Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych krwi, Nr patentu: PL.225934

Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do...
Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Twórcy: Magdalena Jaszek, Anna Matuszewska, Monika Osińska-Jaroszuk,
Grzegorz Janusz, Justyna Sulej, Dawid Stefaniuk,
Krzysztof Giannopoulos, Marta Karp
Opis

Lakaza, która występuje w postaci kilku izoenzymów, tworzących multimeryczne kompleksy o masie
cząsteczkowej monomeru w zakresie od około 50 do 110 kDa, jest otrzymywana głównie przez
izolację z grzybów wyższych, a jednym z najefektywniejszych producentów tego enzymu są grzyby
białej zgnilizny drewna. Celem wynalazku było wykazanie nowego zastosowania lakazy w leczeniu
nowotworów krwi. Osiągnięto go przeprowadzając badania wykazujące cytotoksyczne działanie aktywnej
formy lakazy o różnych stężeniach, wyizolowanej z gatunku grzyba białej zgnilizny drewna
Cerrena unicolor, na ludzkie komórki nowotworowe. Do badań wykorzystano linię komórkową
ludzkiej ostrej białaczki promielocytowej (HL-60), komórki linii białaczki T limfoblastycznej (Jurkat),
linię komórek K562 będącą erytroleukemiczną linią komórek multipotencjalnych, zdolnych
do różnicowania w kierunku erytrocytów, megakariocytów, a także w mniejszym stopniu w kierunku
monocytów oraz komórki linii szpiczakowej RPMI 8226. Badanie właściwości cytotoksycznych
lakazy wyizolowanej z Cerrena unicolor na komórki nowotworowe przeprowadzono metodą XTT,
metodą cytometrii przepływowej oraz metodą mikroskopową. Uzyskane wyniki wskazały na silne
cytotoksyczne działanie preparatu lakazy wobec zastosowanych linii komórkowych. Mikroskopowo
zaobserwowano wyraźne zmiany w strukturze i kształcie komórek nowotworowych poddanych
działaniu lakazy.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL406228
Data wydania decyzji: 2016-12-16
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferta dla biznesu