O projekcie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Informacja o projekcie

Nazwa zadania: Czermno, stan. 2: podgrodzie - osada - gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne
Źródło finansowania: Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Weryfikacja terenowa zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
Kwota dofinansowania zadania: 117 000 zł
Całkowita wartość zadania: 150 600 zł
Numer zadania: 03113/22/FPK/NID
Okres realizacji: 2022-2023 (w trakcie realizacji)
Realizacja zadania / Kierownik projektu: dr Tomasz Dzieńkowski

Współorganizatorzy w realizacji zadania: Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski, Muzeum Narodowe w Lublinie, Gmina Tyszowce

Słowa klucze: wczesne średniowiecze, Grody Czerwieńskie, badania weryfikacyjne, podgrodzie

Opis zadania: Stanowisko 2 w Czermnie (gm. Tyszowce, woj. lubelskie) wchodzi w skład wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, którego gród (stan. 1) identyfikowany jest z historycznym Czerwieniem wzmiankowanym pod rokiem 981. Funkcja stanowiska określana jest jako podgrodzie, umocnione i zabudowane, ale też jako gród plemienny, czy osada o nie do końca czytelnym zasięgu. Niewielki zakres badań z lat. 70. i 80. XX w. oraz brak pełnej dokumentacji uniemożliwiają wyjaśnienie tych kwestii, podobnie jak ustalenie chronologii stanowiska. Problemem jest postępujące zniszczenie i rabowanie. Stanowisko 2 ma również niepewny status konserwatorski. W celu rozwiązania powyższych problemów naukowo-konserwatorskich zaplanowano cykl dwuletnich działań badawczych. Punktem wyjścia będą nieinwazyjne badania stanowiska zrealizowane za pomocą metody georadarowej oraz naloty dronem w celu uzyskania danych do NMT. Zarówno w 2022 i 2023 będą realizowane badania sondażowe, a pozyskane zabytki i próbki zostaną opracowane  i poddane datowaniom absolutnym.  

Facebook: Czermno - gród, osada czy podgrodzie? - badania na stanowisku 2 
https://www.facebook.com/people/Czermno-gr%C3%B3d-osada-czy-podgrodzie-badania-na-stanowisku-2/100085041211142/ paipv=0&eav=AfZMWbtyAUmKxaPcNvSihsSlxCZp_zigBDF1VaYCYr5R4rGpONmVDGsNRHx7cTGsixs&_rdr 

 Fotografie z drona. Widok stanowiska 1 (grodzisko) i stanowiska 2 (podgrodzie); M. Czarnecki i K. Trela

Stanowisko 2 w Czermnie z archeologicznego i konserwatorskiego punktu widzenia wymaga szczególnego zainteresowania i zaangażowania badawczego. Zgodnie z wytycznymi NID zaplanowano szereg działań, których realizacja pozwoli uzyskać nowe dane o dużej wartości badawczej.

A. Prace terenowe
A.1. Badania geofizyczne za pomocą georadaru (2022-2023).
A.2. Fotografia lotnicza przy użyciu drona oraz wygenerowanie Numerycznego Modelu Terenu (2022-2023).
A.3. Badania sondażowe: wykonanie sondaży, dokumentacja polowa (opisowa, rysunkowa i fotograficzna) (2022-2023).
B. Prace gabinetowe
B.1. Kwerenda danych obejmująca instytucje badawcze, muzealne oraz konserwatorskie (2022).
B.1a. Digitalizacja dokumentacji (2022).
B.2. Wykonanie inwentarzy zabytków, rysunków, fotografii, próbek (2022-2023).
B.3. Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa zabytków (2022-2023).
B.4. Przerys komputerowy rycin (2022-2023).
B.5. Wyklejanie zbioru ceramiki (2022-2023).
B.6. Opracowanie ceramiki naczyniowej (2023).
B.7. Opracowanie zabytków metalowych (2023).
C. Analizy laboratoryjne
C.1. Analizy metaloznawcze i konserwacja zabytków metalowych (2022-2023).
C.2. Analiza kości zwierzęcych (2023).
C.3. Analiza szczątków ludzkich (2023).
C.4. Datowania absolutne: dendrochronologia, TL, C14 (2022-2023).
D. Wyniki prac – działania administracyjne – promocja
D.1. Przygotowanie opracowania końcowego (2022-2023).
D.2. Koordynacja zadań i projektu (2022-2023).
D.3. Promocja badań (2022-2023).
D.4. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej projektu (2022-2023).

*
Przygotowanie i prowadzenie strony: T. Wiśniewski i T. Dzieńkowski