Regionalne agendy naukowo-badawcze. Konkurs 1/4.1.2/2018 POIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie w zakresie działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.

Celem programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest wsparcie najlepszych projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowanych na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Konkurs przeznaczony wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim. 

Nabór wniosków trwa od 15 marca do 15 maja z zastrzeżeniem, że Konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

 • od 15 marca do 16 kwietnia 2018 r.,
 • od 17 kwietnia do 15 maja 2018 r. (do godz. 16:00).            

Pięcioma głównymi obszarami badawczymi, których dotyczy Konkurs, są:

 • zdrowe społeczeństwo,
 • biogospodarka rolno-spożywcza,
 • zrównoważona energetyka, transport i budownictwo,
 • innowacyjne technologie dla środowiska,
 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

O środki w Konkursie może się ubiegać wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach Konkursu wynosi 1 mln zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 10 mln zł.

Dokumentacja i szczegóły są dostępne na stronie internetowej Konkursu.

Źródło finansowania Konkursu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniższym załączniku:

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii ws. szczegółów Konkursu:
tel. 81 537 55 41, 81 537 55 40

e-mail: anna.grzegorczyk@umcs.pl, biznes@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  30 marca 2018