O projekcie

Cel projektu

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności” jest wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Zakres wsparcia

„Inkubator Innowacyjności” to pierwszy projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak kompleksowym zakresie, skierowany do pracowników naukowych naszego Uniwersytetu. 

Projekt przewiduje trzy rodzaje wsparcia:

1. W procedurze konkursowej wybranych zostanie co najmniej 5 tematów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, kierowanych przez naukowców UMCS, którzy otrzymają środki (maksymalnie 100 tys. zł) na sfinansowanie wydatków w ramach zaplanowanych prac przedwdrożeniowych, takich jak:

  • wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz;
  • koszty przystosowania produktu do potrzeb nabywcy lub jego udoskonalenie;
  • wydatki na zakup materiałów i surowców;
  • wydatki na zakup drobnego sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego;
  • koszty wyceny wyników badań i przygotowanie strategii komercjalizacji;
  • wynagrodzenia dla członków zespołu.

2. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej dla co najmniej 10 rozwiązań możliwych do opatentowania w procedurze krajowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w procedurze europejskiej lub międzynarodowej.

3. Promocja oraz prezentacja na wystawach i targach wynalazczości typu „science to bussines” wybranych co najmniej 5 tematów mających wysoki potencjał komercjalizacyjny. W ramach budżetu projektu istnieje możliwość finansowania m.in. opłaty targowej/wystawowej, transportu oraz zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej oraz przygotowania materiałów informacyjnych.

Zgodnie z założeniami konkursowymi programu „Inkubator Innowacyjności” dofinansowane mogą zostać wyłącznie wyniki badań wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wspraciem mogą zostać objęte wyniki badań, co do których prawa własności intelektualnej należą do Uczelni w całości lub części, o ile uczelnia uprawniona jest do ich komercjalizacji w drodze umowy z pozostałymi współuprawnionymi.

Decyzję o udzieleniu i zakresie wsparcia w ramach projektu podejmuje Rada Inwestycyjna, w skład której wchodzą głównie przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Projekt „Inkubator Innowacyjności” obejmuje również cykl spotkań ludzi nauki z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęconych tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji - określenia swoich potrzeb. Na UMCS zaplanowanych zostało 13 takich spotkań pod szyldem „Poranek z Innowacją”. 

Fundusze i Koordynatorzy

Projekt jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, które buduje spośród swoich pracowników zespół Brokerów Innowacji. Brokerzy będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie i koordynowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co docelowo ma przyczynić się do faktycznego zastosowania wyników badań w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Kontakt

Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Lublin, pl. Marii Cure Skłodowskiej 5
Rektorat, XII piętro, pokoje 1209 i 1213