Nowy anglojęzyczny kierunek kształcenia na Wydziale Humanistycznym - Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy - Zad. 8

Zadanie obejmuje opracowanie międzynarodowego programu kształcenia poprzez przygotowanie programu anglojęzycznych studiów II stopnia na kierunku Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy.

Zgodnie z analizą zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy realizacja zajęć obejmować będzie 5 bloków tematycznych (moduły) pozwalających na zdobycie kompetencji międzykulturowych i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym.

Są to:
MODUŁ KULTUROZNAWCZY zagadnienia m.in. z zakresu: komunikacji międzykulturowej; antropologii kultur.; historii kultury; kompetencji i umiejętności międzykulturowych; komunikacji niewerbalnej; mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście wielokulturowym; mediów i kultury popularnej; psychologii kontaktów międzykulturowych;
MODUŁ JĘZYK W KULTURZE zagadnienia m.in. z zakresu: kognitywnych podstaw języka; języków  w Europie i na świecie; wielojęzyczności w międzynarodowej polityce językowej i w życiu codziennym; procesu akwizycji języka obcego; pracy i edukacji w środowisku wielokulturowym.

● MODUŁ PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO praktyczne zagadnienia m.in. z zakresu: gramatyki języka ang.;czytania i pisania dla celów akademickich; fonetyki języka angielskiego; język angielski w edukacji; język angielski w biznesie; nauki drugiego języka obcego.

MODUŁ DYPLOMOWY - proseminarium; seminarium
INNE w tym m.in. w-f, wykład ogolnouniwer. lub zajęcia na innym kierunku.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 1. dysponuje wiedzą o kulturowym zróżnicowaniu świata i specyfice dziedzin nauki zajmujących się badaniem kultury i dynamiki zjawisk kulturowych, odmienności i różnorodności kulturowej;
 2. rozumie konieczność poszukiwania informacji i pogłębienia wiedzy o innej kulturze przed podjęciem kontaktów międzykulturowych z jej przedstawicielami;
 3. posiada kompetencje międzykulturowe (w tym niewerbalne) niezbędne do efektywnego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, ułatwiające komunikację i budowanie relacji z przedstawicielami innych kultur;
 4. jest w stanie dostrzec wieloaspektowość relacji języka i kultury;
 5. ma wiedzę o językach świata (ze szczególnym uwzględnieniem roli języka angielskiego oraz języków Europy);
 6. jest w stanie dostrzec problemy wielojęzyczności oraz adaptacyjne zachowania językowe w warunkach wielokulturowości;
 7. ma kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego (poziom B2+ lub C1) oraz w zakresie drugiego języka obcego (co najmniej poziom A2) w zakresie recepcji i produkcji językowej w odniesieniu do realiów rynku pracy;
 8. ma praktyczne umiejętności językowe (ustne i pisemne) oraz personalne umożliwiające funkcjonowanie w instytucjach edukacyjnych i na międzynarodowym rynku pracy;
 9. dzięki nabytej wiedzy o kulturach i kompetencjom w zakresie znajomości języka angielskiego jest w stanie efektywnie prowadzić badania w środowiskach wielokulturowych i wielojęzycznych;
 10. przejawia postawy cechujące się szacunkiem, empatią, cierpliwością i otwartością na inne kultury;
 11. ma świadomość mechanizmów dyskryminacji płci i sposobów jej przezwyciężania.