Plan rozwoju badań

PLAN

ROZWOJU BADAŃ NAUKOWYCH

W DYSCYPLINIE PEDAGOGIKA

W UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LATACH 2019-2025

Plan rozwoju badań naukowych w dyscyplinie pedagogika opiera się bezpośrednio na założeniach opracowanej strategii rozwoju dyscypliny pedagogika. Stanowi pewne skonkretyzowanie i uszczegółowienie szeroko pojętej działalności naukowej pracowników. Jednocześnie odzwierciedla istotę współczesnych trendów w opisie i wyjaśnianiu zjawisk, będących przedmiotem zainteresowania dyscypliny pedagogika.

Plan rozwoju badań naukowych jest rezultatem dokonanej analizy SWOT dotychczasowych przedsięwzięć badawczych w Instytucie Pedagogika.