O projekcie

Tytuł projektu:

„Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu:

od 01.03.2016 do 31.10.2018

Partner projektu:

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Lubelskim Centrum Consultingu sp. z o.o.

Wartość projektu:

2 558 673,87 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 156 450,33 PLN

Opis:

Projekt skierowany jest do 180 studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych ww. studentów. Wybór grupy docelowej podyktowany jest zapotrzebowaniem gospodarki województwa lubelskiego na pracowników tych branży. Rozwijane będą w nim kompetencje zdiagnozowane jako kluczowe dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka i turystyka i rekreacja, które są poszukiwane przez pracodawców w tych branżach. Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wsparcia kompetencji studentów kierunku geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, co przyczyni się do lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Dzięki udziałowi w projekcie studenci podniosą swoje kompetencje zawodowe, analityczne i komunikacyjne. Program szkoleń obejmuje zagadnienia nie uwzględnione w programie studiów a wymagane na rynku pracy. UP uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych i miękkich, pracach projektowych, wyjazdach/wizytach studyjnych, pracy w zespołach projektowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z pracodawcami. Studenci zostaną poddani analizie kompetencji, wykonanej przed rozpoczęciem projektu oraz po jego zakończeniu, a także objęci 12 miesięcznym monitoringiem losów absolwentów. Projekt przewiduje organizację certyfikowanych szkoleń zawodowych rozwijających umiejętności praktyczne. Należeć do nich będą kursy branżowe. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie studentów (potwierdzone badaniami Wnioskod.) związane z potrzebą uczestnictwa w większej liczbie zajęć praktycznych. Ważną częścią projektu będą również zadania związane ze współpracą z otoczeniem gospodarczo-społecznym, takie jak wizyty studyjne u pracodawców oraz forum branżowo-społeczne będące formą zacieśniania współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel główny:

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych 180 studentów (111 kobiet) Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego w okresie 03.2016-10.2018.

Grupa docelowa:

Studenci ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, tj. 60 osób (w tym 37 kobiet) w każdym roku akademickim trwania projektu, łącznie 180 osób.

Projekt przewiduje:

  1. Bilans kompetencji studentów - diagnoza deficytu kompetencji każdego Uczestnika projektu i dopasowanie działań projektowych do zdiagnozowanych potrzeb oraz przeprowadzenie drugiego bilansu kompetencji po zakończeniu udziału zaplanowanych w działaniach projektowych.
  2. Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne. Szczegółowe informacje w zakładce: Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne
  3. Certyfikowane szkolenia i dodatkowe zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje zawodowe. Szczegółowe informacje w zakładce: Certyfikowane szkolenia i dodatkowe zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje zawodowe
  4. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach dedykowane tematycznie do każdej ze ścieżek merytorycznych.
  5. Praktyczne zadania zawodowe i warsztat branżowo-społeczny.