RZECZNIK PATENTOWY

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1322
20-031 Lublin

Kontakt

Budynek Rektoratu, pok. 1309
tel. +48 (81) 537 51 06
e-mail: patenty.brodzicka@umcs.lublin.pl

Opis

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Maria Brodzicka
Nr wpisu na listę Urzędu Patentowego RP - 2370.

ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres czynności rzecznika patentowego oparty jest na obowiązujących przepisach Ustawy z dn. 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z późniejszymi zmianami - Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2052 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152.

GŁÓWNYM ZADANIEM rzecznika patentowego jest świadczenie pracy na rzecz Uniwersytetu w sprawach własności przemysłowej, a w szczególności:

  • uzyskiwanie praw wyłącznych odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej takich jak: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych,
  • nadzór nad zachowaniem tych praw oraz ich wykonywaniem i dochodzeniem,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika UMCS w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej,
  • współpraca z jednostkami naukowymi i Działem Badań Naukowych Uniwersytetu w zakresie zabezpieczania i uzyskiwania ochrony prawnej dla wyników prac badawczych lub badawczo - rozwojowych, dokonywanych w UMCS,
  • udzielanie zainteresowanym pracownikom Uniwersytetu informacji patentowej i proceduralno - prawnej w zakresie własności przemysłowej,
  • współpraca z innymi uczelniami, placówkami naukowo - badawczymi lub przedsiębiorcami, podejmującymi z Uniwersytetem wspólne działania naukowo - badawcze bądź innowacyjne, w zakresie uzyskiwania, zachowywania lub wykonywania praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej,
  • współpraca z Urzędem Patentowym RP, krajowymi Ośrodkami Informacji Patentowej, Polską Izbą Rzeczników Patentowych oraz organizacjami, które w swoim zakresie działania zajmują się sprawami własności przemysłowej.


Ochrona wyników badań - informacje patentowe dla pracowników UMCS