Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Projekt realizowany od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. na łączną kwotę 
1 900 000 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja projektu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem wsparcia w projekcie mogą być wszelkie gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych i prac rozwojowych będące np.:

 • zgłoszeniem patentowym,
 • wynalazkiem,
 • wzorem użytkowym,
 • wzorem przemysłowym,
 • topografią układu scalonego,
 • wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,
 • dobrami niematerialnymi - utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (utwory naukowe, audiowizualne, programy komputerowe itp.),
 • know-how związane z wynikami badań naukowych i prac rozwojowych.

Przedmiotem wsparcia w projekcie mogą być wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • wpisują się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu)
 • powstały w wyniku wykonywania przez pracownika naukowego obowiązków ze stosunku pracy,
 • prawa własności intelektualnej należą do Uczelni w całości lub części, o ile Uczelnia uprawniona jest do ich komercjalizacji w drodze umowy z pozostałymi współuprawnionymi,
 • nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

Wsparcie przedwdrożeniowe ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych. Procedurę ubiegania się o wsparcie w zakresie prac przedwdrożeniowych rozpoczyna złożenie przez Wnioskodawcę Wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu Projektu. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni. Planowane jest ogłoszenie dwóch terminów naboru tj. w IV kwartale 2020 r. oraz w III kwartale 2021r.

W związku z poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań i prac rozwojowych istnieje możliwość udziału pracowników naukowych UMCS w wystawach, targach wynalazczości typu „science to bussines”, innych branżowych wydarzeniach w charakterze uczestnika lub wystawcy oraz promocję oferty technologicznej za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych, czy przygotowanie dedykowanych materiałów promocyjno-informacyjnych.  Procedurę ubiegania się o wsparcie w zakresie promocji rozpoczyna złożenie przez Wnioskodawcę Wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków przyznanych na dany rok realizacji projektu.

Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej ma na celuwsparcie rozwiązań nadających się do patentowania. Oferowana jest możliwość dofinansowania kosztów ochrony wynalazku w procedurze krajowej. Dofinansowanie obejmuje wniesienie opłat za zgłoszenie patentowe.

Procedurę ubiegania się o wsparcie w zakresie ochrony patentowej wyników prac badawczo – rozwojowych rozpoczyna złożenie przez Wnioskodawcę Wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków przyznanych na dany rok realizacji projektu.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu dostępne są w Regulaminie Projektu.

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS wraz z utworzonym zespołem Brokerów Innowacji. Brokerzy pełnią rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie i koordynowanie współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Kontakt
Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS 
Lublin, pl. Marii Cure Skłodowskiej 5 
Rektorat, XII piętro, pokoje 1209 i 1213