Rada Biblioteczna

1. Regulamin Rady Bibliotecznej :

Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie

Załącznik do Zarządzenia 16/2014 REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ

 

 2. Skład Rady Bibliotecznej - kadencja 2016-2020:

Przewodniczący Rady Bibliotecznej:
         prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – przedstawiciel Rady Wydziału Chemii,                                                                                            e-mail:janusz.ryczkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretarz Rady Bibliotecznej:
       mgr Anna Strumińska-Kusy - przedstawiciel pracowników Biblioteki Głównej,                                                                                      e-mail:a.sk@poczta.umcs.lublin.pl

 

 • dr Bogusław Kasperek – Dyrektor Biblioteki,
 • mgr Urszula Poślada – Zastępca Dyrektora Biblioteki,
 • mgr Krystyna Kwapisiewicz – Hudzik: Kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
 • mgr Agnieszka Wilk – Kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów,
 • mgr Joanna Kalinowska – Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów,
 • mgr Grzegorz Szczypa – Kierownik Oddziału Informacji Naukowej,
 • mgr Urszula Zielińska - przedstawiciel pracowników Biblioteki Głównej,
 • mgr Anna Birska - przedstawiciel pracowników bibliotek specjalistycznych,
 • mgr Katarzyna Dołżycka - przedstawiciel pracowników bibliotek specjalistycznych,
 • mgr Regina Szymkiewicz - przedstawiciel pracowników bibliotek specjalistycznych,
 • dr Joanna Jemielnik – przedstawiciel Rady Wydziału Artystycznego,
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz prof. nadzw. – przedstawiciel Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii,
 • dr Mirosław Łoboda – przedstawiciel Rady Wydziału Ekonomicznego,
 • dr hab. Artur Koterski – przedstawiciel Rady Wydziału Filozofii i Socjologii,
 • prof. dr hab. Andrzej Kokowski – przedstawiciel Rady Wydziału Humanistycznego,
 • dr hab. Jerzy Matyjasek, prof. nadzw. – przedstawiciel Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • dr hab. Sebastian Bernat – przedstawiciel Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 • dr hab. Cezary Domański prof. nadzw. – przedstawiciel Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
 • prof. dr hab. Czesław Maj – przedstawiciel Rady Wydziału Politologii,
 • dr Dorota Lebowa – przedstawiciel Rady Wydziału Prawa i Administracji,
 • dr Renata Malesa – przedstawiciel Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
 • Paulina Czyż – przedstawiciel Samorządu Studentów,
 • mgr Agnieszka Kaźmierczak – przedstawiciel Samorządu Doktorantów,

Z głosem doradczym:

 • Agnieszka Weinberger-Zarzycka; przedstawiciel „Solidarność 80”,
 • Beata Haraszczuk – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS,
 • mgr Elżbieta Świder – przedstawiciel „NSZZ Solidarność”.