Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu możliwa jest wyłącznie w momencie zakwalifikowania się Kandydata/tki na dany kierunek studiów II stopnia, objętych Projektem "Nauczyciel na miarę XXI wieku", tj. filologia polska, lingwistyka stosowana, historia, romanistyka, hispanistyka. 

Do udziału w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które zostały przyjęte na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2019/2020 oraz wybiorą specjalność nauczycielską na danym kierunku. 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszeniu list rankingowych i osób zakwalifikowanych Kandydaci/tki wypełniają formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów formalnych oraz ankietą dla osób z niepełnosprawnościami - jeżeli dotyczy (17-20 września 2019 r.).

Wyżej wymienione dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną.