Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii - Zad. 1

Zadanie skierowane jest do 135 studentów ostatnich 2 semestrów studiów stacjonarnych, po 45 osób w ramach każdej edycji kształcenia w 3 latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 i 202/2021, każdy po 45 osób,z kierunku:

  • Biotechnologia UMCS (l st. 3 rok, II st. 2 rok) po 30 os./ rok
  • Biologia UMCS (I st. 3 rok, II st. 2 rok) po 15 os./ rok.

1. Szkolenie wyjazdowe Hodowla komórek zwierzęcych i ludzkich (19 h, 3 dni/ grupę x 2 grupy)

  • Tematyka: praktyczne zapoznanie z metodami hodowli komórek zwierzęcych i ludzkich z omówieniem metod analitycznych stosowanych do monitorowania eksperymentów badania cytotoksyczności, różnicowania, proliferacji, migracji i adhezji komórek, z testami oceniającymi żywotność komórek, ich proliferację i apoptozę, opanowanie podstawowych informacji dotyczących aparatury niezbędnej do prowadzenia eksperymentów wykorzystujących hodowle komórkowe.

2. Szkolenie wyjazdowe Techniki PCR oraz RT-PCR wraz z analizą danych (14 h, 2 dni/ grupę x 2 grupy)

  • Tematyka: poznanie zasad organizacji pracy w laboratorium molekularnym z niezbędnymi zasadami BHP, opanowanie podstawowych informacji dotyczących technik- PCR i real-time PCR, izolacji DNA , podstawowej aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach PCR i real-time PCR, opanowanie praktycznych metod monitorowania ilości produktów powstających w reakcji real-time PCR, optymalizacji reakcji PCR i real-time PCR, interpretacji wyników uzyskanych badań.

3. Warsztaty z nowoczesnych technik chromatograficznych(32 h,6-10 dni/gr. x 2 gr.)

  • Tematyka:zapoznanie z metodyką przygotowania próbek do analiz chromatograficznych (np.ekstrakcja do fazy stałej-SPF: Solid Phase Extraction),opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu metod rozdziału technikami chromatografii cienkowarstwowej(TLC: Thin Layer Chromatography), HPLC (na złożach odwróconej fazy),chromatografii podziałowej typu Flash oraz chromatografii gazowej (GC- Gas Chromatography)