Sposób wytwarzania mutanazy na drodze hodowli mikroorganizmu, Nr Patentu: PL.208395

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy: Prof. dr hab. Janusz Szczodrak, dr hab. Adrian Wiater, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska
Opis

Przedmiotem tych dwóch wynalazków jest nowy sposób wywarzania enzymu mutanazy na drodze
hodowli bakterii Paenibacillus curdlanolyticus lub grzyba Trichoderma harzianum na podłożu
zawierającym α-1,3-glukan pochodzący z grzyba żółciaka siarkowego. Mutanazy (α-1,3-glukanazy)
są jedyną grupą enzymów mających zdolność do efektywnego rozkładu mutanów, nierozpuszczalnych
w wodzie polisacharydów budujących szkielet płytki nazębnej, będącej jedną z przyczyn rozwoju
próchnicy zębów. Mutanaza, dezintegrując strukturalny element płytki, umożliwia skuteczną
walkę z ta chorobą. Większość drobnoustrojów będących producentami mutanaz wytwarza je tylko
wtedy, gdy w podłożu hodowlanym obecny jest właściwy induktor. Znanym induktorem mutanazy
jest mutan będący polimerem glukozy, w którym reszty glukozy w łańcuchu głównym połączone
są wiązaniami α-1,3-glikozydowymi. Jednakże produkcja mutanaz w dużej skali w oparciu o ten
induktor praktycznie nie jest możliwa ze względu na niedostępność mutanu na rynku. Celem wynalazku
było otrzymanie mutanazy z wykorzystaniem innego, taniego i łatwo dostępnego, źródła
polisacharydu podobnego do mutanu, czyli α-1,3-glukanu pochodzącego z grzyba nadrzewnego
żółciaka siarkowego.

Nr Zgłoszenia: PL390543
Data wydania decyzji: 2011-01-17
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Link do dokumentów

Oferta dla biznesu