O projekcie

Jednostka organizacyjna:
Wydział Humanistyczny

Instytucja współpracująca:
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny” w Lublinie

 Tytuł projektu:
Senior w teatrze życia codziennego

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 Numer umowy: POWR.03.01.00-00.T055/18

Okres realizacji projektu:
od 01.02.2019 do 29.02.2020

Wartość projektu:

118 843,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

100 161,32 PLN

 Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych oraz osobistych u co najmniej 15 mieszkańców Lublina o powiatu lubelskiego w wieku 60+ poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu wykorzystania Internetu, nauki języka obcego, historii oraz zajęć teatralnych i z zakresu kultury fizycznej realizowanych w ramach III misji uczelni.

 Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców Lublina i powiatu lubelskiego w wieku 60+. Grupa docelowa obejmuje osoby z miasta i obszarów wiejskich. Projekt skierowany jest zarówno do osób aktywnych zawodowo, jak i pozostający poza rynkiem pracy, bez względu na wykształcenie.

 Działania:

W ramach projektu Beneficjent przeprowadzi cykl zajęć z zakresu wykorzystania Internetu, nauki języka obcego, historii, zajęć teatralnych i z zakresu kultury fizycznej.

 

Załączniki