O projekcie

Tytuł projektu: Zintegrowany UMCS

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z012/17-00

Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2020-12-31

Wartość projektu: 10 127 434,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 823 611,24 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji u co najmniej 854 studentów następujących kierunków: Bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia), Stosunki międzynarodowe (I i II stopień, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopień), Produkcja medialna (I i II stopień, Prawno-menadżerski (studia II stopnia), Biologii (I i II stopień), Biotechnologii (I i II stopień), Chemii (I i II stopień), Lingwistyka stosowana (I stopień), Filologia angielska (I stopień), Geografia (I i II stopień), Geoinformatyka (I i II stopień), Gospodarka przestrzenna (I i II stopień),Turystyka i rekreacja (I i II stopień), Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopień) oraz Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (II stopień) poprzez udział w wysokiej jakości stażach studenci (moduł 3), nowych lub zmodyfikowanych programach kształcenia dopasowanych do wymogów rynku pracy(moduł 1) oraz certyfikowanych szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych i zajęciach w formie projektowej podnoszących kompetencje zawodowe, informatyczne oraz analityczne (moduł 2) do grudnia 2020r.

Kolejnym celem jest usprawnienie zarządzania w UMCS poprzez wdrożenie 4 systemów informatycznych wspomagających zarządzanie informacjami oraz wsparcie Uczelni w zakresie zwiększenia absorpcji środków finansowych na badania, podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych, administracyjnych Uczelni (min.123 os.) poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej Uczelni (min.36 os.) w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją oraz umiejętności prezentacyjnych poprzez udział w szkoleniach (moduł 6) do grudnia 2020r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące moduły działań:

● moduł programów kształcenia: zadania 8-10,

● moduł podnoszenia kompetencji: zadania 1-5,

● moduł programów stażowych: zadania 6-7,

● moduł zarządzania w instytucji szkolnictwa wyższego: zadania 11-14 (KD10).

Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez lepsze przygotowane studentów do wejścia na rynek pracy. Studenci poszczególnych kierunków otrzymają dedykowane im wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych, analitycznych i informatycznych w ramach modułu podnoszenia kompetencji czy też nabycie umiejętności praktycznych w toku realizacji zadań stażowych w ramach modułu programów stażowych. Ponadto część studentów objętych modułem programów kształcenia weźmie udział w nowym międzynarodowym programie kształcenia, nowych zajęciach fakultatywnych czy też nowoutworzonej prorynkowej specjalności i jako absolwenci zostaną wyposażeni w kompetencje zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Z kolei UMCS poprzez realizację projektu dołączy do grona uczelni wyższych, które wprowadziły zmiany w zakresie zarządzania poprzez wdrożenie usprawnień systemowych w zakresie przepływu danych elektronicznych, w obszarze pozyskiwania funduszy na badania. Ponadto udział pracowników kadry akademickiej, kierowniczej i administracyjnej w oferowanych szkoleniach/kursach przyczyni się do podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Grupa docelowa:

151 osób stanowiących kadrę kierowniczą i administracyjną UMCS(w tym 112 pracowników objętych szkoleniami z zakresu kompetencji zarządczych,  30 osób objętych szkoleniami oraz wizytami studyjnymi w zakresie absorpcji środków finansowych na badania oraz 14 pracowników sekcji informatycznej oraz ABI UMCS objętych szkoleniami z administracją systemami informatycznymi wdrażanymi w ramach projektu. Kadra kierownicza: osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi Kadra administracyjna: to pracownicy obsługi finansowej i organizacyjnej.

40 osób stanowiących kadrę akademicką UMCS: nauczyciele akademiccy UMCS zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, adiunkta, asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora, instruktora, a do r.1990 i ponownie od r. 2006 na stanowisku dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.

951 studentów UMCS na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe(studia I i II st.), Stosunki międzynarodowe (I i II st.), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II st.), Produkcja medialna (I i II st.), Prawno-menadżerskiego (studia II st.), Biologii ( I i II st.), Biotechnologii (I i II st.), Chemii (I i II st.), Lingwistyka stosowana (I st.), Filologia angielska (I st.), Geografia (I i II st.), Geoinformatyka (I i II st.), Gospodarka przestrzenna(I i II st.), Turystyka i rekreacja(I i II st.), Bezpieczeństwo wewnętrzne (I st.) oraz Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (II st.)