Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Korybski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
AKADEMICKIE CENTRUM MEDIACJI, KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Funkcje
Kierownik Pracowni
Telefon
+48 (81) 537 54 26
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowyn  2022/23


poniedziałki, godzina 18.15-19.15, pokój 419


Konsultacje poprzez MS Teams: poniedziałki, godzina 14.40-15.40


Zespół: Konsultacje


Kod dostępu: p2hweir

O sobie

Andrzej Korybski (ur. 17 listopada 1954 r.), dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UMCS.

Tytuły i kwalifikacje zawodowe oraz  stopnie naukowe i kwalifikacje zawodowe: magister prawa (1977), dr nauk prawnych (1983), dr hab. nauk prawnych (1993), egzamin sędziowski (1982), egzamin na członka rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa (1996).

Prowadzone wykłady: Wstęp do prawoznawstwa, Logika dla prawników, Podstawy prawa, Nauka legislacji, Technika prawodawcza, Negocjacje i mediacje dla prawników, Zawody prawnicze.

Zainteresowania naukowo-badawcze: procesy stanowienia prawa i polityka prawa; zawody prawnicze w Polsce i w Unii Europejskiej; stosowanie prawa w ujęciu decyzyjnym; prawna regulacja negocjacji i mediacji we współczesnych porządkach prawnych; edukacja prawnicza w Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w przewodach doktorskich: promotor w 8 przewodach doktorskich; przedstawienie recenzji rozprawy doktorskiej w  22 przewodach doktorskich.

Uczestnictwo w przewodach habilitacyjnych: opracowanie recenzji dorobku naukowego w dwóch przewodach habilitacyjnych; udział w komisji do spraw przewodu habilitacyjnego w dwóch przewodach habilitacyjnych.

Pełnione funkcje:

- członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2012-2015 – członek Zespołu nauk Społecznych i Prawnych PKA (2012-2013); przewodniczący Zespołu da spraw ponownego rozpatrzenia sprawy PKA (2013-2014); przewodniczący Zespołu odwoławczego PKA  (2014-2015);

- członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (od 2009 r.);

- dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu (1996-1997);

- prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w kadencji 2002-2005;

- sekretarz Rady Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie (1996-2000);

- członek Rady Naukowo-Programowej Studia Iuridica Lublinensia.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Legislacji, International Association of Legal and Social Philosophy.

Wybrane staże zagraniczne: Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa (1986); Uniwersytet Karola w Pradze (1987); Lock Haven University (1990); Pennsylvania State University – Ohio State University – New York University (1992); Komisja Europejska w Brukseli (1996); Międzynarodowe Centrum Socjologii I Socjologii Prawa w Onati (1997).

Publikacje naukowe: łącznie 80 publikacji naukowych, w tym 18 opublikowanych za granicą lub w jęz.angielskim (wykaz najważniejszych publikacji w załączeniu).

Wykłady za granicą: Ukraina (Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Łucku – 2010); Czechy (Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Pilznie – 2009).

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych: udział z referatami w ponad 20 konferencjach zagranicznych oraz w niemal 70 konferencjach krajowych.

Nagrody i odznaczenia: nagroda główna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą rozprawę habilitacyjną (1994); Złoty Krzyż Zasługi (2014).


Działalność naukowa

wykaz wybranych publikacji naukowych:

 Monografie

Konflikt interesów i prawo (współaut. H. Groszyk), Warszawa 1990, ss.  180;

Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993, ss. 216.

Decision Making Approach in a study of the enactment and application of law. A Pragmatic Context of Legal Theory (co-author: L. Leszczyński), in: Legal Theory and Philosophy of Law: Towards Contemporary Challenges (eds. A. Bator, Z. Pulka), Scholar Publishing House, Warsaw 2013, pp. 156-181.

Podręczniki, skrypty i inne opracowania o charakterze dydaktycznym

Współczesne państwowe systemy polityczne (współaut. Z. Szeliga i M. Żmigrodzki), Lublin 1987, ss. 179;

Wybrane zagadnienia legislacji (współaut. L. Leszczyński, J. Sobczak i W. Zakrzewski, wyd. I, Lublin 1993, ss. 149; wyd. II zmienione, Lublin 1995, ss. 119;

Zarys prawa dla ekonomistów (współaut. A. Pieniążek), wyd. I, Lublin 1996, s. 271; wyd. II zmienione: Lublin 1998, s. 260;

Wstęp do prawoznawstwa  (współaut. A. Pieniążek), wyd. I, Lublin 1997, s.124; wyd. II zmienione, Lublin  1998, ss. 128;

Wstęp do prawoznawstwa  (współaut. L. Leszczyński i A. Pieniążek), wyd. I, Lublin 1999, s. 244; wyd. IV zmienione, Lublin 2003, s. 253; wyd. VII zmienione, Lublin 2007, s. 302    (autorstwo rozdziałów I, II p. 6, III p. 3, VII, VIII i IX);

Funkcje państwa, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2009, ss. 101-110;

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce (współaut. L. Dubel i Z. Markwart), Kraków 2002, ss. 224;

Podstawy wiedzy o państwie i prawie, red. A. Korybski (autorzy: S. Chomoncik, L. Grzonka, A. Korybski, R. Szynowski), wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2012, części opracowane przez A. Korybskiego: rozdz.3 p. 3.3.5, rozdział IV, p. 4.3 oraz rozdz. V;

Norma – instytucja: gotowe rozwiązania dylematów decyzyjnych (rozdz. II, s. 30-40; Pochodzenie i społeczne uzasadnienie  normatywnej regulacji stosunków społecznych w ujęciu antropologicznym (rozdz. III, p. 1, s. 41-47), w: P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, wyd. LexisNexis, Warszawa 2014;

A. Korybski, L. Grzonka, Wiedza o państwie i prawie, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, rozdziały V-VIII.

 Redakcje naukowe

W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa, red. J. Malarczyk (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego) oraz A. Korobowicz, A. Korybski, M. Kuryłowicz, A. Pieniążek, Lublin 1996, ss. 380;

Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M. W. Kostyckij i L. Leszczyński, Lublin 2006, ss. 252;

Application of law. Selected Theoretical Problems in Decision Making Perspective, eds. A. Korybski and B.Liżewski, Lublin 2015 (special edition of Studia Iuridica Lublinensia).

 

Artykuły i rozprawy naukowe opublikowane w czasopismach lub w pracach zbiorowych

Kultura polityczna a procesy decydowania politycznego - wybrane problemy, (współaut. H. Groszyk), Warszawa 1980, ss. 273-287;

Teoria legislacji Jeremiego Benthama, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXVII, Lublin 1980, ss. 209-222;

O programie tworzenia nauki polityki prawa Leona Petrażyckiego (współaut. H. Groszyk), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXVIII, Lublin 1981, ss. 1-35;

Teoria interesów Roscoe Pounda, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXX,  Lublin 1983, ss. 183-199;

Zjawiska ekonomiczne a prawo i jego tworzenie (współaut. H. Groszyk i L. Leszczyński), „Studia Nauk Politycznych” 1986, nr 1, ss. 159-191;

Ekonomika a prawo (współaut. H. Groszyk I L. Leszczyński), “Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986, t. XXVII, ss. 93-110;

Economics and Law and Its Making (współaut. H. Groszyk I L. Leszczyński), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1986, vol. 2, ss. 57-74;

Law and Decision-Making Processes In the Situations of the Conflict of Interests(współaut. H. Groszyk), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1987, vol. 3, ss. 67-81;

Politologiczne znaczenie teorii państwa i prawa, w: Prawo i polityka, red. A. Bodnar, J. Wiatr i J. Wróblewski, Warszawa 1988, ss. 200-213;

Ekonomija i prawo. Obim i usłowiji, metody i sredstwa prawnog diełowanija na ekonomski sistem (współaut. H. Groszyk I L. Leszczyński),  „Głasnik Prawnog Fakultetu u Kragujewcu 1988/1989, ss. 122-130;

Law as an Instrument of Solving Conflict Situations (Negotiating – Mediating – Judging) (współaut. H. Groszyk), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1989, vol. 4, ss. 5-23;

Organization of Legislative Processes in the Situations of Conflict of Interests (współaut. H. Groszyk), “Studies in the Theory and Philosophy of Law” 1989, vol. 5, ss. 41-57;

Problemy uspołeczniania procesów prawotwórczych w państwie socjalistycznym (współaut. H. Groszyk), „Studia Nauk Politycznych” 1989, nr 1, ss. 63-82;

Podejście decyzyjne w problematyce badawczej teorii państwa i prawa (współaut. H. Groszyk), w: Struktura i funkcje teorii państwa i prawa, red. H. Rot i W. Zamkowski, Wrocław 1989, ss. 53-72;

Decydowanie w warunkach konfliktów wewnętrznych, w: Mechanizmy adaptacji politycznej państwa, red. A. Dumała i J. Pietraś, Lublin 1990, ss. 171-188;

Ruch tzw. alternatywnego rozwiązywania sporów i jego znaczenie dla amerykańskiej jurysprudencji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. G, vol. XXXVIII, Lublin 1991, ss. 139-156;

Problemy regulacji i rozwiązywania sporów w demokratycznym państwie prawnym, w: Demokratyczne państwo prawne: aksjologia – struktura – funkcje, red. H. Rot, Wrocław 1992, ss. 97-108;

Instytucje prawne uspołeczniania procesów prawotwórczych (współaut. H. Groszyk), w: Państwo – prawo – społeczeństwo, red. H. Rot, Wrocław 1992, ss. 57-72;

W kwestii badań nad edukacją prawniczą – kilka uwag i refleksji, w: W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa, Lublin 1996, ss. 109-114;

Systemy edukacji prawniczej w Polsce i USA – próba porównania (współaut. J. McClellan Marshall), w: Studia z historii państwa, prawa i idei, red. A. Korobowicz i H. Olszewski, Lublin 1997, ss. 181-196;

Law and the Equilibrium of Interests (współaut. H. Groszyk), “Athenaeum” 1998, nr 2, Toruń 1998, ss. 83-94;

Prawo i równowaga interesów (kilka refleksji o procesach decyzyjnych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej), „Athenaeum” 1998, nr 2, Toruń 1998, ss. 79-82;

Profesje prawnicze w Polsce – stan aktualny i perspektywy przeobrażeń, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. I, Lublin 1998, ss. 485-497;

O pojęciu sporu w prawoznawstwie, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. II, Lublin 1999, ss. 273-288;

Wybrane zagadnienia stanowienia i ogłaszania aktów normatywnych prawa samorządowego (współaut. J. Polanowski), w: Samorząd terytorialny w okresie przemian ustrojowych, Radom 2001, ss. 45-63;

Wykonywanie wolnych zawodów prawniczych a rynek usług prawniczych, w: XX-lecie Samorządu Radców Prawnych, red. J. Żuławski, Warszawa 2002, ss. 91-106;

Prawo wewnętrznie obowiązujące: pojęcie i podstawowe problemy badawcze, w: Państwo. Prawo. Myśl prawnicza, Lublin 2003, ss. 133-142;

O standaryzacji nauczania na studiach prawniczych, „Państwo i Prawo” 2004, nr 2, s. 3-13;

Wolne zawody i zawody regulowane w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, w: Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin 2005, ss. 29-39;

Rola wolnych zawodów oraz ich samorządów zawodowych w demokratycznym państwie prawnym, w: Aktualni pytanija reformuwanija prawowoj systemy Ukrainy, tom I, Lutsk 2006, ss. 3-10;

O pojęciu interesu w naukach prawnych – przegląd wybranej problematyki z perspektywy teoretyczno prawnej (współaut. H. Groszyk), w: Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, Lublin 2006, ss. 11-26;

Zagadnienia negocjacji i mediacji w dydaktyce studiów prawniczych i administracyjnych (współaut. A. Kalisz-Prakopik, P. Pęcak), w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2006, ss. 21-34;

Prawowa dopomoga i prawowe obsługowuwanija w demokratyczni derzawi (współaut. A. Kosyło), w: Aktualni pytanija reformuwanija prawowoj systemy Ukrainy, t. II, Lutsk 2007, ss. 5-8;

Metoda analizy politycznoprawnej w pracach Leona Petrażyckiego, w: Problemy stosowania prawa  sądowego, red. I. Nowikowski, Lublin 2007, ss. 551-560;

Podejście decyzyjne w prawoznawstwie – zarys problematyki  (współaut. H. Groszyk), w: W kręgu historii i współczesności polskiego prawa, red. W. Witkowski, Lublin 2008, ss. 571-581;

Mieżi zakonodawczoj dijalnosti w postsocjalistycznij dzierżawi (współaut. A. Kosyło), w: Aktualni pytanija reformuwanija prawowoj systemy Ukrainy, tom III, Lutsk 2008, ss. 3-6;

Rola rzecznika interesów/praw w rozwiązywaniu sporów w organizacji, w: Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, red. J. Olszewski, Rzeszów 2009, ss. 169-186;

Reformuwanja dostępu do jurydycznych profesji ta jurydyczna oswita  (współaut. A. Pieniążek),  w: Aktualni pytanja reformuwanja prawowoj systemy Ukrainy, tom IV, Lutsk2009ss. 42-46;

Decyzyjna analiza działań prawnych, w: Człowiek i jego decyzje, red. K. Kłosiński i A. Biela, Lublin 2009, ss. 475-486;

Ponjatja pidprijemstwa w prawi Ewropejskogo Sojuzu, Polszi ta Ukrainy (współaut. A. Kosyło), w: Aktualni pytanja reformuwanja prawowoj systemy Ukrainy, tom V, Lutsk 2010, ss. 394-397;

Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu), (współaut. Marzena Myślińska),  Studia Iuridica Lublinensia 2011, nr 15, s. 57-69;

Kształcenie kliniczne na studiach prawniczych (w perspektywie reformy szkolnictwa wyższego w Polsce), Klinika 2012, nr 12 (16), s. 15-21;

Zagadnienie równowagi interesów w decydowaniu prawnym, (w:) Państwo – prawo – polityka, red. M. Chrzanowski, J. Kostrubiec i I. Nowikowski, Lublin 2012, s. 169-179.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo Studenci IV roku prawa stacjonarnego oraz niestacjonarnego (zaocznego)

Zapraszam na seminarium z zakresu teorii i filozofii prawa, alternatywnego rozwiązywania sporów oraz nauki legislacji. W tym roku akademickim szczególny nacisk w projektowaniu prac magisterskich będzie położony na zagadnienia państwa prawnego, demokratycznego ustroju państwowego, mediacji we współczesnych porzadkach prawnych oraz odpowiedzialności władzy publicznej za podejmowane decyzje publiczne (w tym decyzje stanowienia prawa). Jesli pojawią się inne propozycje, zostaną one życzliwie potraktowane i rozważone (w ogónych ramach tematyki mojej aktywności naukowo-badawczej).

Propozycje udziału w seminarium proszę zgłaszać mailowo (andrzej.korybski@poczta.umcs.lublin.pl)

Andrzej Korybski