WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W OBSZARZE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Rodzaj oferty
badania naukowe
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
pok. 1213, 1209
tel. 81 537 55 40, 81 537 55 41, 81 537 57 50
e-mail: biznes@umcs.pl
Opis

Zakres oferowanej współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze badań środowiskowych obejmuje w szczególności:

 • inwentaryzację, waloryzację oraz ekspertyzę przyrodniczą terenów cennych przyrodniczo;
 • monitoring populacji gatunków chronionych, zagrożonych, z programu Natura 2000, obcych, inwazyjnych oraz wskaźnikowych etc.;
 • monitoring przyrodniczy przedrealizacyjny i porealizacyjny różnych inwestycji;
 • realizację zamówionych projektów badawczych o charakterze przyrodniczym;
 • nadzór przyrodniczy, konsultacje, operaty;
 • projektowanie sieci stanowisk różnych organizmów do monitoringu;
 • ocenę skutków ochrony czynnej organizmów;
 • ocenę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków według metodyki GIOŚ;
 • ocenę stanu kondycji ekosystemów (analiza elementów biotycznych i abiotycznych) oraz opracowanie zestawu zaleceń właściwego ich użytkowania z perspektywy przeznaczenia i funkcji;
 • ocenę oddziaływania różnych czynników na środowisko (część przyrodnicza);
 • ocenę (screening) ryzyka przyrodniczego (np. ornitologicznego, entomologicznego) różnych inwestycji;
 • opracowywanie planów ochrony w zakresie różnych grup organizmów oraz obiektów chronionych, jako całości;
 • rekomendacje użytkowania ekosystemów w zgodzie z potrzebami ochrony gatunków zwierząt;
 • wycinki drzew pod nadzorem ornitologicznym i entomologicznym;
 • opracowania z zakresu diagnostyki szkodników: magazynowych, roślin ogrodniczych, sadowniczych i uprawnych, wybranych grup bezkręgowców;
 • pomoc w doborze składu gatunkowego roślin, w zależności od przeznaczenia (np. zieleń miejska – śródmiejskie łąki kwietne, parki miejskie; tereny przemysłowe, pobocza dróg, nasypy drogowe, ogrody dla zapylaczy);
 • uprawę roślin w kontrolowanych warunkach (szklarnia, ogród): komory wegetacyjne (długość dnia i nocy, rodzaj światła, wilgotność, temperatura), szklarnia (temperatura, oświetlenie, nawadnianie);
 • hodowlę owadów w kontrolowanych warunkach: komory hodowlane (fotoperiod, temperatura);
 • wdrażanie metod zwalczania inwazyjnych gatunków roślin;
 • biotesty – badanie żywotności nasion (zdolność i energia kiełkowania, próba tetrazolinowa);
 • opracowania edukacyjne (np. przewodniki przyrodnicze, projektowanie i przygotowanie przewodników do ścieżek edukacyjnych);
 • analizy literaturowe dotyczące powyższych zagadnień;
 • identyfikację roślin naczyniowych w terenie oraz na podstawie okazów zielnikowych (w formie wegetatywnej i generatywnej), nasion, owoców i siewek;
 • identyfikację i hodowlę grzybów mikroskopijnych w kulturach in vitro;
 • identyfikację owadów (żywych i zakonserwowanych) oraz innych bezkręgowców, występujących w otoczeniu człowieka (np. chronionych, ginących, o znaczeniu gospodarczym, epidemiologicznym);
 • pobór i przygotowanie próbek gleby i/lub materiału roślinnego do dalszych analiz: określenie zawartości suchej masy, suszenie, mielenie, spalanie;
 • analizę entomologiczną prób glebowych i innych podłoży;
 • projektowanie ogrodów dla zapylaczy (łąki kwietne, ogródki edukacyjne);
 • sporządzanie na zamówienie trwałych preparatów mikroskopowych owadów, do celów dokumentacyjnych i dydaktycznych. 

Oferta dla biznesu