Przygotowanie dokumentacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Ekologia i ochrona środowiska
Koordynator
Zakład Ekologii, Instytut Biologii i Biochemii,
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS,
Tel. 81 537-59 46, 81 537-50-14
Opis

Oferta obejmuje:

- badanie rozmieszczenia gatunków roślin oraz roślinności;

- sporządzanie map zbiorowisk roślinnych (mapy roślinności rzeczywistej i potencjalnej);

- ocena stanu zachowania i zagrożeń gatunków chronionych, z czerwonych list krajowych i regionalnych oraz gatunków i siedlisk wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej;

- ocena liczebności i stanu populacji roślinnych;

- ocena różnorodności biologicznej;

- projektowanie działań ochronnych dla gatunków i zbiorowisk roślinnych oraz analiza ich efektywności;

- monitoring ekspansji i ocena zagrożenia ze strony gatunków roślin obcego pochodzenia;

- waloryzacja i monitoring siedlisk przyrodniczych z wykorzystaniem metod bezpośrednich oraz organizmów wskaźnikowych.

Osoby wykonujące ekspertyzy mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań terenowych w różnych typach zbiorowisk i siedlisk (roślinność wodna  i szuwarowa, zbiorowiska leśne, zaroślowe, murawy i łąki, siedliska antropogeniczne). Posiadają dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej i możliwości obróbki materiału zebranego w terenie. Znają najnowszą metodykę prowadzenia badań.

Zastosowanie:

- programy ochrony gatunków i obszarów;
- dokumentacja dla służb zajmujących się ochroną przyrody;
- kampanie promocyjne regionów.

Oferta dla biznesu