Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella longbeachae oraz Legionella dumoffii, Nr patentu: PL.227092

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy: Monika Janczarek, Marta Palusińska-Szysz
Opis

Jeden z cyklu 4 patentów. Dotyczy sposobu identyfikacji siedmiu gatunków bakterii patogennych należących do
rodziny Legionellaceae. Bakterie te stanowią naturalną mikroflorę środowisk wodnych i glebowych.
W środowisku naturalnym bakterie Legionella namnażają się w komórkach wolnożyjących pierwotniaków.
Po przedostaniu się do sztucznych systemów dystrybucji wody, które są źródłem skażonego
wodno-powietrznego aerozolu, stają się ważnym czynnikiem etiologicznym nietypowego zapalenia
płuc u ludzi. Wyjątkowa zdolność pałeczek Legionella do infekcji makrofagów, czyli komórek predysponowanych
do zwalczania drobnoustrojów, nabyta w toku ewolucji z pierwotniakami, prowadzi do
rozwoju ostrego, wielopłatowego zapalenia płuc zwanego chorobą legionistów. W obrazie radiologicznym
klatki piersiowej widoczne są nacieki i guzki, ale zmiany te nie są na tyle charakterystyczne, by
na ich podstawie odróżnić legionelozowe zapalenie płuc od pneumonii o innym pochodzeniu. Badania
laboratoryjne oraz histopatologiczne płuc mogą jedynie sugerować etiologię, ale podstawę do
rozpoznania choroby dają testy mikrobiologiczne. Trudności w diagnozowaniu infekcji pałeczkami
Legionella wynikają z faktu, że bakterie te mają wysokie wymagania odżywcze i nie rosną na standardowych
podłożach do hodowli bakterii. Przypadki legionelozy rozpoznaje się na podstawie obecności
termostabilnego antygenu w moczu (LPS), metod serologicznych i genetycznych.
Dostępne metody diagnostyki w kierunku legionelozy mają pewne ograniczenia, dlatego uzasadnione
jest stosowanie kilku różnych metod identyfikacji tych pałeczek, co jednak nie zawsze gwarantuje postawienia
jednoznacznej diagnozy. W dalszym ciągu istnieje potrzeba opracowywania nowych, szybkich,
tanich i uniwersalnych testów, które mogłyby być stosowane na różnych etapach choroby.
W patentach nr PL225896, PL227093, PL227091 i PL227092 opracowano zestawy starterów w oparciu
o sekwencje unikatowych genów pmtA i pcs oraz genu 16S rRNA, które umożliwiają identyfikację
bakterii należących do różnych gatunków Legionella przy użyciu reakcji PCR (Legionella pneumophila,
L. micdadei, L. bozemanae, L. longbeachae, L. dumofii, L. drancourtii i L. gormanii.

Nr zgłoszenia: bazowe PL406879, właściwe PL419591
Data wydania decyzji: 2017-05-19

Link do dokumentów

Właściciel czterech patentów: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Oferta dla biznesu