Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, Nr patentu: PL.218745

Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do...
Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Twórcy: Marta Fiolka, Jerzy Wielbo, Mirosław Zagaja
Opis

Przedmiotem wynalazku jest nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11, zdeponowany w Narodowym
Instytucie Leków w Warszawie pod numerem 05/01/2011, wytwarzający białkowy produkt
o aktywności lizozymu, do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez
Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania szczepu Bacillus pumilus AF-11 z homogenatu
ze ścian jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. Sposób selekcjonowania charakteryzuje się tym,
że wyizolowane bakterie zawiesza się w buforze fosforanowym Sörensena o stężeniu 33 mM i pH
w granicach 6,0–6,5 i wysiewa na podłoże zawierające 1,5 g suchego wyciągu mięsnego, 0,3 g wyciągu
drożdżowego, 0,5 g D-glukozy, 0,15 ml detergentu Tween 80 oraz 1,4 g zestalacza agar-agar, rozpuszczonych
w 100 ml buforu o stężeniu i pH takim, jak do zawiesiny z wyizolowanymi bakteriami,
a także 75 mg bioindykatora w postaci liofilizowanych komórek Micrococcus luteus, po czym
inkubuje się przez co najmniej dobę w temperaturze nie przekraczającej 37°C. Następnie spośród
wyrosłych organizmów wybiera się kolonie z największą strefą lizy w celu ich dalszego namnożenia
i identyfikacji znanymi metodami.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL394948
Data wydania decyzji: 2013-10-16
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu