O projekcie

Jednostka organizacyjna:
Wydział Humanistyczny oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Tytuł projektu:
LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer umowy:  POWR.03.01.00-00-EF22/16 z dnia 12.01.2017 r.

Okres realizacji projektu:
od 01.08.2017 do 30.06.2019

Wartość projektu:
90 493,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
76 268,13 PLN

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych.

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie I, II i III klas szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa lubelskiego. Wsparcie w postaci kursu z zakresu edukacji filozoficznej otrzyma łącznie 160 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Projektem objęci zostaną uczniowie z następujących szkół:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej,
 • XIX Liceum Ogólnokształcące im. J. i M. Kuncewiczów w Lublinie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rykach,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku.

Działania:
W ramach projektu Beneficjent przeprowadzi zajęcia fakultatywne z zakresu edukacji filozoficznej w formie kursu edukacyjnego. Zajęcia fakultatywne przeprowadzone będą w pięciu modułach tworzących ciąg wzajemnie uzupełniających się zagadnień logiczno-heurystycznych oraz komunikacyjno-retorycznych:

 • "Jak doszedłeś do tego wniosku - moduł aporii logicznych, heurystyki i podejmowania decyzji?"
 • "Dlaczego tak twierdzisz?"
 • "Co to znaczy? - czyli o jasności i precyzji w komunikacji językowej"
 • "Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych"
 • "Spróbujmy się dogadać... czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących".

Każdy z modułów obejmie 10 godzin dydaktycznych.

Podsumowaniem cyklu zajęć w każdej szkole będzie tzw. Debata Oxfordzka, podczas której uczniowie będą mogli zastosować nabyte kompetencje.