O projekcie

Tytuł Projektu:

„ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Okres realizacji Projektu:

od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku

 

Wartość Projektu:

422 351,50 PLN

Kwota dofinansowania:

409 678,50 PLN

 

Opis Projektu:

W ramach Projektu realizowane będą działania umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, obejmujących m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, pracy zespołowej.

Zajęcia prowadzone będą w 2 blokach:

Blok A (24 grupy po 12 Uczestników Projektu):

 • Warsztaty z zakresu: matematyki, przyrody, edukacji językowo-czytelniczej (do wyboru 1 z 3 propozycji tematycznych) – 12 godz. dyd./grupę (2 spotkania x 6 godz. dyd.);
 • Dni Edukacji zakładające m.in. takie formy aktywności, jak: zabawy integracyjne, warsztaty teatralne, gry uczelniane, zadania animacyjne pobudzające kreatywność narracyjną i wizualną, quizy, zabawy pantomimiczne, taneczne i dramowe – 6 godz. dyd./grupę (1 spotkanie)

Blok B (24 grupy po 12 Uczestników Projektu):

 • Warsztaty z zakresu: robotyki, kreatywności (do wyboru 1 z 2 propozycji tematycznych) – 12 godz. dyd./grupę (2 spotkania x 6 godz. dyd.);
 • Wyjazd edukacyjny do ośrodka interaktywnej edukacji przyrodniczej, wykorzystującego bogactwo zasobów naturalnych oraz oferującego specjalistyczną infrastrukturę multimedialną, pracownie, laboratoria, tworzącego i udostępniającego ekspozycje umożliwiające prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych – 8 godz../grupę.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy Projektu otrzymają zestawy materiałów  dydaktycznych (m.in. plecak odkrywcy), zapewniony zostanie im transport oraz wyżywienie podczas zajęć.

Dodatkowym działaniem realizowanym w ramach Projektu, stanowiącym uzupełnienie wsparcia dla dzieci i młodzieży, są szkolenia dla rodziców zainteresowanych podniesieniem poziomu własnych kompetencji społecznych i wychowawczych (3 grupy po 15 Uczestników Projektu)6 godz. dyd./grupę.

 

Cel główny Projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, edukacji  językowo-czytelniczej, robotyki  i kreatywności poprzez udział w zajęciach warsztatowych, Dniach Edukacji/wyjazdach edukacyjnych oraz podwyższenie poziomu  kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców poprzez udział w szkoleniach.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

Dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat uczęszczających do placówek przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz szkół z obszaru województwa lubelskiego.

Rodziców posiadających dzieci w wieku od 6 do 16 lat z obszaru województwa lubelskiego.

 

Główne rezultaty Projektu:

Udział dzieci i młodzieży w działaniach projektowych przyczyni się do:

 • rozwoju kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.
 • rozbudzenia ciekawości poznawczej;
 • inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowania kultury innowacyjności;
 • zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Efektem udziału w warsztatach dla rodzicówbędzie podniesienie poziomu ich kompetencji wychowawczych i społecznych, obejmujących m.in. umiejętności:

 • komunikacyjne;
 • negocjacyjne;
 • motywowania do działania;
 • rozwiązywania konfliktów;
 • diagnozy zagrożeń w rozwoju i edukacji dziecka.