Nasza działalność

Kim jesteśmy:

Akademickie Centrum Mediacji (ACM) powstało w 2020 roku. Znajduje się w strukturze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jest kontynuatorem Pracowni Mediacji, która działała w ramach Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS. Naszą działalność, skoncentrowaną na popularyzacji oraz rozwoju instytucji prawnej mediacji, można opisać wyznaczając cztery kierunki działalności:  

1/ badawczy: w zakresie mediacji oraz innych form alternatywnego rozwiązywania konfliktów i sporów, w szczególności rozwiązywania konfliktów i sporów powstających we wspólnotach akademickich;

2/ dydaktyczny: zgodny z zakresem działalności badawczej i polegający na prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz innych wydziałów funkcjonujących w Uniwersytecie, a także na prowadzeniu studiów podyplomowych dotyczących mediacji i innych form alternatywnego rozwiązywania konfliktów i sporów;

3/ szkoleniowy: polegający na prowadzeniu certyfikowanych szkoleń mediatorów opartych na wiążących standardach europejskich i polskich w zakresie edukacji mediatorów;

4/  usługowy: polegający na prowadzeniu uczelnianej listy mediatorów oraz na świadczeniu usług mediacyjnych na rzecz Uniwersytetu i jego wspólnoty.

Nasze cele:

1/ wzbogacanie naukowej wiedzy o alternatywnych sposobach rozwiązywania konfliktów i sporów w społeczności akademickiej, w tym konfliktów i sporów powstających w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, a także prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie określonym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

2/ wzbogacanie procesu dydaktycznego w naukach społecznych i prawnych o wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące niewładczego, negocjacyjno-mediacyjnego bądź arbitrażowego rozwiązywania sporów oraz kształtowanie  wartości i postaw sprzyjających pokojowemu i niewładczemurozwiązywaniu konfliktów i sporów;

3/ inicjowanie i opiniowanie projektów regulacji prawnych w zakresie alternatywnego rozwiązywania sporów;

4/ promowanie klinicznego przygotowania studentów w zakresie rozwiązywania konfliktów i sporów, a także nieodpłatnej pomocy prawnej i doradztwa prawnego.

Dążąc do osiągnięcia celów współdziałamy z organami stanowiącymi prawo, organami administracji publicznej oraz organami wymiaru sprawiedliwości, a także akademickimi i pozaakademickimi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie badań naukowych i edukacji prawnej i prawniczej, a także za rozwiązywanie konfliktów i sporów. Centrum współdziała także z samorządami adwokatów i radców prawnych oraz organizacjami pozarządowymi promującymi edukację prawną, nieodpłatną pomoc prawną i alternatywne rozwiązywanie konfliktów i sporów.