Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Korybski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Telefon
+48 (81) 537 54 26
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Andrzej Korybski (ur. 17 listopada 1954 r.), dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UMCS.

Tytuły i kwalifikacje zawodowe oraz  stopnie naukowe i kwalifikacje zawodowe: magister prawa (1977), dr nauk prawnych (1983), dr hab. nauk prawnych (1993), egzamin sędziowski (1982), egzamin na członka rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa (1996).

Prowadzone wykłady: Wstęp do prawoznawstwa, Logika dla prawników, Podstawy prawa, Nauka legislacji, Technika prawodawcza, Negocjacje i mediacje dla prawników, Zawody prawnicze.

Zainteresowania naukowo-badawcze: procesy stanowienia prawa i polityka prawa; zawody prawnicze w Polsce i w Unii Europejskiej; stosowanie prawa w ujęciu decyzyjnym; prawna regulacja negocjacji i mediacji we współczesnych porządkach prawnych; edukacja prawnicza w Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w przewodach doktorskich: promotor w 8 przewodach doktorskich; przedstawienie recenzji rozprawy doktorskiej w  22 przewodach doktorskich.

Uczestnictwo w przewodach habilitacyjnych: opracowanie recenzji dorobku naukowego w dwóch przewodach habilitacyjnych; udział w komisji do spraw przewodu habilitacyjnego w dwóch przewodach habilitacyjnych.

Pełnione funkcje:

- członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2012-2015 – członek Zespołu nauk Społecznych i Prawnych PKA (2012-2013); przewodniczący Zespołu da spraw ponownego rozpatrzenia sprawy PKA (2013-2014); przewodniczący Zespołu odwoławczego PKA  (2014-2015);

- członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (od 2009 r.);

- dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu (1996-1997);

- prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w kadencji 2002-2005;

- sekretarz Rady Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie (1996-2000);

- członek Rady Naukowo-Programowej Studia Iuridica Lublinensia.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Legislacji, International Association of Legal and Social Philosophy.

Wybrane staże zagraniczne: Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa (1986); Uniwersytet Karola w Pradze (1987); Lock Haven University (1990); Pennsylvania State University – Ohio State University – New York University (1992); Komisja Europejska w Brukseli (1996); Międzynarodowe Centrum Socjologii I Socjologii Prawa w Onati (1997).

Publikacje naukowe: łącznie 80 publikacji naukowych, w tym 18 opublikowanych za granicą lub w jęz.angielskim (wykaz najważniejszych publikacji w załączeniu).

Wykłady za granicą: Ukraina (Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Łucku – 2010); Czechy (Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Pilznie – 2009).

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych: udział z referatami w ponad 20 konferencjach zagranicznych oraz w niemal 70 konferencjach krajowych.

Nagrody i odznaczenia: nagroda główna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą rozprawę habilitacyjną (1994); Złoty Krzyż Zasługi (2014).


Działalność naukowa

wykaz wybranych publikacji naukowych:

 Monografie

Konflikt interesów i prawo (współaut. H. Groszyk), Warszawa 1990, ss.  180;

Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993, ss. 216.

Decision Making Approach in a study of the enactment and application of law. A Pragmatic Context of Legal Theory (co-author: L. Leszczyński), in: Legal Theory and Philosophy of Law: Towards Contemporary Challenges (eds. A. Bator, Z. Pulka), Scholar Publishing House, Warsaw 2013, pp. 156-181.

Podręczniki, skrypty i inne opracowania o charakterze dydaktycznym

Współczesne państwowe systemy polityczne (współaut. Z. Szeliga i M. Żmigrodzki), Lublin 1987, ss. 179;

Wybrane zagadnienia legislacji (współaut. L. Leszczyński, J. Sobczak i W. Zakrzewski, wyd. I, Lublin 1993, ss. 149; wyd. II zmienione, Lublin 1995, ss. 119;

Zarys prawa dla ekonomistów (współaut. A. Pieniążek), wyd. I, Lublin 1996, s. 271; wyd. II zmienione: Lublin 1998, s. 260;

Wstęp do prawoznawstwa  (współaut. A. Pieniążek), wyd. I, Lublin 1997, s.124; wyd. II zmienione, Lublin  1998, ss. 128;

Wstęp do prawoznawstwa  (współaut. L. Leszczyński i A. Pieniążek), wyd. I, Lublin 1999, s. 244; wyd. IV zmienione, Lublin 2003, s. 253; wyd. VII zmienione, Lublin 2007, s. 302    (autorstwo rozdziałów I, II p. 6, III p. 3, VII, VIII i IX);

Funkcje państwa, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2009, ss. 101-110;

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce (współaut. L. Dubel i Z. Markwart), Kraków 2002, ss. 224;

Podstawy wiedzy o państwie i prawie, red. A. Korybski (autorzy: S. Chomoncik, L. Grzonka, A. Korybski, R. Szynowski), wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2012, części opracowane przez A. Korybskiego: rozdz.3 p. 3.3.5, rozdział IV, p. 4.3 oraz rozdz. V;

Norma – instytucja: gotowe rozwiązania dylematów decyzyjnych (rozdz. II, s. 30-40; Pochodzenie i społeczne uzasadnienie  normatywnej regulacji stosunków społecznych w ujęciu antropologicznym (rozdz. III, p. 1, s. 41-47), w: P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, wyd. LexisNexis, Warszawa 2014;

A. Korybski, L. Grzonka, Wiedza o państwie i prawie, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, rozdziały V-VIII.

 Redakcje naukowe

W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa, red. J. Malarczyk (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego) oraz A. Korobowicz, A. Korybski, M. Kuryłowicz, A. Pieniążek, Lublin 1996, ss. 380;

Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M. W. Kostyckij i L. Leszczyński, Lublin 2006, ss. 252;

Application of law. Selected Theoretical Problems in Decision Making Perspective, eds. A. Korybski and B.Liżewski, Lublin 2015 (special edition of Studia Iuridica Lublinensia).

 

Artykuły i rozprawy naukowe opublikowane w czasopismach lub w pracach zbiorowych

Kultura polityczna a procesy decydowania politycznego - wybrane problemy, (współaut. H. Groszyk), Warszawa 1980, ss. 273-287;

Teoria legislacji Jeremiego Benthama, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXVII, Lublin 1980, ss. 209-222;

O programie tworzenia nauki polityki prawa Leona Petrażyckiego (współaut. H. Groszyk), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXVIII, Lublin 1981, ss. 1-35;

Teoria interesów Roscoe Pounda, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXX,  Lublin 1983, ss. 183-199;

Zjawiska ekonomiczne a prawo i jego tworzenie (współaut. H. Groszyk i L. Leszczyński), „Studia Nauk Politycznych” 1986, nr 1, ss. 159-191;

Ekonomika a prawo (współaut. H. Groszyk I L. Leszczyński), “Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986, t. XXVII, ss. 93-110;

Economics and Law and Its Making (współaut. H. Groszyk I L. Leszczyński), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1986, vol. 2, ss. 57-74;

Law and Decision-Making Processes In the Situations of the Conflict of Interests(współaut. H. Groszyk), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1987, vol. 3, ss. 67-81;

Politologiczne znaczenie teorii państwa i prawa, w: Prawo i polityka, red. A. Bodnar, J. Wiatr i J. Wróblewski, Warszawa 1988, ss. 200-213;

Ekonomija i prawo. Obim i usłowiji, metody i sredstwa prawnog diełowanija na ekonomski sistem (współaut. H. Groszyk I L. Leszczyński),  „Głasnik Prawnog Fakultetu u Kragujewcu 1988/1989, ss. 122-130;

Law as an Instrument of Solving Conflict Situations (Negotiating – Mediating – Judging) (współaut. H. Groszyk), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1989, vol. 4, ss. 5-23;

Organization of Legislative Processes in the Situations of Conflict of Interests (współaut. H. Groszyk), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1989, vol. 5, ss. 41-57;

Problemy uspołeczniania procesów prawotwórczych w państwie socjalistycznym (współaut. H. Groszyk), „Studia Nauk Politycznych” 1989, nr 1, ss. 63-82;

Podejście decyzyjne w problematyce badawczej teorii państwa i prawa (współaut. H. Groszyk), w: Struktura i funkcje teorii państwa i prawa, red. H. Rot i W. Zamkowski, Wrocław 1989, ss. 53-72;

Decydowanie w warunkach konfliktów wewnętrznych, w: Mechanizmy adaptacji politycznej państwa, red. A. Dumała i J. Pietraś, Lublin 1990, ss. 171-188;

Ruch tzw. alternatywnego rozwiązywania sporów i jego znaczenie dla amerykańskiej jurysprudencji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXXVIII, Lublin 1991, ss. 139-156;

Problemy regulacji i rozwiązywania sporów w demokratycznym państwie prawnym, w: Demokratyczne państwo prawne: aksjologia – struktura – funkcje, red. H. Rot, Wrocław 1992, ss. 97-108;

Instytucje prawne uspołeczniania procesów prawotwórczych (współaut. H. Groszyk), w: Państwo – prawo – społeczeństwo, red. H. Rot, Wrocław 1992, ss. 57-72;

W kwestii badań nad edukacją prawniczą – kilka uwag i refleksji, w: W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa, Lublin 1996, ss. 109-114;

Systemy edukacji prawniczej w Polsce i USA – próba porównania (współaut. J. McClellan Marshall), w: Studia z historii państwa, prawa i idei, red. A. Korobowicz i H. Olszewski, Lublin 1997, ss. 181-196;

Law and the Equilibrium of Interests (współaut. H. Groszyk), “Athenaeum” 1998, nr 2, Toruń 1998, ss. 83-94;

Prawo i równowaga interesów (kilka refleksji o procesach decyzyjnych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej), „Athenaeum” 1998, nr 2, Toruń 1998, ss. 79-82;

Profesje prawnicze w Polsce – stan aktualny i perspektywy przeobrażeń, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. I, Lublin 1998, ss. 485-497;

O pojęciu sporu w prawoznawstwie, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. II, Lublin 1999, ss. 273-288;

Wybrane zagadnienia stanowienia i ogłaszania aktów normatywnych prawa samorządowego (współaut. J. Polanowski), w: Samorząd terytorialny w okresie przemian ustrojowych, Radom 2001, ss. 45-63;

Wykonywanie wolnych zawodów prawniczych a rynek usług prawniczych, w: XX-lecie Samorządu Radców Prawnych, red. J. Żuławski, Warszawa 2002, ss. 91-106;

Prawo wewnętrznie obowiązujące: pojęcie i podstawowe problemy badawcze, w: Państwo. Prawo. Myśl prawnicza, Lublin 2003, ss. 133-142;

O standaryzacji nauczania na studiach prawniczych, „Państwo i Prawo” 2004, nr 2, s. 3-13;

Wolne zawody i zawody regulowane w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, w: Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin 2005, ss. 29-39;

Rola wolnych zawodów oraz ich samorządów zawodowych w demokratycznym państwie prawnym, w: Aktualni pytanija reformuwanija prawowoj systemy Ukrainy, tom I, Lutsk 2006, ss. 3-10;

O pojęciu interesu w naukach prawnych – przegląd wybranej problematyki z perspektywy teoretyczno prawnej (współaut. H. Groszyk), w: Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, Lublin 2006, ss. 11-26;

Zagadnienia negocjacji i mediacji w dydaktyce studiów prawniczych i administracyjnych (współaut. A. Kalisz-Prakopik, P. Pęcak), w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2006, ss. 21-34;

Prawowa dopomoga i prawowe obsługowuwanija w demokratyczni derzawi (współaut. A. Kosyło), w: Aktualni pytanija reformuwanija prawowoj systemy Ukrainy, t. II, Lutsk 2007, ss. 5-8;

Metoda analizy politycznoprawnej w pracach Leona Petrażyckiego, w: Problemy stosowania prawa  sądowego, red. I. Nowikowski, Lublin 2007, ss. 551-560;

Podejście decyzyjne w prawoznawstwie – zarys problematyki  (współaut. H. Groszyk), w: W kręgu historii i współczesności polskiego prawa, red. W. Witkowski, Lublin 2008, ss. 571-581;

Mieżi zakonodawczoj dijalnosti w postsocjalistycznij dzierżawi (współaut. A. Kosyło), w: Aktualni pytanija reformuwanija prawowoj systemy Ukrainy, tom III, Lutsk 2008, ss. 3-6;

Rola rzecznika interesów/praw w rozwiązywaniu sporów w organizacji, w: Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, red. J. Olszewski, Rzeszów 2009, ss. 169-186;

Reformuwanja dostępu do jurydycznych profesji ta jurydyczna oswita  (współaut. A. Pieniążek),  w: Aktualni pytanja reformuwanja prawowoj systemy Ukrainy, tom IV, Lutsk2009ss. 42-46;

Decyzyjna analiza działań prawnych, w: Człowiek i jego decyzje, red. K. Kłosiński i A. Biela, Lublin 2009, ss. 475-486;

Ponjatja pidprijemstwa w prawi Ewropejskogo Sojuzu, Polszi ta Ukrainy (współaut. A. Kosyło), w: Aktualni pytanja reformuwanja prawowoj systemy Ukrainy, tom V, Lutsk 2010, ss. 394-397;

Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu), (współaut. Marzena Myślińska),  Studia Iuridica Lublinensia 2011, nr 15, s. 57-69;

Kształcenie kliniczne na studiach prawniczych (w perspektywie reformy szkolnictwa wyższego w Polsce), Klinika 2012, nr 12 (16), s. 15-21;

Zagadnienie równowagi interesów w decydowaniu prawnym, (w:) Państwo – prawo – polityka, red. M. Chrzanowski, J. Kostrubiec i I. Nowikowski, Lublin 2012, s. 169-179.