnego, XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych (Lublin 17-19 września 2019 r.).

2019 - referat pt. Administracja wojskowa w systemie bezpieczeństwa narodowego Drugiej Rzeczypospolitej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Administracja, bezpieczeństwo i gospodarka – wspólne płaszczyzny badawcze” (Warszawa, 26-27 maja 2019 r.). 

2019 - referat pt. Voivode as a competent authority in the field of security management within the territory of the region, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Administrative management of the public sphere in the period of social and economic changes” (Warszawa, 13-14 maja 2019 r.).  

2018 – referat (J. Kostrubiec, A. Bosiacki), Dealing with the consequences of the NS-Past in Poland, referat w ramach polsko-niemieckiego projektu naukowego pt. “Policy of dealing with the past – A German-Polish Dialouge”, polsko-niemiecka konferencja naukowa (28-31 października 2018 r. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

2018 – referat pt. Ustrój administracji ogólnej w myśli w myśli prawniczej dwudziestolecia międzywojennego, ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018”, XVII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych (13-15 listopada 2018 r., Wrocław) 

2018 - referat pt. Pozycja prawna Policji Państwowej w systemie zespolonej administracji rządowej Polski międzywojennej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo w Polsce i na Ukrainie. Wyzwania dla administracji publicznej" (Warszawa, dnia 27 maja 2018 r.)

2018 – referat pt. Ewolucja ujęcia normatywnego stanu wyjątkowego w Polsce. Między II a III Rzeczpospolitą, Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. „Zadania współczesnej administracji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego” (Warszawa, dnia 22 kwietnia 2018 r.)

2017 – referat pt. Sprawność administracji jako wyraz postulatu władzy racjonalnej. O reformach administracji rządowej II Rzeczypospolitej w koncepcji Romana Hausnera - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postulat Władzy Racjonalnej w Wybranych Nurtach Myśli Politycznej i Prawnej”, poświęconej pamięci prof. dr. hab. Jana Malarczyka (Lublin, 17 maja 2017 r.)

2016 - referat pt. Między „tymczasowością” a „unifikacją”. Administracja ogólna w myśli prawniczej w pierwszych latach Polski międzywojennej - XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych: „Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej” (Mrągowo, 13-16 września 2016 r.)

2016 – referat (J. Kostrubiec, A. Bosiacki) pt. Metropolisation in Poland: current issues and the perspectives - międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The Impact of Regionalisation, Intermunicipal Cooperation, and Metropolitanisation on Local, Regional, and National Governments in Europe”; An OLA-CCRE Conference, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Bratysława, 30 czerwca - 1 lipca 2016 r.)

2016 – referat pt. Zadania i kompetencje administracji ogólnej w sferze bezpieczeństwa państwa w Polsce międzywojennej a wytyczne na przyszłość - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej” (Warszawa, dnia 17 grudnia 2016 r.)

2016 – referat pt. Ewolucja statusu prawnego Policji Państwowej w okresie międzywojnia - międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Zadania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i na Ukrainie w dobie narastających konfliktów” (Warszawa, dnia 17 czerwca 2016 r.)

2016 – referat pt. Rola administracji publicznej w zakresie ratownictwa w dwudziestoleciu międzywojennym - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „System ratownictwa i jego miejsce w sferze administracji publicznej” (Warszawa, 10 stycznia 2016 r.)

2014 – referat pt. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych a Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych - doświadczenia okresu międzywojennego a współczesne wyzwania dla systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Administracja bezpieczeństwa narodowego – wyzwania i dylematy” (Warszawa, dnia 12 kwietnia 2014 r.)

2013 – referat pt. Władza polityczna w ujęciu Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera, konferencja naukowa nt. „Poglądy prawne i polityczne Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera – w setną rocznicę urodzin” (Lublin, dnia 14 listopada 2013 r.)

2013 – referat pt. Wpływ myśli niemieckiej na koncepcje doktrynalne i założenia normatywne samorządu terytorialnego w Drugiej Rzeczypospolitej - międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech” (Warszawa, dnia 25 maja 2013 r.) 

2009 – referat nt. Fundamenty nowoczesnego państwa w Konstytucji 3 maja z 1791 r., referat okolicznościowy wygłoszony w dniu 3 maja na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zamościu

2009 - referat nt. Ewolucja metodologii historii doktryn polityczno – prawnych w ujęciach Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera; „Prof. G.L. Seidler - życie i dzieło” -konferencja naukowa upamiętniająca piątą rocznicę śmierci prof. Grzegorza Leopolda Seidlera (Rzeszów, 25 listopada 2009 r.)

2008 – referat nt. Nowe ujęcie państwa jako wyraz kultury prawnej w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Kultura a myśl polityczno-prawna”, VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych (Jurata, 28-31 maja 2008 r.) 

2008 – referat nt. Teoria państwa w Niemczech drugiej połowy XIX wieku - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „W świecie ideologii – wielkie doktryny polityczne”; (Warszawa, 26-27 listopada 2008 r.)

2006 – referat nt. The Modernisation of the Justice in the Polish Lands in the nineteenth Century - międzynarodowa konferencja naukowa nt. “Gerichtssysteme in Osteuropa vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg” (Frankfurt nad Menem, 22-25 listopada 2006 r.)

2006 – referat nt. Koncepcja typu idealnego w teorii Georga Jellinka i Maxa Webera - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Najnowsze kierunki badań w dziedzinie doktryn politycznych i prawnych” (Szczyrk, 26-28 maja 2006 r.)

2002 – referat nt. Typy historyczne państwa Georga Jellinka - ogólnopolska konferencja naukowa w Krasnobrodzie nt. „Idee polityczne i prawne jako źródło instytucji politycznych i prawnych” (Krasnobród, 27-30 września 2002 r.)      

2001 – referat nt. Próba współczesnej interpretacji klasycznej definicji państwa Georga Jellinka – ogólnopolska konferencja naukowa w Świeradowie Zdroju nt. „Doktryny polityczne i prawne u progu XXI w. Wybrane problemy badawcze” (Świeradów Zdrój, 16-19 października 2001 r.)


Działalność naukowa

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Redakcje naukowe

 1. Local Self-Government in Europe, B. Brezovnik, I. Hoffman, J. Kostrubiec (eds.), Institute for Local Self-Government Maribor (Lex Localis Press), Maribor 2021, ss. 434. ISBN 978-961-7124-00-2. DOI: https://doi.org/10.4335/978-961-7124-00-2 [Web of Science™ Core Collection (Clarivate Analytics Book Citation Index)]
 2. Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland, M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, Th.I. Schmidt (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015, ss. 225. ISBN 978-83-7520-195-6
 3. Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 336. ISBN 978-83-7930-737-1 
 4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2015, ss. 442. ISBN978-83-7523-383-4 
 5. Prawo policyjne, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, ss. 227. ISBN 978-83-7930-502-5
 6. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, M. Dziubińska, A. Janus, J. Kostrubiec, T. Sroka, P. Szczęśniak (red.), Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2014, ss. 189.  ISBN 978-83-7556-225-5
 7. Prawno-administracyjne ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, J. Kostrubiec, P. Szczęśniak, M. Zdyb (red.), Lublin 2013, ss. 238. ISBN 978-83-929677-5-0
 8. Działalnie administracji publicznej. Ujęcie procesowe, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2013, ss. 229. ISBN 978-83-7520-128-4
 9. Państwo – Prawo – Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, I. Nowikowski, J. Kostrubiec, M. Chrzanowski (red.), Lublin 2012, ss. 360. ISBN 978-83-929677-2-9
 10. Niezespolona administracja rządowa, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, ss. 274. ISBN 978-83-7641-437-9
 11. Pro scientia et disciplina – Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 346. ISBN 978-83-76-01954-3
 12. Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, M. Grochowski, J. Kostrubiec, E. Streit (red.), Lublin 2009, ss. 631. ISBN 9788392967705

Monografie

 1. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland, Institute for Local Self-Government Maribor (Lex Localis Press): Maribor 2021, ss. 98, ISBN 978-961-7124-03-3, https://doi.org/10.4335/2021.5 
 2. Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019, ss. 332, ISBN 978-83-8085-866-4  
 3. Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Wydawnictwo: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, ss. 209, ISBN 978-83-62383-89-4 (współautor M. Karpiuk)
 4. Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 200. ISBN 978-83-7784-759-6
 5. Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, (współautor), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 208. ISBN 978-83-264-4579-8
 6. Legislacja administracyjna, (współautor), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss. 251. ISBN 978-83-7641-871-1 
 7. Zasady ustroju politycznego państwa, (współautor), Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań 2012, ss. 241. ISBN 978-83-63223-48-9

Rozdziały w monografiach

 1. Preventing the Abuse of the FinTech Sector for Money Laundering and Fiscal Fraud in Terms of Polish Law: Legal Measures and Postulates of Normative Changes [in:] Benković, S., Labus, A., Milosavljević, M. (eds), Digital Transformation of the Financial Industry. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham, pp. 191-201. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23269-5_11

 2. The Role of inter-municipal Cooperation in the Process of Urbanisation in Poland, [w:] Urbanisation and Local Government(s), I. Hoffman, K. F. Rozsnyai & M. Nagy (red.), Institute for Local Self-Government Maribor (Lex Localis Press), Maribor 2021 (Web of Science™ Core Collection – Clarivate Analytics Book Citation Index), ss. 15-28, https://doi.org/10.4335/2021.7.2  
 3. Z dziejów ewolucji ustroju administracji ogólnej na terenach byłego zaboru rosyjskiego w odrodzonej Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dydykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu, R. Antonów, Ł. Machaj, M. Marszał, M. Sadowski, T. Scheffler (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, s. 321-339. ISBN 978-83-229-3712-9
 4. BUILDING COMPETENCES FOR INTER-MUNICIPAL AND CROSS-SECTORAL COOPERATION AS TOOLS OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND. CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES, [w:] Collaborative Governance, Trust Building and Community Development, Editors: Cristina HINȚEA, Bianca RADU, Raluca SUCIU, Cluj-Napoca: Accent 2020, s. 186-201. ISBN 978-606-561-211-2
 5. Metropolisation in Poland: current issues and the perspectives; Métropolisation en Pologne: questions actuelles et perspectives (współautor: A. Bosiacki), [w:] Metropolisation, Regionalization and Rural Intermunicipal Cooperation. What impact on Local, Regional and National Governments in Europe? Métropolisation, régionalisation et intercommunalité rurale. Quel impact sur les autorités locales, régionales et centrales en Europe? red. Ľ. Malíková, F. Delaneuville, M. Giba, S. Guérard, Institut Universitaire Varenne 2018, s. 361-376, s. 899-914 ISBN 978-2-37032-163-3
 6. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie administracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony, (w:) Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź 2017, s. 105-112. ISBN 978-83-947833-1-0
 7. Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec, (w:) Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo AON, Warszawa 2015, s. 189-202. ISBN 978-83-7523-383-4
 8. Der Einfluss des deutschen Gedankens auf doktrinäre Konzepte und normative Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung in der Zweiten Republik Polen, [w:]  Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland, M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, Th.I. Schmidt  (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015, s. 131-142. ISBN 978-83-7520-195-6
 9. Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, (w:) Prawo policyjne, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 13-22. ISBN 978-83-7930-502-5
 10. Formy działania służb specjalnych, (w:) M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 105-139. ISBN 978-83-264-4579-8
 11. Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2014, s. 251-268. ISBN 978-83-7520-164-2
 12. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych w systemie administracji państwowej Drugiej Rzeczypospolitej, (w:) M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2014, s. 109-115. ISBN 978-837520-166-6
 13. Ewolucja pojęcia „administracja publiczna” w polskiej myśli administracyjnej, (w:) M. Karpiuk, W. Kitler (red.), Nauka administracji, Warszawa 2013, s. 12-27. ISBN 9788376419954
 14. Kontrola administracji publicznej, (w:) M. Karpiuk, J. Kowalski (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Warszawa-Poznań 2013, s. 329-364.  ISBN 978-83-63223-60-1
 15. Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej, (w:) Legislacja administracyjna, (współautorzy: M. Karpiuk, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 13-72. ISBN 978-83-7641-871-1
 16. Zasady przygotowania rządowego projektu ustawy (w:) M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 73-90. ISBN 978-83-7641-871-1
 17. Zasada republikańskiej formy państwa, [w:] M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań 2012, s. 73-86. ISBN 978-83-63223-48-9
 18. Zasada społeczeństwa obywatelskiego [w:], Zasady ustroju politycznego państwa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań 2012, s. 200-218. ISBN 978-83-63223-48-9
 19.  Klasyczna teoria podziału władzy w ujęciu Monteskiusza [w:] M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań 2012, s. 120-124. ISBN 978-83-63223-48-9
 20. Neokantyzm w nauce o państwie w Niemczech u progu XX wieku, [w:] Państwo – Prawo – Polityka. Księga poświęcona Profesorowi Henrykowi Groszykowi, M. Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski (red.), Lublin 2012, s. 178-183. ISBN 978-83-929677-2-9
 21. Profesor Henryk Groszyk (1926-2009), [w:] Państwo – Prawo – Polityka. Księga poświęcona Profesorowi Henrykowi Groszykowi, M. Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski (red.), Lublin 2012, s. 9-14. ISBN 978-83-929677-2-9
 22. Władza ustawodawcza -  Sejm i Senat, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 215-233. ISBN 978-83-264-1470-1
 23. Władza wykonawcza, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 234-251. ISBN 978-83-264-1470-1
 24. Samorząd terytorialny, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 252-271. ISBN 978-83-264-1470-1
 25. Źródła prawa, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 326-342. ISBN 978-83-264-1470-1
 26. Niezespolona administracja górnicza, [w:] Niezespolona administracja rządowa, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 94-101. ISBN 978-83-7641-437-9
 27. Niezespolona administracja graniczna, [w:] Niezespolona administracja rządowa, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 194-204. ISBN 978-83-7641-437-9
 28. Nadzór hierarchiczny nad urzędami centralnymi w systemie administracji rządowej II Rzeczypospolitej, [w:] Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuka, Wydawnictwo ERIDA, Warszawa 2010, s. 267 – 290. ISBN 978-83-930539-2-6 (ss. 332)
 29. Nowe ujęcie państwa jako wyraz kultury prawnej w Niemczech drugiej połowy XIX wieku, [w:] Kultura i myśl polityczno – prawna, pod red. A. Sylwestrzaka, D. Szpopera, A. Machnikowskiej, P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Arche, Sopot 2010, s. 197 – 203. ISBN 978-83-89356-47-5
 30. Reformy centrum administracji rządowej w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Pro scientia et disciplina – Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 115 – 142. ISBN 978-83-76-01954-3
 31. Georg Jellinek i Hans Kelsen. Spór o istotę państwa,  [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Arturowi Korobowiczowi, W. Witkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 409-415. ISBN 978-83-227-2882-6
 32. Georga Jellinka ogólna nauka o państwie, [w:] Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, K. Chojnicka, A. Citkowska – Kimla, W. Kozub – Ciembroniewicz (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 248-256. ISBN 9788376010298
 33. Koncepcja „typu idealnego” w teorii Georga Jellinka i Maxa Webera. Szkic porównawczy, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny polityczno – prawne. Najnowsze kierunki badań, pod red. R. M. Małajnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 21 – 30. ISBN 978-83-226-1688-8 
 34. Typy historyczne państwa Georga Jellinka, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, pod red. L. Dubela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 429 – 451. ISBN 83-227-2068-8

Artykuły i glosy

 1. I. Hoffman, J. Kostrubiec, Political Freedoms and Rights in Relation to the Covid-19 Pandemic in Poland and Hungary in a Comparative Legal Perspective, “Bialystok Legal Studies / Białostockie Studia Prawnicze” 2022, vol. 27, no 2, pp. 31-53.  https://doi.org/10.15290/bsp.2022.27.02.02 
 2. The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, "Lex localis - Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19, No. 1, pp. 111-129. DOI: https://doi.org/10.4335/19.1.111-129(2021) [Social Sciences Citation Index (Web of Science), Essential Science Indicators (Web of Science), SCOPUS]

 3. Public order regulations as a special category of local laws issued by a provincial (voivodeship) governor and local government bodies in Poland, "Cybersecurity and Law" 2020, Nr 2(4), s. 165-182.   

 4. Z dziejów administracji państwa stanu wyjątkowego. Ustrój administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 41, nr 4, 2019, s. 163-181. DOI: 10.19195/2300-7249.41.4.8

 5. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. (V SA/Wa 2821/16), "Studia Iuridica Lublinensia" 2019, vol. XXVIII, nr 1, s. 207-220. DOI: 10.17951/sil.2019.28.1.207-220

 6. Roman Hausner (1883–1947) – wybitny administratywista Polski międzywojennej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)", Vol. 66 nr 1, s. 141-172    DOI:http://dx.doi.org/10.17951/g.2019.66.1.141-172

 7. M. Czuryk, J. Kostrubiec (2019), The legal status of local self-government in the field of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, t. 41, nr 1, s. 33–47; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.1

 8. Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, "Barometr Regionalny" 2018, tom 16, nr 5, s. 35-42. 

 9. The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, (współautor M. Karpiuk), „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, vol. XXVII, nr 2, s. 65-75. DOI:10.17951/sil.2018.27.2.65

 10. Ustrój administracji terytorialnej w świetle pierwszych projektów polskiej doktryny prawniczej u progu odrodzonej Rzeczypospolitej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 3, s. 443-458. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.443

 11. Władza państwowa w ujęciu Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2014, Lublin – Polonia, Sectio G, vol. LXI, 1, s. 87-94.

 12. Ewolucja metodologii nauk prawnych w ujęciach Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera, (współautor: L. Dubel), „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, tom XIII, s. 21-34.

 13. The Modernisation of the System of Justice in the Polish Lands in the Nineteenth Century (współautor: A. Bereza, G. Smyk), „Studia Iuridica Lublinensia“ 2009, tom XII, s. 75 - 100.

 14. Główne nurty nauki o państwie w Niemczech drugiej połowy XIX wieku, „Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej” 2009, tom XX, s. 159 – 170.

 15.  Zawód zaufania publicznego. Przyczynek do dyskusji (współautor: L. Grzonka), „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, tom IX, s. 25 – 34.

 16.  U źródeł badań prawniczych nad państwem, „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, tom VIII, s. 9 – 27.

 17. Georg Jellinek – klasyk niemieckiej nauki o państwie (w 95. rocznicę śmierci), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, tom VII, s. 39 – 68.


Ogłoszenia