Obszary badań

GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY rozwoju dyscypliny pedagogika w Instytucie Pedagogiki UMCS na lata 2019-2025  wyraża się w zdecydowanej poprawie i systematycznym umacnianiu jej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej, poprzez prowadzenie wysokiej jakości badań i ich umiędzynarodowianie, a także sukcesywne rozpowszechnianie oddziaływań na otoczenie społeczne.

Obszary badań Katedr Instytutu Pedagogiki UMCS

KATEDRA DYDAKTYKI

 1. Uczenie się i nauczanie w systemie dydaktycznym szkoły współczesnej:  planowanie-realizacja-ewaluacja
 2. Neuropedagogika i NIRS – wykorzystanie obrazowania mózgu w badaniach nad edukacją
 3. Uczniowie i absolwenci klas Montessori: osiągnięcia i uwarunkowania
 4. Outdoor education w teorii i praktyce szkolnej
 5. Nauczyciel i uczeń edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształcenia

KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH

 1. Współczesne modele badań w naukach społecznych, w tym pedagogicznych.
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Nauczyciel i jego funkcjonowanie społeczno-zawodowe.
 4. Historia wychowania, edukacja domowa i czas wolny dzieci i dorosłych w XIX w.
 5. Wybrane uwarunkowania społecznego funkcjonowania osób bezrobotnych z perspektywy historycznej i współczesnej.

KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY

 1. Nowoczesna interpretacja koncepcji prekursorów i czołowych przedstawicieli polskiej pedagogiki kultury.                                 
 2. Relacje pomiędzy kulturą a wychowaniem i edukacją, problematyka wartości humanistycznych z uwzględnieniem różnych kontekstów historycznych i współczesnych.                       
 3. Praktyka edukacyjna oparta na założeniach pedagogiki kultury.
 4. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej pedagogiki kultury.

KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI

 1. Kształcenie zawodowe młodych dorosłych oraz funkcjonowanie pracowników w różnych rolach zawodowych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
 2. Rozwój zasobów osobowych – szanse i zagrożenia wynikające ze zjawisk patologicznych w środowisku pracy.
 3. Praca jako wartość i obszar kształtowania kreatywnych i innowacyjnych postaw zawodowych. Praca w zawodach trudnych i niebezpiecznych. 

KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

 1. Resocjalizacja penitencjarna oraz uwarunkowania efektywności probacji.
 2. Uwarunkowania radzenia sobie ze stresem funkcjonariuszy służby więziennej.
 3. Klimat społeczny zakładów karnych a poczucie bezpieczeństwa osadzonych i funkcjonariuszy.
 4. Zasoby osobiste a efektywność resocjalizacji.

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

 1. Zagadnienia opieki społecznej i pracy socjalne.
 2. Gerontologia społeczna - społeczne funkcjonowanie osób starszych i opieki społecznej.
 3. Współpraca wielu zainteresowanych stron w dziedzinie opieki społecznej.
 4. Projektowanie i ocena działań finansowanych przez UE.
 5. Edukacja międzykulturowa.
 6. Zagadnienia psychoterapii.
 7. Nadzór w pracy socjalnej.

KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 1. Teoretyczne podstawy budowania pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny w perspektywie interdyscyplinarnej.
 2. Samopoczucie młodzieży w szkole w kontekście uwarunkowań higieny otoczenia i osoby.
 3. Postawy młodych dorosłych wobec stosowania reklamowanych środków przeciwbólowych a samoskuteczność i odczuwanie bólu.

 

KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 1. Psychopedagogiczne i socjopedagogiczne aspekty uwarunkowań, organizacji, przebiegu i efektywności edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności w edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej.
 2. Aspekty i korelaty funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą czy spektrum autyzmu oraz rodzin z doświadczeniem niepełnosprawności.
 3. Problemy diagnozy i terapii osób z różnym rodzajem zaburzeń, czy niepełnosprawności, w tym diagnozy postaw wobec autonomii i seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu.

 

KATEDRA TEORII WYCHOWANIA

 1. Istota, cele i zadania wychowania, samowychowania, terapii pedagogicznej i opieki w  wymiarze historycznym i współczesnym.  
 2. Uwarunkowania efektywności procesu wychowania, w tym m.in.: specyfika psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych środowiskach życia.
 3. Diagnoza potrzeb wychowawczych dzieci i młodzieży; metody i formy pracy wychowawczej; współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za proces wychowania.
 4. Rozwój osobisty i profesjonalny osób odpowiedzialnych za realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych.

 

KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI

 1. Konteksty edukacyjne, kulturowe, artystyczne i społeczne rozwoju dziecka.
 2. Analiza współczesnych dyskursów opieki i edukacji dziecka.
 3. Przygotowanie do roli i funkcjonowania zawodowego nauczyciela wczesnej edukacji w tradycyjnych i alternatywnych modelach edukacji.
 4. Edukacja w systemie Montessori.
 5. Badania nad edukacją w modelu Froebla i jego pedagogicznych kontynuatorów.
 6. Korzyści z muzyki w edukacji dzieci w zakresie wspierania ich rozwoju emocjonalnego i społecznego.