Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Zad. 4

Wsparcie w ramach zadania zostanie zorganizowane dla UP w ramach 4 ścieżek merytorycznych po 15 osób każda: Geomodelowanie, Geospec, Geoinfo, Destination Manager. Każdy uczestnik projektu otrzyma ok. 166 h wsparcia, na które składać się będą:

 1. Bilans kompetencji
 2. Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
 3. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych
 4. Forum branżowe
 5. Wizyty studyjne

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI I/LUB ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE
Dla każdego szkolenia zostanie opracowany sylabus, wskazujący na szczegółowe efekty kształcenia, które dzięki udziałowi w projekcie osiągną uczestnicy projektu. Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat/zaświadczenie potwierdzający
uczestnictwo w szkoleniu i zdobyte kompetencje zawodowe. Osobami prowadzącymi zajęcia będą osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe adekwatne do prowadzonych zajęć. Zajęcia odbywać się będą na terenie uczelni, popołudniami (po zajęciach) oraz w dni wolne od zajęć.

Szkolenia przewidziane w ramach poszczególnych ścieżek:

 • DESTINATION MANAGER

Kurs na rezydenta turystycznego 24h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

tematyka:

 • Prawne i organizacyjne podstawy pracy rezydenta
 • Zakres obowiązków i zadań rezydenta
 • Serwis lotniskowy przylotowy i wylotowy
 • Serwis hotelowy
 • Kontakt z klientem
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • Współpraca z kontrahentami
 • Praca rezydenta a praca pilota
 • Rezydent w roli przewodnika turystycznego
 • Praca rezydenta w poszczególnych państwach

Zaawansowana obsługa klienta w biurze podróży przy użyciu systemów rezerwacyjnych 40h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

tematyka:

 • Obsługa klienta w biurze podróży - marketing i sprzedaż oferty turystycznej
 • Obsługa klienta terenie pilotaż turystyczny
 • Wykorzystanie systemów rezerwacyjnych w obsłudze ruchu turystycznego

Cel: przygotowanie studenta do realizacji zadań pracownika biura turystycznego.

Start up w turystyce 1h/UP6 (zadanie zlecone) -15 osób x 2 edycje

tematyka:

 • Analizy potrzeb rynku turystycznego
 • Zakładanie działalności turystycznej
 • Biznesplan

Cel: przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnej działalności turystycznej.

Marketing poprzez media społecznościowe 24h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje
tematyka:

 • Wstęp do social media
 • Podstawy strategii w mediach społecznościowych
 • Analiza możliwości najpopularniejszych mediów społecznościowych
 • Planowanie obecności marki/firmy/instytucji w mediach społecznościowych

Cel: pokazanie jak powstał i funkcjonuje we współczesnych realiach Internet oraz zjawisko social media czy Web 2.0. Ma zapoznać uczestników z narzędziami, za pomocą których można z łatwością zaprojektować kampanie internetowe lub budować markę własnej działalności. Sposoby weryfikacji efektów w ramach szkoleń: pisemny test.

 • GEOSPEC

Kurs z zakresu przetwarzania danych LIDAR liczba godzin 30 (zadanie zlecone) ilość uczestników 15 osób x 2 edycje

tematyka:

 • Lotnicze skanowanie laserowe;
 • Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego;
 • Klasyfikacja zaawansowana chmury punktów;
 • Kontrola jakości chmury punktów;
 • Numeryczne modele wysokościowe i produkty pochodne ALS;
 • Wsadowe przetwarzanie chmury punktów;
 • Przegląd funkcji przetwarzania danych LiDAR w darmowych aplikacjach;
 • Wykorzystanie danych LiDAR w naukach o Ziemi

Szkolenie ma na celu uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania danych LIDAR. Student potrafi przeprowadzić podstawowe klasyfikacje w ramach chmur punktów, przeprowadzić kontrolę jakość otrzymanych danych przestrzennych LIDAR, zna podstawowe narzędzia i darmowe aplikacje umożliwiające analizę danych LIDAR, stosuje zdobyte umiejętności w badaniach środowiskowych z zakresu nauk o Ziemi. Sposoby weryfikacji efektów: pisemny test.

 

TLS (Terrestrial Laser Scanning) w teorii i praktyce liczba godzin 30 (zadanie zlecone) ilość uczestników 15 osób x 2 edycje

tematyka i wymagane treści merytoryczne:

 • Naziemne skanowanie laserowe techniki pomiaru i urządzania pomiarowe;
 • Opracowanie danych pochodzących z naziemnego skanowania laserowego;
 • Manualna klasyfikacja chmury punktów z wykorzystaniem narzędzi 2D i 3D;
 • Automatyczna klasyfikacja chmury punktów, modelowanie bryłowe obiektów
 • Teksturowanie, tworzenie siatki i numerycznych modeli terenu, parametryzacja i pomiary na modelu
 • (objętość, powierzchnia, odległości itp.)
 • Import i eksport danych pozyskanych ze skaningu naziemnego
 • Kalibracja/rejestracja, łączenie wielostanowiskowych chmur punktów
 • Funkcje przetwarzania i prezentacji danych skaningu naziemnego w aplikacjach
 • Wprowadzenie do pomiarów GPS RTK, ustalanie położenia geograficznego, praca w sieciach RTK
 • Nadawanie georeferencji chmurze punktów na podstawie pomiarów GPS RTK

Dzięki udziałowi w szkoleniu student zna podstawowe techniki i urządzenia umożliwiające pomiar TLS; potrafi zaimportować uzyskane w trakcie pomiaru dane przestrzenne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania; przeprowadza łączenie wielostanowiskowych chmur punktów; potrafi przeprowadzić podstawową manualna oraz automatyczną klasyfikację chmury punktów; potrafi nadać georeferencje na podstawie danych zewnętrznych i pomiarów własnych RTK; samodzielnie wykonuje pomiary wytypowanego obiektu; stosuje zdobytą wiedzę w ramach kameralnych zadań projektowych. Sposoby weryfikacji efektów: pisemny test.

Fotogrametria bezzałogowa, RTK w teorii i praktyce 40/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

tematyka i wymagane treści merytoryczne:

 • prezentacja obsługi i technik wykonywania pomiarów bezzałogowym statkiem powietrznym;
 • kurs obsługi i pilotażu statku powietrznego;
 • wykonywanie zdjęć wbudowaną kamerą;
 • prezentacja obsługi i technik pomiaru GPS RTK;
 • ocena dostępności przestrzenie powietrznej i stanu warunków meteorologicznych;
 • ustalenie trasy przelotu (pokrycie podłużne i poprzeczne zdjęć);
 • ustalenie wysokości przelotu;
 • ustalenie czasu trwania misji;
 • ustalenie dodatkowych parametrów lotu, kalibracja kompasu i GPS;
 • wybór miejsc i założenie fotopunktów;
 • kontrola przebiegu misji (warunki atmosferyczne, kolizje, przestrzeń powietrzna);
 • podstawy teoretyczne areotriangulacji, tworzenia ortofotomapy oraz NMT;
 • prezentacja metod obróbki danych pozyskanych bezzałogowym statkiem powietrznym w wybranym
 • oprogramowaniu;
 • export/import zdjęć;
 • kalibracja i łączenie zdjęć, tworzenie chmury punktów na podstawie zdjęć;
 • tworzenie ortofotomapy;
 • wskazanie punktów dostosowania posiadających znane współrzędne;
 • optymalizacja układu - definiowanie parametrów kalibracji punktów, modelu oraz ortofotomapy;
 • porównanie i analiza otrzymanych wyników

Dzięki udziałowi w szkoleniu student zna podstawowe techniki wykonywania pomiarów bezzałogowym statkiem powietrznym; potrafi zaplanować i przeanalizować nalot pomiarowy; potrafić ustalić zagrożenia związane z nalotem; zna teoretyczne podstawy areotriangulacji; potrafi nadać współrzędne fotografiom na podstawie znanych punktów dostosowania; zna techniki prezentacji danych uzyskanych w czasie własnych pomiarów; potrafi zdefiniować parametry kalibracji danych wyjściowych; stosuje zdobyte umiejętności w praktyce; prezentuje i potrafi przeanalizować otrzymane wyniki. Sposoby weryfikacji efektów: pisemny test.

 • GEOMODELOWANIE

Geomaping i reprezentacja kartograficzna danych pomiarowych 15h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

tematyka:

 • techniki kartowania i mapowania złożonych obiektów terenowych

Dzięki udziałowi w szkoleniu student efektywnie posługuje się aplikacjami ArcGIS (Spatial Analyst, Gostatistical Analyst). Sposoby weryfikacji efektów: ocena na bieżąco przez trenera oraz wykonanie określonego zestawu ćwiczeń; test końcowy.

2. Teledetekcyjne metody inwentaryzacji liczba godzin 20 (zadanie zlecone) ilość uczestników 15 osób

źródła i metody przetwarzania danych teledetekcyjnych
Dzięki udziałowi w szkoleniu student efektywnie posługuje się aplikacjami ArcGlobe i ARCscene.

3. Geobazy i jej eksploatacja 15h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

projektowanie i zarządzania złożonymi bazami danych o środowisku, terenie i obiektach specjalnych
środowisk

Dzięki udziałowi w szkoleniu student efektywnie posługuje się aplikacjami w środowisku GIS

4. Modelowanie obiektów trójwymiarowych 25h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

generowanie i edycja modeli 3D

Dzięki udziałowi w szkoleniu student efektywnie posługuje się aplikacjami ArcGIS Pro, ArcGlobe i ARCscene

5. Wektoryzacja i renderowanie chmury punktów 25h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

 • mapowanie tekstur
 • rendering
 • wizualizacje i grafika komputerowa 3D

Dzięki udziałowi w szkoleniu student efektywnie posługuje się aplikacjami LP360 oraz 3D Analyst
Sposoby weryfikacji efektów szkoleń: ocena na bieżąco przez trenera oraz wykonanie określonego zestawu
ćwiczeń; test końcowy.

 • GEOINFO

1. Python na platformie QGIS 20h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia własnych narzędzi w aplikacji QGIS z wykorzystaniem języka programowania Python. W ramach kursu UP, pod nadzorem prowadzącego, stworzą i przetestują zaprojektowaną aplikację. Dzięki udziałowi w szkoleniu stud. zapozna się z możliwościami tworzenia nowych funkcjonalności w języku programowania Python, które można wykorzystać do kompleksowego przetwarzania dużych ilości danych. Sposoby weryfikacji efektów: ocena na bieżąco przez trenera oraz test końcowy.

2. JAVA EE 20h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2 edycje

Rozszerzenie umiejętności programowania wielowarstwowych aplikacji korporacyjnych na platformie Java Enterprise Edition (JEE) oraz ich współpraca z systemami mobilnymi. W ramach kursu uczestnicy, pod nadzorem prowadzącego, stworzą i przetestują zaprojektowaną aplikację Dzięki udziałowi w szkoleniu stud. uzyska wiedzę na temat rozwiązań wykorzystywanych w korporacjach a opartych na języku Java. Dodat. stud. uzyska wiedzę dotyczącą procesu tworzenia aplikacji biznesowych w
oparciu o rozwiązanie Java EE. Sposoby weryfikacji efektów: ocena na bieżąco przez trenera oraz test końcowy.

3. Tworzenie responsywnych internetowych aplikacji mapowych 20h/UP (zadanie zlecone) 15 osób x 2
edycje

Oponowanie podstaw tworzenia responsywnych internetowych aplikacji mapowych przy pomocy języków JavaScript i Python z wykorzystaniem biblioteki Leaflet i freamworka Django.

W ramach kursu UP, pod nadzorem prowadzącego, stworzą i przetestują zaprojektowaną aplikacji. Dzięki udziałowi w szkoleniu stud.będzie posiadał wiedzę niezbędną do tworzenia geoportali internetowych z możliwością interaktywnej korespondencji z warstwa programu. Sposoby weryfikacji efektów: ocena na bieżąco przez trenera oraz test końcowy.

4. Zarzadzanie projektami informatycznymi - liczba godzin 20 (zadanie zlecone) ilość uczestników 15 osób x 2 edycje

Zapoznanie się i przećwiczenie procedur stosowanych przy zarządzaniu projektami informatycznymi w branży IT. W ramach kursu uczestnicy, pod nadzorem prowadzącego, opracują strategię zarządzania własnym projektem dotyczącym stworzenia aplikacji GIS. Dzięki udziałowi w szkoleniu student dostanie kompendium wiedzy na temat pracy w dużych korporacjach w systemie projektowym. Obecnie w każdej firmie informatycznej i geoinformatycznej tego typu działania to norma, dlatego tego typu zajęcia przygotuję studenta do pracy w systemie projektowym.

5. Przetwarzanie wieloaspektowych danych przestrzennych z użyciem bibliotek GDAL - liczba godzin 20 (zadanie zlecone) ilość uczestników 15 osób x 2 edycje

Wprowadzenie d o efektywnego przetwarzania danych przestrzennych różnych typów w oparciu o standardowe w branży GIS otwarte biblioteki programistyczne GDAL. W ramach kursu uczestnicy, pod nadzorem prowadzącego, stworzą i przetestują zaprojektowaną aplikację Dzięki udziałowi w szkoleniu student będzie potrafił w sposób szybki z pominięciem interfejsu graficznego pozyskać dane przestrzenne spełniające odpowiednie założenia z różnych źródeł danych. Sposoby weryfikacji efektów: ocena na bieżąco przez trenera oraz test końcowy. Uczestnicy szkoleń certyfikowanych otrzymają stosowne certyfikaty, zaś uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia.

 • DESTINATION MANAGER - przewidziano pracę projektową w formie zadania:

Projektowanie innowacyjnej oferty turystycznej
Zakres tematyczny:

 • Praktyczna analiza rynku turystycznego określonej destynacji turystycznej
 • Ocena atrakcyjności oferty turystycznej określonej destynacji turystycznej
 • Przygotowanie innowacyjnego pakietu turystycznego na wyjazd 7-dniowy dla wybranej grupy docelowej z
 • Polski
 • Opracowanie propozycji poprawy jakości usług turystycznych w określonej destynacji turystycznej
 • Efekty do osiągnięcia w ramach zadań projektowych:
 • Umiejętność zastosowania metod analizy runku turystycznego i oceny atrakcyjności oferty turystycznej
 • Umiejętność kreatywnego myślenia
 • FORUM BRANŻOWE

Uczestnicy projektu zaprezentują wyniki prac projektowych w trakcie warsztatów branżowo-społecznych. Warsztaty zorganizowane będą jako podsumowanie prac projektowych dla każdej ścieżki oddzielnie. Wezmą w nim udział przedststawiciele uczelni, pracodawców. Forum dla każdej ścieżki będzie trwać ok. 5 h. Dzięki udziale w warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość skonfrontowania wyników swojej pracy z opiniami pracodawców, a także innymi uczestnikami. 

 • WIZYTY STUDYJNE

W celu rozwoju kompetencji analitycznych i rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem przyszłej pracy zawodowej, a także pracy zespołowej, każdy z uczestników projektu odbędzie wizytę studyjną u pracodawcy. W ramach ścieżek GEOSPEC, GEOMODELOWANIE oraz GEOINFO wizyta będzie obejmować 20h, w ramach ścieżki DESTINATION MANAGER wizyta w formie wyjazdu zagranicznego obejmować będzie 40 h. Celem wizyty jest poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania firm działających w obszarze kierunku studiów objetych projektem i podniesienie kluczowych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy kompetencji zawodowych. Wizyta będzie odbywać się pod okiem mentora ze strony Uczelni, który będzie odpowiedzialna za wyznaczenie celów szczegółowych (dziennych) wizyt, omawianych (przy współudziale przedstawiciela firmy) kluczowych aspektów prowadzonej działalności oraz dokonywać podsumowania każdego dnia wizyty wraz z odpowiedzią na pytania uczestnikow projektu.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA