Strategia umiędzynarodowienia

Strategia

Umiędzynarodowienia instytutu pedagogiki

na lata

2020-2025

Główny cel strategiczny rozwoju umiędzynarodowienia Instytutu Pedagogiki UMCS wyraża się w zwiększeniu aktywności badawczej i umiędzynarodowieniu badań prowadzonych przez pracowników Instytutu.

Szczegółowe cele strategiczne:

1. Zwiększenie aktywności w badawczej, w tym w zakresie  skutecznego pozyskiwania międzynarodowych grantów badawczych.

2. Wzrost umiędzynarodowienia potencjału kadrowego.

3.Szersze upowszechnianie badań i wzmocnienie wizerunku Instytutu Pedagogiki UMCS za granicą.