Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UMCS - Zad. 11

Zadanie obejmuje realizację następujących szkoleń dla łącznie 40 pracowników kadry akademickiej:

1) Szkolenie "Zarządzanie informacją naukową składnikiem kompetencji informacyjnych" warsztaty w pracowni komputerowej obejmuje 16 h, 1 gr. /10 os., obejmować będzie m.in. zagadnienia:

 • Kompetencje informacyjne elementem wykształcenia ogólnego;
 • Zarządzanie informacją naukową w pracy badawczej i dydaktycznej;
 • Internetowe zasoby i narzędzia zarządzania informacją naukową: m.in wyszukiwarki ogólne i specj., naukowe bazy danych - bibliograficzno-abstraktowe, cytowań, pełnotekstowe, czasopism open access, bazy surowych danych badawczych, aplikacje do analizy danych, wizualizacji informacji, zarządzanie bibliografią i wykrywania plagiatów;
 • Internet podręcznikiem akademickim;
 • Metody kształtowania kompetencji informacyjnych.

Efekty kształcenia:

 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania zasobów internetowych i narzędzi zarządzania informacją naukową;
 • Doskonalenie umiejętności kształtcenia kompetencji informacyjnych u studentów;
 • Poszerzanie umiejętności zarządzania informacją naukową;
 • Weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia przeprowadzona na podstawie wykonania projektu - konspektów zajęć kształtujących kompetencje informacyjne

2) Kurs z języka angielskiego poziom B2 lub C1, kt. obejmować będzie zagadnienia niezbędne do osiągnięcia poziomu B2/C1 z poziomu wyjściowego B1/B2 oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu komponentu akademickiego. Kurs realizowany w wymiarze 60 godz. dla 10 os.

 • obejmuje zagadnienia niezbędne do osiągnięcia poziomu B2/C1 z pozycji wyjściowej B1/B2 oraz dodatkowych zagadnień z zakresu komponentu akademickiego tj: wyszukiwanie i przetwarzanie informacji przygotowanie prezentacji na podstawie materiału fachowego, sporządzanie notatek z wykładów i przeczytanych tekstów, pisanie tekstów Akademickich, np. streszczenia, abstraktu, eseju lub raportu. 

Efekty kształcenia: 

 • Poszerzenie umięjętności rozumienia szerokiego zakresu trudnych tekstów. 
 • Usprawnienie płynnego i spontanicznego wypowiadania się. 
 • Doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w kontaktach edukacyjnych bądź zawodowych, a także społecznych i towarzyskich.

3) Szkolenie "Innowacyjne metody prezentacji danych-Tworzenie prezentacji w Prezi i MS PowerPoint", obejmuje 16 h, prowadzone w 4 gr. x 10 osób.

 • Przegląd narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Porównanie specyfiki prezentacji w Prezi i MS PowerPoint.
 • Projektowanie prezentacji w Prezi. 
 • Omówienie typów kont i licencji;
 • Nawigacja po kanwie.
 • Układanie elementów w ścieżki.
 • Tworzenie animacji.
 • Prezentowanie.
 • Zarządzanie folderami i uprawnieniami.
 • Prezentacja aplikacji Prezi Desktop; Studium przypadku).
 • Projektowanie prezentacji w MS PowerPoint. (w tym m.in. Struktura prezentacji w PowerPoint)
 • Tworzenie i modyfikacja slajdów.
 • Zastosowanie wzorców.
 • Wstawianie i formatowanie obiektów.
 • Wykorzystanie wykresów, tabel i diagramów do prezentacji danych.
 • Sterowanie prezentacją.
 • Zastosowanie dodatków w celu aktywizacji słuchaczy.
 • Wykorzystanie makr i podstaw języka VBA w tworzeniu prezentacji.
 • Studium przypadku.
 • Porównanie różnic, ograniczeń i możliwości analizowanych narzędzi.

Efekty kształcenia:
MS PowerPoint:

 • Doskonalenie umiejętności niezbędne do efektywnego tworzenia przejrzystych, spójnych i interesujących slajdów.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania podstawowych i zaawansowanych funkcji, umożliwiających pełne wykorzystanie zasobów narzędzia.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu rozszerzeń programu zapewniających dostęp do metod ułatwiających aktywizację słuchaczy w trakcie prezentacji.

Prezi:

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia konta, nawigacji w środowisku PREZI, ustawienia szablonu i dostosowywania tła, dodawania tekstu, hiperłącza, opcji formatowania, wstawianie istniejących plików do PREZI.
 • Poznanie możliwości pracy z obrazami i kształtami, ramkami, ścieżką, muzyką.
 • Nabycie wiedzy z zakresu pobierania, osadzania i udostępniania PREZI.
 • Rozwijanie umiejętności konwersji Power Point do PREZI.

4) Szkolenie "Kurs moderatora Design Thinking" 35h szkolenia (7hx5dni), szkolenie realizowane w 1 grupie 10 os.

 • Podstawy/historia/teoria design thinking.
 • Diagnoza potrzeb i generowanie pomysłów. 
 • Prototypowanie i testowanie.
 • Praktyczne wskazówki.
 • Konkretne narzędzia.
 • Warsztaty kreatywne, podczas których zrealizowany zostanie cały proces Design Thinking (dalej DT) w praktyce od użytkownika po rozwiązanie.

Efekty kształcenia:

 • Nabycie wiedzy na temat historii i teorii DT
 • Rozwijanie kompetencji do prowadzenia warsztatów i procesów metodą DT
 • Doskonalenie umiejętności trafnego diagnozowania ukrytych potrzeb użytkownika
 • Poszerzanie umiejętności budowania zespołu nastawionego na kreatywne rozwiązania
 • Doskonalenie umiejętności pobudzania zespołów do kreatywnej aktywności.

5) Szkolenie Profesjonalne Wystąpienia Publiczne szkolenie realizowane w wymiarze 16 godz. dla 40 osób (4 gr. x 10 os.).

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Anatomia wystąpień publicznych (umiejętn. wymagane do efektyw. przemawiania do grup)
 • Najważniejsze zasady zachowania się podczas wystąpień publicznych sprawdz. zabiegi aktorów i mówców biznesowych.
 • Jak mówić, siedzieć, stać i poruszać się, aby przykuwać uwagę słuchową.
 • Etykieta profesjonalnego ubioru kobiet i mężczyzn.
 • Konstrukcja wystąpienia
 • Precyzyjna komunikacja werbalna (Sposoby na mocne otwarcie prezentacji; Nigdy nie zaczynaj od; Jak zakończyć wystąpienie; Zatruwacze prezentacji zwroty osłabiające kontakt ze słuchaczami; Zasady używania liczb; Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy używanie wszystkich kanałów sensorycznych w trakcie prezentacji)

Efekty kształcenia:

 • Zdobycie umiejętności z zakresu przygot. i prowadzenia prezentacji;
 • Uświadomienie mocnych stron;
 • Zdobycie umiejętności z zakresu autoprezentacji;
 • Diagnoza umiejętności prezentacyjnych;
 • Poznanie narzędzi zapewniających interesujący przebieg prezentacji;
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

6) Warsztaty z zakresu Wykorzystania elementów statystyki w warsztacie nauczyciela akademickiego, warsztaty realizowane dla 1 gr x 10 os., 30 godz.

Zakres tematyczny zajęć:

 • Praca z seriami danych dwu zmiennych;
 • Prawdopodobieństwo;
 • Rozkład normalny;
 • Rozkład statystyk z próby;
 • Estymacja parametrów statystyk;
 • Testowanie hipotez statyst.;
 • Testowanie średnich;
 • Prognozowanie;
 • Analiza wariancji;
 • Chi kwadrat.

Efekty kształcenia:

 • Umiejętność przeprowadzania analizy danych z użyciem programu Excel,
 • Umiejętność konstruowania i rozumienia struktury relacyjnych baz danych,
 • Umiejętność przeprowadzania analiz danych w oparciu o bazy,
 • Umiejętność prezentowania i publikowania danych w różnej formie.

Zakładane efekty kształcenia weryfikowane będą poprzez test/egzamin na koniec każdego szkolenia.
Zdobyte kompetencje zostaną wykorzystane przez uczestników projektu w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr. 

Każdy uczestnik projektu odbędzie szkolenie z zakresu:

 • Profesjonalne wystąpienia publiczne
 • Innowacyjne metody prezentacji danych
 • Tworzenie prezentacji w Prezi i MS PowerPoint. 

Dodatkowo każdy z uczestników projektu wybierze 1 szkolenie z proponowanych poniżej:
-Zarządzanie informacją naukową składnikiem kompetncji informacyjnych
-Kurs z języka angielskiego poziom B2 lub C1
-Kurs moderatora Design Thinking
-Wykorzystanie elementów statystyki w warsztach nauczyciela akademickiego