Studia podyplomowe

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Kierownik studiów: dr Anna Butcher

Czas trwania: 2 semestry, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 310 godzin.

Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami studiów mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. 

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

Absolwenci uzyskają potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych.  Według nowej Ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach studiów:

 1. Praktyczna gramatyka języka polskiego
 2. Kultura języka i normy zachowań językowych
 3. Język i kultura polska w świecie
 4. Nauczanie cudzoziemców wymowy polskiej 
 5. Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej
 6. Nauczanie cudzoziemców historii i literatury polskiej 
 7. Wybrane zagadnienia przekładu
 8. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 9. Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców
 10. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
 11. Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
 12. Praktyki

Kolejna edycja studiów rozpocznie się w październiku 2018 r.

Zasady przyjęcia: na podstawie złożenia kompletu dokumentów, według kolejności zgłoszeń. Obowiązkowa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - www.podyplomowe.umcs.pl 

Termin składania dokumentów: od 1 kwietnia do 30 WRZEŚNIA 2018 r.

Wymagane dokumenty: wydrukowany i podpisany formularz kandydata z systemu IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), dwie fotografie, kserokopia dowodu osobistego, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł na konto UMCS.

Nr konta: zostanie podany po rozpoczęciu rekrutacji.

Opłata za semestr: 1.600 zł, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Oferujemy 10 % zniżki dla kandydatów, którzy przedstawią Kartę Absolwenta UMCS. Opłata za całość studiów: 3200 zł.

Szczegółowe informacje: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, CJKP, ul. Weteranów 18, pok. nr 8, tel. 81 537 28 76, w godzinach 8.00 -15.00, polonia@poczta.umcs.lublin.pl

 

Podyplomowe studia w zakresie translatoryki

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska., prof. nadzw.

Czas trwania: 2 semestry, zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele, łącznie 300 godzin zajęć.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) i studiów magisterskich, z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz cudzoziemców angielskojęzycznych, z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza w oparciu o znajomość języka specjalistycznego, gł. ekonomiczno-prawnego, uprawniające do zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawnych, sądach, instytucjach unijnych, firmach międzynarodowych, administracji państwowej i szkołach językowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: Wstęp do translatoryki, Strategie i techniki translacji, Krytyka przekładu,Realioznawstwo, System prawa skodyfikowanego i zwyczajowego, Terminologia specjalistyczna tekstów prawnych i prwaniczych, tekstów ekonomicznych, technicznych i medycznych, Technologie informacyjne w pracy tłumacza, Technika i organizacja pracy tłumacza,Stylistyka języka polskiego, Praktyczne tłumaczenie pisemne, Tłumaczenie ustne.

Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem wiedzę i umiejętności z zakresu ustnego i pisemnego przekładu tekstów użytkowych, obejmujące znajomość języka specjalistycznego, realiów wybranego kręgu kulturowego oraz umiejętności i nawyki tłumacza pisemnego i ustnego, znajomość etyki zawodu tłumacza, a także podstaw poprawności językowej i narzędzi doskonalenia zawodowego. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie pracy końcowej.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 10.10.2017 r., CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, Lublin.

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty: wydrukowany i podpisany formularz z systemu IRK www.podyplomowe.umcs.pl, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikat językowy na B2/C1 (dla niefilologów), 2 fotografie, kserokopia dowodu osobistego, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł (opłata zaliczana jest na poczet opłaty za I semestr studiów). 

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2017 r.

Opłata za semestr: 1800 zł, istnieje możliwość zapłaty w ratach.  

Opłata za całość: 3600 zł

Informacji udziela: mgr Anna Chrupczalska, CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Telefon: 81 537 28 76, e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Roczne podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców

Kierownik studiów: dr Grażyna Przechodzka

Są to dwusemestralne studia stacjonarne, przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim nauczycieli języka polskiego, historii i innych przedmiotów humanistycznych, głównie ze Wschodu. Studia mają na celu pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie historii Polski, literatury i kultury polskiej.

Stypendia dla słuchaczy przyznaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, tel.(+48 22) 826 74 34, e-mail: biuro@nawa.gov.pl. Zapytania dotyczące warunków rekrutacji należy kierować do polskich ambasad i konsulatów w krajach zamieszkania zainteresowanych osób.

 

Załączniki