„Skuteczność arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej skazanych odbywających karę po raz pierwszy”

Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS, działające pod opieką dr Katarzyny Korony z Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Skuteczność arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej skazanych odbywających karę po raz pierwszy”. Konkurs „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wniosek o dofinansowanie powstał przy współpracy z pracownikami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

Projekt ma na celu stworzenie grupy artystycznej na terenie zakładu karnego, umożliwiając studentom koła systematyczną pracę warsztatową ze skazanymi (odbywającymi karę po raz pierwszy) i przeprowadzenie badań naukowych dot. skuteczności podejmowanych działań. Studenci chcą sprawdzić efekty dłuższego projektu arteterapeutycznego, jako inicjatywy wspierającej proces resocjalizacji penitencjarnej.

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą w oparciu o autorskie scenariusze, a sam projekt w dużej mierze będzie się opierał na twórczości samych skazanych – improwizacjach plastycznych na dany temat i ćwiczeniach dramowych. Połączenie tych elementów przyczynić się może do maksymalizacji efektów i większej skuteczności resocjalizacyjnej, mierzonej wielkością przeobrażeń uzyskanych u skazanych. Projekt ma szansę na rozpowszechnienie skutecznych metod resocjalizacyjnych w jednostkach penitencjarnych.

Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS działa od 2008 r. W ciągu ostatnich kilku lat realizowało wiele projektów związanych z tematyką resocjalizacji penitencjarnej, w tym z Aresztem Śledczym w Lublinie: Program „Twórcza resocjalizacja”; „Dzień Dziecka”; „Arteterapia z elementami dramy”; Warsztaty arteterapeutyczne „Chcę Ci powiedzieć”. Koło posiada także doświadczenie w realizacji grantów ministerialnych – od maja 2021 r. realizowany jest projekt pt. „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej” w Areszcie Śledczym w Lublinie i w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Celem programu MEiN pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” jest wsparcie działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości ich działalności oraz usprawnienie mechanizmu transferu tworzonych przez nie technologii i wyników prowadzonych badań do gospodarki. W rozstrzygniętym właśnie konkursie finansowanie otrzymało 106 projektów zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju.

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu i opiekun naukowy Koła: dr Katarzyna Korona, e-mail: katarzyna.korona@mail.umcs.pl.