Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji - Zad. 5

Zadanie skierowanie do 160 studentów (110K i 50M), którzy w roku akademickim 2018/19 studiują na III roku stacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne lub w roku akademickim 2019/2020 studiują na IV lub V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo  lub w roku akademickim 2020/21 studiuje na IV lub V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Praw lub na II lub III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja lub na I lub II roku studiów II stopnia na kierunku Administracja prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

1. Kurs na instruktora samoobrony i sportów walki - dający uprawnienia zawodowe

Kurs przygotowuje do egzaminu instruktorskiego.

Struktura kursu instruktora samoobrony:

1. część ogólna kursu (teoria) 100 godzin lekcyjnych obejmująca przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.);
2. część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych obejmująca ćwiczenia, wykłady, warsztaty, pracę własną kursanta oraz praktyki instruktorskie.

2. Kurs pilotowania drona UAVO BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego

Celem kursu jest pełne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do państwowego egzaminu na świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO BVLOS.

Część teoretyczna:

1. Prawo lotnicze
2. Meteorologia
3. Człowiek jako pilot i operator UAV możliwości i ograniczenia
4. Nawigacja w lotach bezzałogowych
5. Procedury operacyjne osiągi i planowanie lotu
6. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
7. Zasady wykonywania lotów
8. Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Część praktyczna:

1. Przygot. do lotu Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia prakt. związane z wykonywaniem podst. czynności lotniczych
5. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
6. Sytuacje awaryjne procedury postępowania

3. Kurs strzelecki

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu na patent strzelecki.

Tematyka szkolenia:

1. Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym
3. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności
4. Przepisy sportowe ISSF : pojęcie konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie zasady organizowania i
rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników
5. Budowa broni i amunicji opis, działanie części i urządzeń
6. Zajęcia praktyczne
  - pistolet (w tym broń czarnoprochowa)
  - karabin (w tym broń czarnoprochowa)
  - strzelba gładkolufowa (w tym broń czarnoprochowa)
7. Egzamin próbny

4. Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy (KPP) 

Cel kursu: utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy; kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Tematyka szkolenia:

1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
8. Wstrząs
9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki
      piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta
      udzielonej pomocy, logistyka
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

5. Kurs kwalifikowany pracownik ochrony 

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Tematyka szkolenia:

1. zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia                                                                                                                2. wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
3. wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy
4. wybrane zagadnienia psychologii
5. etyka pracownika ochrony
6. zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
7. taktyka wykonywania zadań ochrony osób
8. taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
9. budowa i zasady działania broni palnej
10. zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
11. techniki posługiwania się bronią palną
12. samoobrona
13. techniki interwencyjne

6. Kurs na inspektora ochrony danych

Tematyka szkolenia:

1. projektowania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych,
2. opracowywania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz polityki ochrony danych osobowych,
3. opracowywania wzorów dokumentów związanych z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych, realizacją obowiązków informacyjnych administratora danych, prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz zawierania mowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.