Równia – oferta nieruchomości do zbycia

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i rejestru gruntów:

 • Nr ewid. działki: 98, obręb Równia, ark. mapy 6
 • Księga wieczysta Nr KS2E/00021384/2 Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
 • Adres nieruchomości: Równia, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie
 • Powierzchnia nieruchomości gruntowe: 2,1204 ha

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Równi w gminie Ustrzyki Dolne. Działka leży w pobliżu centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz niezabudowanych gruntów rolnych. Od strony północno – zachodniej przylega do działek zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a od południa i wschodu graniczy z drogami lokalnymi o nawierzchniach gruntowych. Teren działki na przeważającej powierzchni płaski, kształt w formie nieregularnego wieloboku. Zachodnia granica działki, w swej południowej części, biegnie wzdłuż skarpy o nachyleniu w kierunku zachodnim. Przez wschodnią część działki, na całej jej długości, przepływa potok (równolegle do wschodniej granicy działki). Na działce rosną kilkudziesięcioletnie drzewa, skupione głównie przy zachodniej, południowej i wschodniej granicy działki – przeważając lipy, graby oraz olchy (pojedynczo świerk, jesion, jawor). Porastają ją również samosiewy drzew i krzewów (m.in. olcha, leszczyna). Na działce znajdują się dwa słupy oświetleniowe. Działka przyległa do zbywanej uzbrojona jest, oprócz sieci elektrycznej, w sieć wodociągową. Brak natomiast sieci kanalizacyjnej. W miejscowości brak również sieci gazu ziemnego. Dojazd do wycenianej działki od głównej drogi biegnącej przez wieś (droga gminna o nawierzchni asfaltowej relacji Ustrzyki Dolne – Hoszów) odcinkiem ok. 200 m drogi lokalnej o nawierzchni utwardzonej żwirem i tłuczniem.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość leży w obszarze, dla którego nie obowiązuje plan miejscowy. Przeznaczenie gruntu określono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ustrzyki Dolne, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2000 r. Zgodnie z ustaleniami Studium, działka nr 98 w Równi położona jest w przeważającym obszarze na terenie opisanym jako „Tereny zainwestowane”, a częściowo (zachodnia część działki) na terenie opisanym jako „Potencjalna strefa rozwoju osadnictwa”.

4. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 081 537-54-93.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  3 lipca 2017